Puslapis:LE01.djvu/169

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Androginija (gr.) vyriškų ir moteriškų lyties organų buvimas tame pačiame organizme.

Androlepsija (gr. žmonių gaudymas) prievarta pagrobimas įkaitų svetimos valstybės teritorijoje.

Andromacha Homero ir Eur’ipido apdainuota Hektoro žmona.

Andromeda gr. mitologijoje Etiopijos karalaitė, bausmei dievų prikalta prie uolos, kur ją turėjusi suryti jūrų baidyklė. Persėjaus išlaisvinta, likusi jo žmona, vėliau virtusi žvaigžde.

Andromeda š. dangaus dalies žvaigždynas, žymus savo A. ūku.

Andromedidai, arba Bielidai, gausinga meteorų srovė, pasirodanti nereguliariai, bet kasmet lauktina apie lapkričio mėnesio pabaigą.

Andromedos Ūkas milžiniška spirališko pavidalo žvaigždžių sistema, žymima M 31 arba NGC 223. Atstumas 231.000 parseku arba 750.000 šviesmečių; nufotografuojamos dalies skersmuo 13.000 parseku (40.000 šviesmečių); fotoelektriniai matavimai rodo, kad mažiau ryškiosios šio ūko dalys nusitęsia ligi beveik dvigubo skersmens, o jam priklausą rutuliniai žvaigždžių spiečiai, kurių žinoma apie 140, rodo skersmenį siekiant ligi 35.000 parseku.

Andronikos (a.60—40 pr. Kr.) graikų filosofas, Atėnų peripatetinės mokyklos galva. Perredagavo Aristotelio raštus.

Andronikos 1) I Komnenas (1183— 1185 Bizantijos imperatorius. 2) A. II P a 1 e o 1 o g a s 1282—1328 Bizantijos imperatorius.

3) A. III, A. II brolis, jį nuvertęs nuo sosto ir buvęs Bizantijos imperatorius 1328—1341.

4) A. IV P a 1 e o 1 o g a s 1376—1381 Bizantijos imperatorius.

Andropogon Brot., niukštavalė, Grami-neae šeimos atogrąžų kraštų augalas, vad. negrų soros arba durrha. Afrikoje iš jų kepa duoną (durrha), gamina košę, gėrimą tialvą ir actą.

Andros Graikijos sala Aigėjos jūroje, 405 km2, a. 20.000 gyv. Svarbiausioji vietovė Andros mst.

Andrulionis (Andriulionytė) Julijona (g. 1917 X 29) solistė kontraltas. Dainavimo karjerą pradėjo Pittsburghe, Pa., Carnegie Institute of Technology. Mokėsi Philadel-phijoje, New Yorke ir kt. Paskiau Pittsburghe presbiterijonų ir metodistų bažnyčiose solistė, taip pat Bacho draugijos chore, žydų sinagogos solistų kvartete, Pittsburgho operoje ir kt. Į savo koncertų programas įtraukia ir lietuviškų liaudies dainų. Dalyvavo Californljos Mokytojų Kolegijos statytoje Haendelio oratorijoje Mesijas.

Andrulis Domas (g. 1896 IV 29 Juodlau-kio k. Kelmės vi.) muzikas. Baigė Klaipėdos muz. mokyklą. Dėstė muziką ir vadovavo chorams. Surinko a. 2000 liaudies dainų ir melodijų. 1927 parašė metodinę dalį Jaunam dainininkui. Nuo 1930 išl. daug įvairių muzikos dalykų-dainų solo, duetui, chorui, pianui ir kt. 1950 dėstė Vilniaus muzikos mokykloje. Parašė muzikinės bolševikinės propagandos pjesę Šatrijos papėdėje, operetes Viengungis, Pasaka, dainų seriją Gimtinės garsai, Dainos mažiesiems, Vestuvių dainų rinkinį. Muzi-zikos klausimais bendradarbiavo Muzikos Mene, Muzikoje, Muzikos Baruose.

Andrusovo taika karo paliaubų sutartis, 1667 I 30 pasirašyta tarp Lietuvos-Lenkijos ir Maskvos. Ja buvo baigtas 1654 prasidėjęs trylikos metų karas tarp Maskvos ir Lietuvos-Lenkijos. A. paliaubų sutartis turėjusi galioti ligi 1680 VI. Per tą laiką turėjo būti išspręsti visi ginčijami klausimai ir sudaryta tarp abiejų valstybių amžina taika, šia sutartimi Lietuvos-Lenkijos jos respublika buvo priversta atsisakyti visų tų žemių, kurias ji buvo susigrąžinusi XVII a. pradžioje rusų netvarkos metu, būtent visos Smalensko vaivadijos, černi-hovo vaivadijos, Starodubo aps. ir visų Ukrainos žemių į rytus nuo Dniepro. Dešiniajame Dniepro krante esąs Kijevas turėjo būti Maskvai perleistas ligi 1669 IV 5, o paskui grąžintas respublikai. Maskva turėjo respublikai grąžinti Polocką ir Vitebską, be Veližo ir tos Livonijos dalies,

V. Andriušis Sužadėtinės dekoracijos

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4021-0=4021 wiki spaudos ženklai).