Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/469

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

nę A. straipsnių dalį pačiam parašyti. Mikšo, visas savo lėšas sukišusio į lietuviškus spaudinius, kurie negrąžino padarytų išlaidų, 1886 materialinė padėtis pasviro. Jis kreipėsi materialinės paramos į dr. Basanavičių ir kt., bet čia įsikišo nepatenkintas jo nušalinimu nuo A. Jankus, kurs išsiuntinėjo savo ir dr. V. Bruožio pasirašytus spausdintus aplinkraščius, kur visus įspėjo neskolinti Mikšui pinigų, nes jis visus apgausiąs. Kiek labiau už kitus pasiturįs ir pasitikįs Mikšu dr. Basanavičius kaip tik tuo laiku sunkiai sirgo plaučių uždegimu ir dėmėtąja šiltine, buvo visai nuo darbo atitrauktas ir negalėjo Mikšo paremti. Kitų neparemtas Mikšas bankrutavo, o kartu žuvo ir A., kurios net ir visi likę rankraščiai pateko į kreditorių rankas.

1883—1886 A. išleista 40 numerių, sujungtų į 29 sąsiuvinius, nes nesusitvarkant dėl redakcijos tekdavo leisti dvilypius ir trilypius numerius. 1883 pasirodė 10 numerių 8 sąsiuviniais, 1884 12 numerių 7 sąsiuviniais, 1885 12 numerių 8 sąsiuviniais, 1886 6 numeriai 6 sąsiuviniais. 1883 N. 1—5 spausdinti Albano ir Kibelkos spaustuvėje Ragainėje, nuo 1883 N. 6 ligi 1885 N. 8 O. v. Mauderodės spaustuvėje Tilžėje, o nuo 1885 N. 9 ligi pabaigos J. Mikšo spaustuvėje Tilžėje. Atsakomaisiais redaktoriais žymimi: 1883 N.l J. Basanavičius, 1883 N. 2—4 J. Mikšas, 1883 N.5 — 1884 N.3 J. Šliūpas, 1884 N. 4 — 1885 N. 8 M. Jankus, 1885 N. 9 — 1886 N. 6 J. Mikšas. Spausdinta 1000 egz. Užsimokėjusių prenumeratorių 1883 buvo 69, 1884 a. 300, 1885 250, 1886 175 ir po kelis šimtus buvo siunčiama atskirais numeriais, daugiausia per P Kriaučiūną Marijampolėje (a. 100) ir J. Miliaus-kį Rygoje (100). A. likvidavus, jos likę Tilžėje egzemplioriai buvo M. Jankaus parduoti antikvarams.

A. išspausdintų straipsnių, korespondencijų, žinių ir eilėraščių yra žinomi šie autoriai: J. Adomaitis (šern.), M. Akelaitis (Ak. N.), M. J. Andriukaitis (savo pavarde), J. Andziulaitis (K., Kaln., J. A. Kalnėnas), P. Arminas ( Petras Trupinėlis), J. Bagdonas (Kvietaitis), S. Baltramaitis (Z., žiemkentis), Antanas Baranauskas (jo eilėraštis išsp. be jo žinios), Augustinas Baranauskas (A. B. šiurpulys), J. Basanavičius (B., Bassianis, A. Birštonas, Bs., J. Bs., J. B-s., Dr. J. B., Dr. J. Bs., J. B.), L. Ber-žanskis (J. K. Dagys, J. Kadagys, J. K-gis), Antanas Bliudžius (savo pavarde), V. Bruožis (Bruažis), Pr. Budrikas (J. Snapelis), A. Buividas (Ant. B., A. J. B. Žagaras), K. Bukaveckas (K. Bukavietis), kun. Al. Burba (A. B., A. Pailius), J. čerka-čer-kauskas (Starkus), S. Dagilis (S. D. G. ir savo pavarde), klierikas A. Dambrauskas (A. Jakštas), M. Davainis Silvestraitis (Ci-rulis, M. Davainis, Dudutis, M. D., M. D. S., S., V., Veversis), S. Didžiulis (P. Mažulis, Peliksas Mažutis), A. Dihrikis (Andriejus Latvis), A. Fromas (Bėgunas, Gužutis), M. Gadliauskas (Gdl.), kun. S. Gimžauskas (Svalė?), J. Jablonskis, (J. Jb., K. J. J., Obuol.), M. Jankus (savo pavarde), A. Jurgelaitis (savo pavarde iš Amerikos), kun. J. Katelė (vertimas jo lenkiškai išspausdinto straipsnio), M. Katkus (savo pavarde), J. Kymantas (Jonas Stirna), J. Koncevičius (J. K. š.), A. Kriščiukaitis (A. iš B., A. K., Antanas iš Būgnų ir savo pavarde), Kr. Kruopaitis (savo pavarde), V. Kučius (savo pavarde), V. Kudirka (Vincas Kapsas), J. Lideikis (J. Mažuolis), P. Lipštas (P. L-as), J. Mačys (J. M., J. Kardelius, Ma..ių Jonas, J.Maž-žinis, J. M..ys, Jonas Nebylys, J. Neregys), klierikas J. Mačiulis (V. B. Zvalionis), L. Malinauskaitė-šliūpie-nė (Aglė, Eglė, V. Gula, šarka), Pr. Mašiotas (Ašaka, Ašakaitis, Ašakaitis Pranas, Pr.), S. Matulaitis (Dr. S.), kun. M. Miežinis (savo pavarde) , J. Mikšas (J. M., M., Parplys, X), Pr. Milčiauskas (savo pavarde), J. Miliauskas (Miglovara), A. Motuzą (š-is, šunkarys), kun. S. Norkus (savo pavarde, bet ne Aušrai siuntė), S. Paš-kevičienė, J. Radziūkynas (Lietuvos Vaikas), St. Raila (S. R., St. šbj., Staje šunbajoris, St. šunb. ir savo pavarde skelbimą), Al. Ratkus (savo pavarde), J. Rimkevičius (Rym.), Ks. Sakalauskas (K. S. K., K. S. V., Ks. Vanagėlis), J. Sauerveinas (D-ras G. J. G. iš Gr., Drs. G. J. J., G. a. Gr., Silvaticus), J. Sembrickis (Lenkiškas lietuvininkų prie-telis, Pigulevičia), J. Senkus (J. S. P., J. Pa-niamuniškis, J. S. P. Panoviškis), A. Skete-ris A. Sket., Vaistininkas, Vaistytojas), L. Sketeris (Vanagas, Vanagėlis), M. Slan-čauskas (M. SI. ir savo pavarde), Pr. Smilgius (Bitė), J. Spudulis (Gailutis), J. Šliūpas (J. S. Anžuolaitis, J. S. Kuokštis, Prasčiokėlis, J. ši., Sz.), St, Šliūpas (St. ši., Tautkus), P. Tamašauskas (Tam.), U. Tamošiūnaitė (Danutė?, Zozyna Gr.?), kun. J. Užupis (U.), V. Vaičaitis (V. Vt.), P. Vileišis (Gintautis), J. A. Vištelis - Višteliauskas (J. A. V. L., J. A. V. Lietuvis), K. Vos-ka (savo pavarde), T. žičkus-žičkauskas (J., L., T. J. Linkis, T. J. L., T. L. Zuikis, Ž., T. J. L. žintautis). Taigi iš viso 74 bendradarbiai ir dar keletas neišaiškintų.

J. Šliūpas Aušra. 1922; (”) šis tas apie Aušrą 1936; A. Milukas Aušros 40 metų sukaktuvės 1923; M. Gustaitis Basanavičius ir Aušra 1927; A. Rimka Lietuviu tautos atgijimo socialiniai pagrindai ir Aušros ir Varpo gadynės socialekonominiai raštai 1931/ 1932; P. šalčius Aušros ir šviesos ekonomika 1932; K Šakenis Aušra ir jos gadynė 1933; M. Biržiška Lietuvių tautos kelias. I-II 1952-1953; Vac. Biržiška Iš mūsų laikraščių praeities. 1932.

Aušros gadynė. Nors Aušra teėjo 1883-1886, bet A. G. tenka žymėti bent nuo 1880, kai 1880-1881 pasirodė Maskvos lietuvių hektografuotieji A. ir pirmieji J. Basanavičiaus straipsniai Maž. Lietuvos lietuvių

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5937-0=5937 wiki spaudos ženklai).