Puslapis:LE02.djvu/512

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

kiojimų, smuko į tas tolimas sritis, kur jų jokia valdžia negalėjo pasiekti. Šiaurėje B. ilgiausiai išsilaikė todėl, kad tenai gyvenimas buvo pastovus: kultūra tų sričių ilgai nepasiekė. Kur atsiranda raštas, knyga, ten dingsta tautosaka, toji sakytinė neraštingųjų literatūra.

M. Speranskij Byliny 1916, 1919; A, Skaftymov Poetika i genezis bylin; B. Sruoga Bylinų aiškinimo teorijų apžvalga Hum. Mokslų Fakulteto Darbai II 1927.

Bylininkai civilinėse bylose yra tie asmenys, kurių ginčą (bylą) svarsto ir sprendžia teismas. Kas kelia bylą vadinamas jieškovu, kam keliama byla — atsakovu. Šalia jų dviejų byloje gali stoti ir trečias asmuo, jei tik buvo perleidęs savo teisę jieškovui ar atsakovui ir jei dėl tos jo teisės yra iškilusi teisme byla.

Bilionas (prancūziškai billion) lygus 1000 milionų. šia prasme jis tapatinamas su miliardu, kurį šiaipjau vadina tūkstantį tūkstančių. Vokietijoje B. įprasta vadinti milioną milionų. B. miliardo reikšme ir prasme vartoja amerikiečiai, prancūzai, anglai, lietuviai, italai ir kt.

Bilionys Tauragės aps. Laukuvos vi. kaimas su piliakalniu, vad. Švedkalniu. Prieš jo išarimą ir dalinį griovimą buvo laikomas būdingu ir gražiausiu priešistorinės statybos paminklu Lietuvoje. B. piliakalnis turi vietoje piltų užvarų pakopas. B. P. turi pastovus ir ~daro kaip ir kokį antrą augštą. Piliakalnio pakiluma ilga, palyginti siaura, apaugusi medžiais ir atrodo lyg kokia sala, išdygusi iš pelkių. Einant kalno briauna, taisyklingai supiltas piliakalnis turi 120 m. •Nuolaidumas labai staigus. Kalno struktūra labai paini.

Bilirubinuria — bilirubino išsiskyrimas šlapume. Pasitaiko geltlige sergant.

Bilis (lot.) tulžis.

Biliūnas 1) Antanas (g. 1904 XII 24 Ukmergės aps. Andrioniškio vi.) Jono B. broliavaikis. Mokėsi Ukmergės gimn. ir LU humanitarinių mokslų fakultete. Buvo lietuvių kalbos mokytojas gimnazijose. Literatūrinį darbą pradėjo 1922 Aušrinėje. Spausdino apysakas, eilėraščius, publicistinius straipsnius Lietuvos Žiniose, Kultūroje, Lietuvyje, Naujienose (Chicagoje), Trečiame Fronte, Rytų Lietuvoje, 1939 Prošvaistėje.

2) Jonas (1879 III 3 Ukmergės aps. Anykščių vi. Niūronių sodžiuje — 1907 XII 8 Zakopanėje, Lenkijoje) Jono ir Zuzanos Gražytės B. jauniausias sūnus, stojo į Liepojos gimn. 1893 mirus abiems jo tėvams ir atsisakęs važiuoti į seminariją, nustojęs giminių paramos, pats išsilaikydavo pamokomis. Dalyvaudamas mokinių kuopelėse, virto pozityvistu, paskiau ir socialdemokratu. 1898 pats sudarė gimnazistų sd kuopelę, kuriai tuo laiku priklausė ir A. Purenąs, P. Bugailiškis, J. Tūbelis. Už cerkvinį „maištą” B. pašalintas iš Mintaujos gimn. ir paskiau stojo į Liepojos gimn. 1899 baigęs gim-naviją, dar metams liko Liepojoje, tikėdamasis kiek pasilsėti ir studijoms užsidirbti. Tuo laiku jis rašo ir pirmas savo korespondencijas į Ūkininką ir Varpą. ,1900 parašė ir atsišaukimą „Lietuviai ir Lietuvaitės”. 1900 stojo į Tartu (Dorpato) univ. medicinos fakultetą. Bet dėl studentų riaušių 1901 pavasarį iš universiteto pašalintas, nuvyko į Liepoją, o po kelių savaičių į Šiaulius. Čia vertėsi pamokomis ir įsitraukė į vietos šviesuomenės darbą, kuriam tuo laiku turėjo įtakos P. Višinskis ir A. Janulaitis. Šiame būrelyje B. paskaitė ir pirmą savo beletristinį bandymą — Per sapną. Tuo metu Jono Gražio, J. Barzdylos ir kt. slapyvardžiais, be straipsnių lietuvių nelegalinėje periodinėje spaudoje, parašė atskiromis knygutėmis išleistus: Apsireiškimai iš žemės gyvenimo 1902, Aukos karės Dievui 1902, Užmušimas Aleksandro II (versta iš Stepniako-Kravčinskio) 1903, Valdžios pilvas 1903, Iš mūsų praeities (LSDP pirmieji gyvenimo metai, B. užrašyti iš vieno darbininko pasakojimų) 1903. 1902 dalyvavo ir steigiamajame Lietuvių Demokratų Partijos suvažiavime. 1902 nusikėlė į Panevėžį, kur dirbo jo sužadėtinė Julija Janulaitytė, dantų gydytoja, ir čia suorganizavo sd kuopą. Vertėsi pamokomis ir bendradarbiavo daugiausia Darbininkų Balse. Tuomet jau rašo ir beletristinius vaizdelius —• Pirmutinis streikas, Be darbo.

Atgal universitetan nepriimamas, 1903 rudenį išvyko studijų į užsienį ir stojo i Leipcigo augštąją prekybos mokyklą. Susipažinęs ir su universiteto biblioteka, be sa-

J. Biliūnas A. Varno piešinys

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4589-0=4589 wiki spaudos ženklai).