Puslapis:LE01.djvu/63

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Akademikas - Architektas Pabaltijo univ.Lietuvių Studentų Architektų Draugijos semestrinis leidinys, išleistas rotatorium 1947 V 25 Hamburge - Pinneberge (Vokietijoj).

Akademinė Teatro Studija 1937 — 1939 veikė prie VDU hum. mokslų fak. Kaune. Įst. B. Sruogos tikslu sudaryti naujam šv. Min. numatytam steigti akademiniam teatrui, meninį branduolį. Vadovavo aktorius režisierius A. A. Jakševičius, dėstė B. Sruoga, P. Skardžius, L. Karsavinas, H. Kačinskas, B. Lukošius. Studiją lankė a. 50 studentų, 3 metų kursą išėjo 9.

Akademinis skautų sąjūdis ž. Skautai.

Akalicos (iš lenkų - okolica - kaimyninė aplinka) Lietuvoje smulkiųjų bajorėlių kaimai. Ypač jų buvo apstu vad. Liaudoje, Kėdainių ir Panevėžio aps. Bet jų buvo ir žemaičiuose, kur 1789 surašymu 15 pavietų rasta 304 A., kuriose buvo a. 1300 — 1400 sodybų ir a. 20.000 gyventojų. Vienoje A. buvo nuo 8 ligi 27 sodybų. A. bajorai tiek senesniais, tiek naujaisiais laikais ekonomiškai ir kultūriškai buvo labiausiai atsilikusi Lietuvos gyventojų dalis, tačiau plačiai dalyvavo visuose Lietuvos sukilimuose ir dėl to, ypač po

1863—1864 sukilimo, rusų valdžia daugelį tų A. buvo visai sunaikinusi, o jos gyventojus ištrėmusi Sibiran. Nepriklausomos Lietuvos laikais nemaža tų A. gyventojų įsijungė į Lietuvos visuomeninį ir politinį gyvenimą.

Akantas ž. Acanthus.

Akantitas (gr.) mineralas, sidabro atmaina.

Akardija (gr.) įgimta širdies stoka.

Akarnanija vakarų kraštas senojoj Graikijoj prie Jonėnų jūros.

Akaši Japonijos Honšu salos mst.,

60.000 gyv. (1951).

Akataiepsija (gr.) skeptikų skelbtas negalėjimas pažinti dalykų esmės; bendriau imant, principinis nusiteikimas neieškoti sprendimo.

Akatalikai ( = nekatalikai) visų krikščionių nekatalikų, paskutiniais laikais (Corpus Juris Canonici can. 1099,20) ir visų nekrikštytų pavadinimas oficialinėje katalikų bažnyčios terminologijoje.

Akbar (=Didysis), Dželai ed Din Mu-hammed (1542—1605), didysis Indijos mo-gulas (vad. imperatorius). A. prijungė prie savo valstybės š. Indiją ir Afganistaną, stengėsi sutaikyti įvairias Indijos tauteles ir tikybas, įvedė net naują kultą (Dinilahi).

V. A. Smith A. the Great Mogul 1919.

Akceliaracija ž. Greitėjimas.

Akceptas (lot. acceptum - priimtas) įsakytinio vekselio priėmimas; pareiškimas asmens, kuris turi apmokėti įsakytinį vekselį, kad jis tą vekselį sutinka apmokėti. A. vadina ir tą bankų operaciją, kada bankas deda savo parašą (žiruoja) ant savo klientų vekselių ir tuo būdu prisiima atsakomybę dėl jų sumokėjimo.

Akceptuoti (lot.) priimti, sutikti.

Akcesorijos (lot.) papildomieji prietaisai, pažymiai.

Akcidensas (lot.) S. Šalkauskio lietu-vintas prietapu, scholastinėje filosofijoje visa tai, kas iš prigimties egzistuoja ne savyje, o kitame savarankiškame daikte, arba substancijoje, ir kas gali būti ar pranykti, tam daiktui liekant tam pačiam; tai visos savybės, kurias bet kuris daiktas turi. Siauresne prasme akciden-tiška vadinama visa, kas labiau išorinis, neesminis, atsitiktinis dalykas.

Akcija (lot.) veikimas. Finansų moksle pagrindinio (akcinio) akcinės bendrovės kapitalo dalis.

Akcinė bendrovė tokia bendrovė, kuri veikia su pagrindiniu kapitalu, padalytu į nustatytą skaičių lygių dalių (akcijų), ir kurios atsakomybė už skolų pasižadėjimus yra tik turimuoju bendrovės turtu. Atskiri jos dalyviai (akcininkai) už bendrovės pasižadėjimus atsako tik turimųjų akcijų suma. A. B. pagrindinis kapitalas išdalijamas į lygias nustatyto dydžio dalis, vad. akcijas. Akcijos gali būti vardinės, kuriose įrašomas akcijos turėtojo vardas, ir nevardinės, kurių savininkas bus tas, kas jas turi. Akcija duoda teisę jos turėtojui dalyvauti bendrovės valdyme ir gauti tam tikrą pelno dalį, dividendą; dabartine prasme A. B. atsirado XVII a. pradžioj. Viena tokių bendrovių Olandijos — Rytų Indijos Kompanija buvo įk. 1602. Anglijos bankas šia forma buvo įst. XVII a. Tokios A. B. buvo pagrįstos valstybine koncesija. A. B. atsiradimas sutampa su pirmaisiais prekybinio kapitalizmo pasisekimais. Jų žydėjimas tenka XIX a., kada stambiųjų pramonės ir geležinkelių verslamonių organizavimas pareikalavo didžiulės kapitalo mobilizacijos, kurią pajėgė atlikti akcinių verslamonių forma. Lietuvoj A. B. steigimą ir veikimą tvarkė Akcinių bendrovių įstatymas išl. 1925 I 17.

Akcininkas fizinis ar teisinis asmuo, kuris turi įsigijęs akcinės bendrovės akcijų.

Akcinis kapitalas akcinės bendrovės pagrindinis kapitalas, sudarytas parduodant akcijas (ž. Akcinė bendrovė).

Akcizas (pr. accise—suvartojimo mokestis iš lot. accisum - įpjautas) labiausiai išplitusi netiesioginių mokesčių forma. Jie imami ne tiesiog iš vartotojų, bet iš apde-damų A. mokesčiais daiktų gamintojų (ar pirklių) prieš išleidžiant prekes į rinkos apyvartą. A. mokesčiams imti plačiai vartojama banderolių sistema, aplipinant

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5408-242=5166 wiki spaudos ženklai).