Puslapis:LE01.djvu/105

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

lyne, N. Y. 1931 Lietuvos Vyčių dvasios vadas, 1936—1937 Kunigų Vienybės N. Y. ir N. J. aps. pirmininkas. Visuomenininkas ir liet. spaudos rėmėjas.

Aleiiūnienė-Juknevičiūtė Ona (g. 1888 II 18 Klovainių vi.). 1910 atvyko j JAV.

čia įsitraukė į lietuvių visuomeninį darbą ir slapyvardžiu Laima ir kt. rašinėjo korespondencijas ir eilėraščius Drauge, Garse, Vytyje, Naujienose, Amerikos Lietuvy,, Sandaroje ir kt.

Aleliūnas Tadas (g. 1872 Mažeikių k. Panevėžio aps.) 4 metus išgyveno Ameri-' koje; Lietuvos Steigiamojo Seimo narys.

Alemanai (Alamanai) germanų tautelei (svevų giminės), III—V a. iš dabartinės Vokietijos veržėsi į Romos imperijos sienas, 453 susijungė su hunais sudarydami,1 Atillos dešinįjį sparną; V a. pab. — VI a.> pr. frankų sumušti ir pavergti; XI a. jų' žemės sudarė Alemanų hercogystę.

L. Schmidt Allg. Geschichte d. Germ. Voelker, 2 leid. 1940.

Alemanų Teisynas jų papročių teisės rin-; kiinys; skirstomas į dvi dalis: Pactus Ala-;* miannorum, VI a. saliečių teisės įtakoje, ir Lex Alamannorum, 717—719.

Aleman Vakles Miguel (g. 1902) Meksikos politikas. 1946 valstybės prezidentas. > Rūpinosi ž. ū. kėlimu bei krašto elektrifikavimu.

Alembert Jean le Rond d’ (sk. Daliam-ber) (1717 —■ 1783) prancūzų filosofas ir matematikas, Didžiosios Enciklopedijos redaktorius. Paryžiaus ir Berlyno Mokslų Akademijų narys. Enciklopedijos įžangos straipsnyje d’A. išaiškina žmogaus pažinimo kilmę bei raidą, nustatydamas mokslų klasifikaciją pagal tris žmogaus sugebėjimus: protą (filosofija), atmintį (istorija) ir vaizduotę (poezija). Gnoseologijoje A. empirizmo ir sensualizmo šalininkias. Pažinimo šaltinis—žmogaus pojūčiai. Išoriniai daiktai, būdami pojūčių priežastimis, patys pažinimui neprieinami. Vis dėl to A. pripažįsta Dievo, kaip pasaulio tvarkytojo buvimą, ir, sekdamas Descartes sielos subs-tancialumą. Išsp.: Melanges de literature, d’histoire et de philosophie 1752, Elements de philosophie 1759.

Alemtejo (Alemtežu, anapus Tėjo) p. Portugalijos sritis. Jos paviršius susidaręs iš archainių ir silurinių uolienų, žymiausia upė Gaudiana. 24.500 km2, 500.000 gyv. Vasaros labai sausos. Auginama alyvų ir korkų ąžuolų. Svarbiausias miestas Evora.

Alena D.L.K. Algirdo duktė, ištekėjusi 1371 už Vladimiro, Serpuchovo kun-ščio. Algirdas, turėdamas tikslą sujungti savo valdžioje rusų žemes, sutiko sau priešą did. Maskvos kun-ščio Dimitro Donlškio asmeny, todėl jis stengėsi palaikyti visus rusų kun-ščius, kurie priešinosi Maskvos iškilimui arba norėjo paveržti iš Maskvos kun-ščito didžiąją Vladimiro kun-stę. Labiausiai jis palaikė savo žmonos Julijonos brolį, Tverės kun-štį Mykolą. Jis puolė Maskvą drauge su Tverės ir Smalensko kun-ščiais, pasiekė Maskvą, sudegino jos apylinkių miestus, apnaikino kraštą ir apsiautė antrą kartą Kremlį. Negalėdamas dėl nuolat gresiančio Lietuvai pavojaus iš vokiečių gaišti laiko, sužinojęs, kad Serpuchovo kun-štis Vladimiras rengia kariuomenę Maskvai ginti, Algirdas sutiko padaryti su Maskva karo paliaubas ir pažadėjo išleisti savo dukterį A. už Serpuchovo kun-ščio Vladimiro. Algirdo pasiuntiniai, 1371 nuvykę į Maskvą talkai sudaryti, sužiedavo A. su Vladimiru, žiemą Maskvoje jie susituokė. Lietuviškas -A. vardas nežinomas. Spėjama, kad A. buvo gimusi iš pirmosios Algirdo žmonos Marijos, Vitebsko kun-tytės.

Sutuoktuvės, sudarytos politiniais sumetimais, nelaidavo taikos tarp Maskvos ir Lietuvos. 1372 Algirdas vėl kariavo su Maskva, gindamas nuo jos puolimų Tverės kun-štį. Apie A. žinių nėra likę.

Aleppo ar. Haleb, š. Sirijos mst. 50 km nuo Turkijos pasienio; 370.000 gyv. (1950). Svarbus tarpt, prekybos (vilna, šilkas, vynas, oda, vaisiai, alyva, dažai) ir šilkaverpių auginimo bei šilko pramonės .centras. Natūralus A. uostas yra Aleksandretė.

Alert šiauriausia pasaulyje meteorologinė stotis š. r. Ellesmere, žemės pakraštyje, Kanadoje. Įst. 1948 JAV ir Kanados bendru susitarimu. Laivo ledlaužio pirmą kartą pasiektas 1952.

Alessandria ž. Aleksandrija.

Aletris fragrans L. (Dracaena fragrans Ker—Gawl.) atogrąžų Afrikos (šeim. Li-liaceae) augalas, tinka kambario kultūrai.

Aietsoh didžiausias Berno Alpių ledynas, 24 km ilgio, 2 km pločio.

Aletschhorn Berno Alpių viršukalnė, 4.198 m.

Aleurites moluccana Willd, v. ir r. Indijos (šeim. Euphorbiaceae) medis iš kurio riešutų (Bakui) gauna riebaus aliejaus.

Aleuronas (proteino arba aleurono grūdai), bespalviai, apvalūs, arba poligomali-niai, grūdai iš baltyminių medžiagų, dažnai randami riebalingose sėklose, pvz ricinos, Umbelliferae ir kt. Jose yra apvalių globoidų, kurie turi vandenyje netirpstan-čių magnio arba kalcio druskų sų fosforo rūgštimi ir kristaloidų, t. y. kristalo pavidalo proteino. Globoidai ir kristaloidai dažniausiai randami drauge A. grūdeliuose. A. grūdai pasidaro tiktai sėkloms subrendus ir sėkloms vystant, jie tirpsta. Svarbi maisto dalis.

Aleutai nykstanti tautelė, artima eskimams ir kamčadalams. Gyvena Aleutų ir

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 104% (+5544-228=5316 wiki spaudos ženklai).