Puslapis:LE01.djvu/104

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

aus dem Nationaldichter Litauens Danali-tius. I. Zur Semasiologie 1886, Litauische Studien. I. Nominalzusammensetzungen 1888, Litovskije etiudy I. Narodnaja etimologija 1888, Ueber die Bedeutung der Sprachstoerungen fuer die Sprachwissenschaft 1888. Atsisakęs vėliau nuo mokslininko darbo, pasidarė pravoslavu dvasininku ir buvo archiriejumi.

Aleksandrovsk š. v. Rusijos uostas Kolos pusiasalyje. Golfo srovės šildomas, beveik ištisus metus laivams prieinamas. Jo reikšmė padidėjo, 1917 pravedus į jį Murmansko geležinkeli.

Alekseev Mykolas (1857 •— 1918) rusų gen. Dalyvavo rusų japonų kare III Man-džiūrijos armijos generolu. I Pasaulinio karo metu p. vak. fronto armijų vadas, 1915 IX —1916 X gen. štabo viršininkas. Po 1917 revoliucijos vyr. kariuomenės vadas. 1918 kariavo su raudonąja armija Volgos ir Kubanės srity.

Aleksiejus 1) Komnenas (1048-1118) Bizantijos imperatorius. Kovojto su turkais ir pečeniegais, su Robertu Guiskaru. Veikęs bendrai su imp. Henriku IV ir Venecija.

2) A n g e 1 o s III, 1195—1203 Bizantijos imperatorius.

3) Angelos IV, 1203—1204 Bizantijos imperatorius.

4) A. Mykolo (Aleksej Michailovič) (1629—1676) antrasis Romanovų giminės Maskvos caras (1645—1676). 1649 išleido įstatymų rinkinį (gobornoe uloženie), kuriuo tarp kitko valstiečiai buvo visai prie žemės pririšti. Jo laikais sunkus krašto ekonominis būvis 1648 iššaukė vad. druskos maištą, 1650 Naugardo maištą, 1667—• 1671 Stenkos Razino sukilimą. Plėtė Maskvos valdymą Sibire ir prie Kinų sienos. Pasinaudodamas Lietuvos ir Lenkijos nusilpimu dėl kazokų ir kitų karų, pradėjo su jomis karą, palaikė Chmielnlckį ir užėmė Ukrainos dalį, tuo pačiu laiku įsiveržė Lietuvon, užėmė didelę jos dalį, kur masiniai skerdė žmones ir degino miestus ir kaimus, o 1655 — 1661 žiauriausiai laikė užėmęs Vilnių, kuriame vien 1655 išskerdė kelis tūkstančius gyventojų. 1667 And-rusiovo taika gavo Smalenską, černihovą, Naugardo Seversko žemę, Dniepro kairįjį krantą ir dvejiems metams Kijevą. Iš švedų gavo dalį Livonijos ir Ingermanlandiją, bet vėliau turėjo ją grąžinti.

L. Kubala Wojna moskievvska 1910.

5) (S. Simanovskij) (g. 1877) bolše-

vikų remiamas rusų stačiatikių veikėjas. 1933—1945 Leningrado metropolitas. 1945 tariamojo „bažnytinio sinodo” Maskvoje „išrinktas” patriarchu.

Aleksiejus (Simanas Eleuterijus) stačiatikių metropolitas, XIV a. antrosios pusės politikos veikėjas. D. L. K. Algirdo politinis priešas, kovojęs su Algirdu dėl jo bažnytinės politikos, nes Algirdas norėjo turėti atskirą, nuo Maskvos nepriklausomą, metropolitą Kijeve.

Aleksija (gr.) sutrikimas sugebėjimo skaityti arba skaitomąjį dalyką suprasti; pareina nuo tam tikro smegenų centro sužalojimo, dažnai dėl arteriiosklerozės. Dažnai kombinuojasi su afazija ir su agrafija.

Aleksinai apsaugoj amosios medžiagos, kurios esti kraujuje ir užmuša bakterijas.

Aleksis (Aleksandravičius) Aleksandras (g. 1886 X 10 Pėdiškių k. Krosnos vi.). Muzikas, kompozitorius. Nuo 1907 studijavo Varšuvos konservatorijoje vargonų ir karo kapelmeisterio specialybes. Varšuvoje vadovavo 1909—1911 lietuvių chorui, kuriame dalyvavo ir muzikai J. štarka, J. Bendorius, V. žadeika ir kt. 1913 baigęs konservatoriją išvyko į JAV. Vargoninka-vo ir vedė chorus Chicagoje, III., Brooklyne N. Y., Springfielde III. ir nuo 1928 Wa-terburyje, Conn. Ilgus metus buvo AL RK Vargonininkų Sąjungos pirmininku. Sukūrė veikalų chorui, solo, mokykloms dainų (bendrai a. 100). Parašė operetę Į Tėvynę. Buvo ir Liet. Vyčių Centro pirmininku, AMLT, Federacijos ir RK Susivienijimo centro valdybos narys.

Aleksotą legendinė lietuvių deivė su tariamąja šventykla Aleksote. Pramanyta bene XVI a.

Aleksotas Kauno priemiestis kair. Nemuno krante, ligi XVIII a. vad. Svirbigala. Ligi 1931 atskiras mst. Senoji dalis prisiglaudusi apačioj prie Nemuno slėnio šlaito. čia 1929 bekasant žemę tiltui statyti 4 m gilumoje rastas mamanto (Elephas primigenius) apatinis žandikaulis, priskirtinas ledynų laikotarpio pabaigai.

Naujoji A. dalis išsistatė buvusios tvirtovės fortų vietoje, čia VDU fiz. chem. instituto rūmai, aerodromas, Maisto, stiklo, lentpiūvių, malūnų pramonė, elevatorius. 1921 įkurta savarankiška kat. parapija. Parapijos kapuose skulpt. Aleksandravičiaus žuvusiems kariams paminklas.

Aleksunas (Aleksiūnas) Juozas (g. 1902 III 22 Brooklyne, 'N. Y.) kunigas, Angelų Karalienės liet. parapijos klebonas Brooklyne, N. Y. Baigė Our Lady of Amgels seminariją Niagara Falls, N. Y., ir St. Johns Prep. St. Johns univ. B. A. laipsniu Brook- Al. Aleksis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5113-263=4850 wiki spaudos ženklai).