Puslapis:LE02.djvu/4

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis buvo peržiūrėtas

Lietuvių Enciklopedijos redakcija: Vaclovas Biržiška — Vyriausias redaktorius, Antanas Bendorius — redaktorius, Pranas Čepėnas — redaktorius, Juozas Girnius — redaktorius, Stasys Santvaras — sekretorius / L. E . antrojo tomo kalba taisė Petras Būtėnas L. E . nugarėlę ir emblemą darė dail. J. Steponavičius / L. E . foto darbus atliko D. Čibas / L. E. teisės patarėjas — C. J. Kalinauskas

Lietuvių Enciklopedijos redakcinė komisija: Prel. Jonas Balkūnas, Prof. Mykolas Biržiška, Prof. J. Kaminskas, Prof. Vincas Kanauka, Prof. Steponas Kolupaila, Prof. Vincas Krėvė - Mickevičius, Prof. Kazys Pakštas, Prof. Jonas Puzinas, Vytautas Širvydas, Mykolas Tolišius, Prof. Jonas Vengris, Dr. Adalbertas Želvys

Lietuvių Enciklopedijos leidėjas — Juozas Kapočius / Spausdinta nuosavoje spaustuvėje / Įrišo The Riverside Press / Technikinė L. E. priežiūra ir laužymas — Kazys Simanavičius / L. E. tekstus linotipu rinko Bernardas Brazdžionis ir Petras Pilka / Leidyklos ir redakcijos adresas: 366 West Broadway, So. Boston 27, Mass., USA

Copyright 1954 by Lietuvių Enciklopedijos Leidykla

Printed in USA 1954

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 99% (+1295-0=1295 wiki spaudos ženklai).
  • Aurimas Rapečka – redaktorius – 1% (+18-0=18 wiki spaudos ženklai).