Puslapis:LE02.djvu/169

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

fo žygiuose prieš Lietuvą, Lenkiją ir Rusiją Pabaltijo kraštuose. 1621 sužeistas, Rygą imant, 1626 švedų komendantas Rygoje. 1630 drauge su Gustavu Adolfu įžygiavo Vokietijon, 1631 išgarsėjo kautynėse prie ^reitenfeldo, 1632 vadovavo švedų armijai p. Vokietijoje, 1634 Čekijoje, 1636 įveikė austrus ir saksus ties Wittstocku, 1639 austrus ties Chemnitzu. Išsišlovino gyventojų plėšimu. Mirė nunuodytas. 1893 Sonden išl. jo laiškus.

Banetin, Banctin ež., per kurį teka Ame-tas (vok. Omet; Alnos, vok. Alle, Priegliaus kair. int., žemupio deš. int.). To ež. pusiasalyje stovi Girduva (vok. Gerdauen) mst., Prūsų žemės Nadruvos ir Bartos sričių ribose. XVIII a. ežere tebeplūduriavo 1,5 m storio sala, seniau buvusi medžiais apaugusi, kuri, vis mažėdama, prisijungė prie kranto.

Banevičius 1) Jonas (m. 1881) tapytojas, studijavęs XIX a. pradžioje Vilniaus univ. Rustemo vadovybėje. Išliko jo pieštieji Ezekieliaus Stanevičiaus, Juliaus Slovackio ir kt. portretai.

2) Mykolas (g. 1884 IX 29 Telšiuose), 1902 baigė Baku gimn. Kaukaze, 1910 Petrapilio univ. teisių fak., išklausydamas ir istor.-filol. fak. Nuo 1921 augštesniosios komercinės mokyklos Kaune mok., nuo 1924 LU rusų kalbos lektorius Kaune, nuo 1939 Vilniuje. Rašinėjo literatūrinėmis ir socialinėmis temomis Skaitymuose, Praduose ir Žygiuose, Vaire ir kt. Darbuose ir Dienose išsp. studiją apie V. Krėvės realistines no-vele's, 1934 išl. A. Puškino gyvenimą ir poeziją.

Banez Dominicus (1528—1604) ispanų domininkonas, tomistas. Baigęs Salamankos univ., stojo į domininkonų vienuoliją ir per 10 metų dėstė filosofiją bei teologiją savo vienuolijos mokyklose. Perkeltas prof. į Avilos kolegiją, buvo šv. Teresės nuodėmklausys ir patarėjas, kai toji reformavo karmelitų vienuolynus. 1581 — 1604 Salamankos profesorius. Parašė: Komentarus į šv. Tomo Summą (1584 ir 1588), Traktatą de fide, spe et charitate 1584, De iure et iustitia 1594, De merito et augmento charitatis 1590, Commentaria in ąuestiones Aristotelis de generatione et corruptione 1585, Institutiones minoris dialecticae 1599, Apologia fratrum Praed. adversus novas assertiones cuiusdam doctoris Molinae 1595. Pasižymėjo savo giliu mąstymu, tiesos jieš-kojimu ir logiškumu. Remdamasis šv. Tomo mokslu, sukūrė ištisą teologinę sistemą apie malonę. Molina B. moksle įžvelgė Dievo visažinojimo ne'suderinimą su žmogaus laisvąja valia, ir todėl smarkiai puolė B., sukurdamas savo teoriją apie malonę. Iš to tarp B. šalininkų ir molinistų kilo ilgi teologiniai ginčai, kurie teologijos moksle tebejaučiami.

Banff 1) š. Škotijos grafystė ir to pat vardo kurortinis mst. (su 3300 gyv.).

2) Kanados kurortas Uolų kalnų B. tautiniame parke, Albertos prov., 1380 m nuo j. 1., prie Bow upės ir Canadian Pacific glžk. linijos. B. tautinis 10.000 km2 parkas.

Banffy kelios vengrų didikų giminės, davusios žymių politikų. 1) Also Lendva d e B. giminė, kilusi iš vokiečių Hadolth, XII a įsikūrusių Semigradijoje, davusi XIII XIV a. kelis Kroatijos ir Slovėnijos banus, o XIX a. pasižymėjusį 1848 sukilimo vadą Janos B. (1816—1852).

2) Losoncz de B. giminė davė vengrų politikus: Desiderijų (1843—1911), nuo 1867 vengrų atstovų rūmų narį, 1895—1899 min. pirm., vėliau perėjusį į opoziciją ir iš Austrijos reikalavusį Vengrijai didesnio savarankiškumo; Nikolaus’ą (1874—1948), 1921—1922 užsienių reikalų ministerį, įvedusi Vengriją į Tautų Sąjungą, ir Kisban slapyvardžiu parašiusį nemaža dramų ir romanų.

3) Tallocz de B. giminė, įvairiais laikais davusi kelis Kroatijos, Dalmatijos ir Slovėnijos banus. — Visos B. giminės prisiėmė B. vardą kaip pirmųjų tų giminių palikuonys.

Bang 1) Bernhard (1848-1932), 1880 —1920 Kopenhagos vet. akad. prof., susekęs jo vardu pavadintą bacilą — karvių iš-simetimo priežastį.

2) ,H e r m a n n (1857—1912) rašytojas, iš žymiausiųjų savo laiko dekadenso literatūros atstovų. Jo kūryba sklidina gyvenimo nuovargio, bet drauge užuojautos žmogui. Meistriškai varo dialogą, subtiliai analizuoja nuotaiką. Išsp. Haablose slaegter 1880, Tinę 1889, Under aaget 1890. B. nusišovė, keliaudamas su paskaitomis po Ameriką. Lietuviškai K. Puida išv. Keturis velnius 1927.

3) Iv ar Christian (1869-1918) medicininės chemijos prof. Lundo univ., pasižymėjęs kraujo tyrimo metodais.

4) Nina Henriette Wendeline (1866—1928) danų politikė socialdemokrate, nuo 1918 atstovė parlamente; 1924 socialdemokratų kabinete švietimo ministe-ris. Pirmoji moteris ministeris.

5) P e t e r Georg (1797—1861) teisininkas ir politikas. Nuo 1830 teisės prof. Kopenhagos univ., nuo 1848 parlamento narys, daug veikęs Danijai susijungti, kelis kartus ministeris. 1854—1856 min. pirmininkas, išleidęs 1855 X 2 konstituciją.

Bang Indijos kanapių rūšis, iš kurios daromas hašišas ir svaiginamasis gėrimas banghie.

Banga 1) 1921 JAV P. Grigaičio redaguotai laikraštis.

2) šapirografuotas Kauno radijo stoties laikraštėlis, kurio 1921 išėjo 8 numeriai, redaguoti J. Žilinsko.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+5302-3=5299 wiki spaudos ženklai).