Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/159

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Michelsonas, J. B. Smelstorius, J. Neviackas, F. Bagočius.

1906—1922 gyvavo Jaunimo Ratelis, kurio iniciatyva buvo įkurta Muzikos dramos draugija Gabija. 1916 XII 1 įsisteigė tebeveikianti Sandoros kuopa, turinti savo namą. Nuo 1932 V 29 pradėjo veikti Lietuvių darbininkų draugijos 21-ji kuopa, kuri rengia paskaitas, vaidinimus. 1946 parengė Lietuvių darbininkų draugijos suvažiavimą. Tai socialistinė kultūros ir švietimo organizacija, nuo 1947 leidžianti Darbas žurnalą. Kuopai vadovauja J. Stilsonas (Stasiulevičius) ir N. Jonuška (sekretorius). Simano Daukanto draugija rūpinosi lietuvių kalbos reikalu ir buvo įsteigusi lietuvių mokyklėlę. Veikia ir Tėvynės Mylėtojų Draugijos kuopa, 1954 surengusi banketą Lietuvos istorijos leidimui paremti.

Po I pas. karo įsikūrė Dariaus postas, kuris turi nuosavas patalpas.

Bostone veikė ir Vilniaus Vadavimo Sąjungos skyrius. 1938—1948 gyvavo nepartinė jaunimo organizacija Lietuvių Jaunimo Ratelis, turėjęs- ligi 50 narių. Jį buvo įsteigęs ir ilgai pirmininkavo K. Mereškevičius, sekretoriavo A. Matioška. 1940 VI 26 to ratelio iniciatyva buvo sušauktas lietuvių visuomenės veikėjų susirinkimas ir buvo sudarytas komitetas masinio protesto mitingo šaukti prieš sovietų smurtą. Visuomenės reikalams ratelis paaukojo per 500 dolerių.

Prie šv. Petro parapijos veikia šios draugijos: šv. Juozapo Liet. Darbininkų Sąjungos 1-ji kuopa, Liet. Dukterų Draugija (įst. 1903 III 5 V. Kaunas), Mote-rų-Merginų Klubas, Moterų-Merginų soda-licija, Moterų Sąjungos, Vyčių 17-ji kuopa, kuri surengė 1953 VII 27—30 Lietuvos Vyčių organizacijos 40 metų jubilėjinį seimą, šv. Vardo draugijos skyrius, šv. Petro ir Povilo draugija (įsteigta 1902), Tretininkų brolija, šv. Jono Evangelisto Blaivininkų Pašalpinė draugija (įsteigta 1910), šv. Vincento Pauliečio draugija, šv. Kazimiero draugija, LRK'S 94-ji kuopa, LRKS 21-ji kuopa, Maldos Apaštalavimo draugija, LRK Saldžiausios širdies draugija (įsteigta 1906), Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Rėmėjai, Nekalto Prasidėjimo Seselių Rėmėjai, Ateitininkai. Visos šios draugijos jungiasi į LRK Federacijos Bostono skyrių.

BALF 17-sis skyrius įsisteigė 1944. Turi daug narių ir yra aktyvios veiklos. 1953 I 9—10 surengė Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos fondo seimą. Per savo veikimo metus surinko daug tūkstančių svarų dra-

ALT Sąjungos Bostono skyriaus namai

Bostono vyrų choras, J. Gaidelio vadovaujamas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+2623-0=2623 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai