Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/276

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


II pas. karo lietuviai pasinešė į naujesnius B. rajonus — Woodhavena, Riehmondą, Hillį, East New Yorką, Jamaica, Maspethą ir kt. šiuo metu daugumas lietuvių tuose rajonuose ir gyvena. Kita sena lietuvių kolonija yra B. senamiesčio (Central B.) rajone ir Sooth B., kuri buriasi apie šv. Jurgio lietuvių parapiją.

Parapijos. Apie 1882 buvo kilęs sumanymas čia kurti lietuvių parapiją, bet kliudė lenkai. 1884 bendras New Yorko ir Brooklyno lietuvių susirinkimas įkūrė šv. Trejybes draugiją, kuri ir suorganizavo to paties vardo parapiją. Savo bažnyčios įsigyti pradžioje neįstengta, Ir pamaldos buvo laikomos iš Baltimorės pakviesto kunigo lenkų šv. Kazimiero bažnyčioje New Yorke. 1885 parapiją perėmė kun. A. Varnagi-ris, bet negalėdamas su lenkais sutarti, 1886 IV 11 išvyko. 1888 II 23 šv. Trejybės draugijos susirinkime nutarta kurti naują šv. Jurgio parapiją, kurios bažnyčiai nupirkta du sklypai. Klebonu buvo paskirtas kun. M. Juodišius, pastatydinęs bažnyčios rūsį, ir čia 1888 XII pradžioje buvo atliktos pirmosios lietuvių pamaldos. Kun. Juodišiui savo vardu užsirašius visą parapijos turtą ir jį pardavus (jam 1891 vysk. J. Loughlin atėmė teisę eiti kunigo pareigas), 1894 IV 8 visų B. lietuvių draugijų atstovų susirinkime nutarta pakeisti parapijos vardą į šv. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, ir surasti kitą vietą bažnyčiai. Išrinktoji komisija rado atitinkamą vietą, ir ten salėje buvo įrengta laikinoji bažnyčia, kurioje naujas klebonas kun. V. Kriaučiūnas 1896 III 1 atlaikė pirmąsias mišias. 1898 II 28 parapiečių susirinkime nutarta pirkti bažnyčią S. 4 ir Roebling gatvių kampe. Iš mirusio kun. Kriaučiūno 1898 pabaigoje parapiją laikinai perėmė vėlesnysis kardinolas kun. G. Mundeiein, o iš jo 1899 IV 9 kun. A. Milukas, šiam klebonaujant, nupirkta kita bažnyčia, kurioje pirmosios pamaldos įvyko 1899 X 30. Nuo 1900 II 13 parapiją perėmė kun. A. Varnagiris, čia tarp kito ko įkūręs 1906—1923 veikusią parapinę mokyklą. 1914—1935 IV 12 čia klebonu buvo kun. S. Remeika, po jo kun. J. Aleksiūnas. Parapijoje veikia .11 draugijų. 1936 organizuotas vaikų choras, 1938 base-bollo klubas, 1937 Angelo Sargo draugija, Vyčių 44-ji kuopa, 1938 kadečių klubas. Bažnytinis choras veikia nuo parapijos įsikūrimo. Jam 1927—1951 vadovavo P. Dulkė. Parapijos salėje 1952 įkurtas ateitininkų židinys.

1909 V įkurta antroji, šv. Jurgio parapi-pa su bažnyčia. Tai mažiausia lietuviška parapija ir bažnyčia B., bet reikšminga lietuvybės gaivintoja Centriniame B. rajone. Klebonai A. Kuodis (pastatęs bažnyčią), N. Pakalnis, E. Paulionis, A. Petrauskas.

1913 pradėta rūpintis ir trečiosios para-

Angelų karalienės parapijos bažnyčia Brooklyne

Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai