Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/412

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


vegetabilis systema naturale 18.13—1821, kurio išėjo tik 2 tt. žymiausias C. floristinis veikalas yra perdirbta Lamarcko Prancūzijos flora Flore Française 1805 — 1815. Išsp. Théorie élémentaire de la botanique 1813, 1819, Organographie végétale 1827, Psychologie végétale 1832, Essai élémentaire de géographie botanique 1820, Plantarum historia succulentarum 1799 — 1829.

2) Alphonce Louis Pierre Py-ramus (.1806—1893) Augustino (1) sūnus, prancūzų botanikas, pasižymėjęs augalų geografijos srityje. Paveldėjo ir papildė tėvo herbarą ir toliau leido jo pradėtą Pi'odromus systematis naturalis regni vegetabilis. žymiausias jo veikalas Géographie botanique raisonnée 1855. Veikale origines des plantes cultivées 1883 aprašė kultūrinius augalus ir jų atsiradimą pavartodamas ne vien tik botanišką, bet ir archeologinę bei lingvistinę medžiagą.

Canella Canellaceae šeimos augalų gentis. Yra 2 rūšys. C. alba Murr iš Antilų salyno ligi 15 m augščio medis. Jo žievė vartojama kaip baltas cinamonas (Cortex can-nellae albae).

Canes Venatáci ž. Skalikai.

Cañete Manuel (1822—1891) ispanų poetas, literatas, senojo ispanų teatro kritikas, 1858 paskelbė Poesías, eilę dramatinių veikalų, bet labiausiai žinomas kaip draminės literatūros istorikas: Escritores españoles y hispano-americanos 1884. Teatro espagnol del siglo XVI 1885.

Cainis (žvaigždynas) ž. šuo.

Canisius Petrus (1521 —1597) jėzuitas, vadinamas ir antruoju Vokietijos apaštalu. 1547 dalyvavo Tridento susirinkime. 1549 skiriamas Ingolstadto univ. profesoriumi, nuo 1552 Vienoje, ,nuo 1556 ypač kaip pamokslininkas veikia Augsburge, Vienoje, Kôlne, Prahoje, Regensburge, Innsbrucke, Strassburge ir kt. Tuo pačiu laiku ten steigė ar perorganizavo kolegijas, bursas, (bendrabučius studentams). Prisidėjo ir prie Collegium Germanicum Romoje įsteigimo. Dažnai būdavo pasiuntiniu ir tarpininku tarp Romos ir vokiečių kunigaikščių. Produktyvus rašytojas, labiausiai išgarsėjęs savo katekizmu, kuris dar prie jo gyvos galvos yra buvęs per 200 kartų perspausdinėjamas ir į kelioliką kalbų išverstas. Jo latviškas ir gudiškas vertimai buvo išspausdinti Vilniuje 1585. O ne tiek

jau seniai paaiškėjo, kad prieš 1590 buvo Vilniuje išleistas ir jo neišlikęs lietuviškas vertimas, dar nepaaiškėjusio vertėjo lietuviškai išverstas ir skiriamas Vilniaus vyskupijai, iš dalies ir M. Lietuvai. 1864 XI 20 popiežiaus Pijaus IX beatifikuotas, 1925 V 21 pop. Pijaus XI kanonizuotas ir paskelbtas Bažnyčios mokytoju. Jo laiškus 8 tomais išleido O. Braunsberger Beati P. C. Epistolae et Actą 1896—1923.

L. Michel Vie du P. C. 1897; O. Braunsberger

P. C. 3 leid. 1921; J. Metzler Deutschlands zweiter Apostel 1925; J .Broderick Saint Peter Canisius

1935; V. Biržiška Senųjų lietuviškų knygų istorija I 1953.

Canltar Ivan (1876—1918) slovėnų rašytojas ir poetas. Rašė epinius bei lyrinius eilėraščius, dramas ir romanus. Moderniojo slovėnų prozos stiliaus kūrėjas. Jo veikaluose daug užuojautos nuskriaustiesiems. Išsp. Na klancu, Križna Gori, Za križem, dramos — Jakob Ruda. Raštų rinkinys 1925—1936.

Cankov Dragan (1830 —1911) bulgarų politikas. Bulgarijai nepriklausomybę atgavus, .1879 su Karavelovu sukūrė liberalų partiją. 1880 ministeris pirmininkas ir užsienio reikalų ministeris, 1881—1883 internuotas, 1883—1884 vėl ministeris pirmininkas, turėjęs užleisti vietą Karavelovui. Stambulovui įsigalėjus, gyveno Petrapilyje, bet Stambulovui griuvus, 1894 grįžo Bulgarijon ir įkūrė rusofilinę cankoviečių partiją.

Canlassi, Cagnacci Guido (1601 —1681) italų tapytojas, savo mokytojo Guido Reni sekėjas. Ilgai buvo imperatoriaus Leopoldo I rūmų tapytojas Vienoje. Tapė paveikslus religinėmis ir mitologinėmis temomis: Magdalena, Kleopatros mirtis. Jo paveikslų turi Miincheno, Dresdeno, Madrido, Romos muzėjai.

Cannabiceae ž. Kanapiniai.

Cannabina ž. čivylis.

Camiae p. Italijos senovinė tvirtovė, čia 216 pr. Kr. buvo kautynės tarp romėnų ir Hann'ibalo vadovaujamųjų kartaginiečių. Romos kariuomenė* buvo sumušta, netekdama apie 60.000 karių ir tik nedidelė jos dalis, konsulo Varono vadovaujama pabėgo.

C. mūšio taktika daugiau kaip po 2000 metų atsiliepė ir 1914 mūšiui ties Tannenber-gu, kur vokiečiai sumušė rusų kariuomenę.

U. Delbrück Geschichte der Kriegskunst 3 leid. 1920.

Cannan 1) Edwin (186.1—1935) anglų ekonomistas. 1907—1926 Londono universiteto profesorius. Išsp. History of the Theo-ries of Pruduction and Distribution in Eng-lish Political Economy 21923.

2) Gilbert (g. 1884) anglų dramaturgas ir romanistas, idėjišku požiūriu paveiktas S. Butlerio ir į jį panašus revoliuci-ninkas. Išsp, romanus: Round the Corner

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+4856-4=4852 wiki spaudos ženklai).