Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/381

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


1938, Prūsų lietuviai Sibire (iš F. Bortke-vičienės atsiminimų) 1939, Lietuvių teatras Vilniuje (1900—1918) 1940 (atmušas iš Mūsų Senovės 1937—1940), žemaitės gyvenimas 1947. Spaudai paruošė J. Gurausko apysakas 1947. Redagavo Moksleivių Varpus, Jaunimą, bendradarbiavo 1939 — 1940 Prošvaistėje. Lietuviškosios Enciklopedijos bendradarbis.

3) Vladas (g. 1923 XII 2 Biržų aps. Vabalninke). Rašytojas. Baigė Panevėžio gimnaziją ir pedagoginius pradžios mokyklos kursus Flensburge, Vokietijoje. Dalyvavo ginkluotoje rezistencijoje prieš okupantus vokiečius ir bolševikus. Lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo klausimais nuo 1945 bendradarbiauja Žingsniuose, žibinte, JAV lietuvių spaudoje. Išsp. eilėraščių rinkinį Nuėję plotai 1952.

Buteniškių miškas Šiaulių aps. Šiaulėnų vi. 107 ha ploto. Augiavietė drėgna. Dirvožemis priemolio, vietomis molio. Mišrūs medynai.

Buteogallus suopių šeimos plėšrūs paukščiai, gyveną Centrinėje ir Pietų Amerikoje.

Buteola artima suopiams plėšrių paukščių gentis.

Butigeidas, Butige'idis XIII a. pabaigoje gyvenęs lietuvių kunigaikštis, vokiečių šaltiniuose vadinamas rex Butegeyde. Apie jį tėra išlikusi vienintelė žinia: 1290 naujai išrinktas Livonijos ordino magistras Halt von Hohenbach parašė laišką vokiečių ordino magistrui Prūsuose Meinhardui iš Querfurto, pareikšdamas savo pasiryžimą artimiausią žiemą visomis savo kariškomis jėgomis pulti karaliaus Butigeido žemes, jei Prūsų ordinas tuo pačiu laiku išves savo kariuomenę prieš žemaičius. Istorinėje literatūroje iškilo skirtingų nuomonių dėl žemių, kurias valdė B. J. David, I. Da-nilavičius, J. Voigt laikė B. žemaičių kunigaikščiu. Kiti sprendžia jį augštaičių valdovą buvus. Galimas daiktas, kad tai bus buvęs tas pats 1289 minimas kunigaikštis Burdikidas. Kiti vėl spėja, kad Vytenis galėjęs būti B. sūnus.

Butileno glikolis ž. Glikolis.

Butilo alkoiholiai — alifatinės eilės alkoholiai brutto formulės GiHįOH. Jų yra keturi izomerai. Normalų B. A., arba butanolį, galima gauti sintetiniu būdu iš acto aldehido. Jis verda 117« C, lyginamasis svoris 0,814. Kitą izomerą — pirminį izobuti-loalkoholį galima gauti iš vandens dujų CO ir Ho mišinio, kobalto katalizatoriui padedant. Jis vartojamas svarbiu tirpikliu organinėms medžiagoms. B. A. esteriai su acto ir propiono rūgštimis naudojami dirbtiniams vaisių kvapams gaminti. B. A. esteriai su saliciline bei cinamonų rūgštimis įeina į kvepalų sudėtį. Patys B. A. turi nemalonų kvapą.

Būtingė Kretingos aps. Darbėnų vi. bažnytkaimis, 10 km nuo Darbėnų geležinkelio stoties, 13 km nuo Palangos, 4 km nuo Latvijos sienos, prie šventosios upės. Protestantų mūro bažnyčia statyta 1824. 1931 Pašventyje kun. J. Galdikas pastatė ir katalikų medinę bažnyčią. 1923—1924 čia velkė vandens matavimo stotis.

Bntirinė rūgštis ž. Sviesto rūgštis.

Butirometras stiklinis prietaisas, vartojamas pieno ir jo produktų riebumui nustatyti. B. išrado 1889 švedas Lindstrom.

Butkaitė Ona (g. 1870 Kurtuvėnuose) knygnešė, nuo 1893 besivertusi knygų platinimu. Policijos buvo suimama ir tampoma. Profesijos buvo škapliernlnkė.

Butkevičius 1) Aleksandras (gimęs apie 1780 — miręs po 1823) dar neišaiškintos biografijos Lietuvos bazilionas, apie 1824 lietuviškai parašęs Kalbriedą Lietu-wiszkay Lenklszka Ležuwia mieylesiems Žemaycziams. Kun. Vincentas Valmikas (Vilmikas) šį rankraštį jau 1824 buvo Vilniaus lenkų cenzūrai įteikęs, norėdamas jį išleisti, bet toji cenzūra, nusistačiusi prieš lietuviškų pasaulietinių tekstų spausdini-mą, 1825 XII 7 leido jį spausdinti su sąlyga, jei bus išbraukti kaikurie išsireiškimai, paimti iš lenkiškos Kopčinskio gramatikos. Kai ir po Valmiko kartoto reikalavimo cenzūra neleido spausdinti, Vilniaus cenzūrą Valmikas apskundė vyr. cenzūros komitetui Petrapilyje, kuris po ilgų susirašinėjimų su Vilniaus įstaigomis, galop, leido spausdinti. Bet siunčiant iš vienos įstaigos į kitą, rankraštis buvo pražudytas ir neišspausdintas. Greičiausiai to paties B. buvo parašytas ir Dykcyonarius Liežuwia Lie-tuwiszka su pridieimu nekuriu žodžiu Len-kiszku, kurio rankraštis buvo saugojamas L. M. draugijoje.

V, Biržiška Senųjų lietuvišku knygų istorija II.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 104% (+4618-0=4618 wiki spaudos ženklai).
  • Arūnas Pabedinskas – redaktorius – 0% (+0-181=-181 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai