Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/134

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Ebert ir vėliau iki 1945 Dr. W. Gaerte. Draugijos muzėjuje buvo susidariusios turtingos archeologinės ir etnografinės kolekcijos. II Pasaulinio karo metu muzė-jus sunaikintas.

Althaea Rosea Cav. Rytų (ybiškė rožė) dvimečiai augalai (šeim. Malvaceae), a. 1% m aukštumo. Kultūrai soduose tinka: var. flore pleno Charters, fl. pi. Imperator ir kt.

Altheim Franz (g. 1898) vokiečių istorikas. 1936 prof. Hallės univ. 1950 vak. Berlyne. Išsp.: Roem. Religionsgeschichte 1931—1933, Die Soldaten Kaiser 1939, Die Krise der alten Welt 1943, Roemische Geschichte 1947—1948 ir kt.

Altímetras instrumentas rodąs lėktuvo aukšti viršum žemės paviršiaus. Jo konstrukcija pagrista oro spaudimo kitimu keičiantis aukščiui. A. pagrindas yra aneroido dėžutė ir prijungta prie jos rodyklė, kuri atitinkamoje skalėje rodo atstumą nuo žemės paviršiaus, nustatytais matais, tikslumu ligi 3 m ar 10 pėdų. Prieš pakylant lėktuvui, A. skalė nustatoma pagal sutartą nulinę plotmę. Dažniausiai imama nuliu aerodromo aukštis virš jūrų lygmens, tolimuose skridimuose nuliniu paviršium imamas jūrų lygmuo. Naujausi A vad. absoliučiais altimetrais, pagrįsti radaro principu.

Altimeirija aukščių matavimo mokslas, kurio tikslas surasti bet kurių žemės taš kų paviršiaus iškilimus viršum jūrų lygmens ar kurio nors dangaus kūno aukštį viršum horizonto, tap pat ir lėktuvų skridimo aukštį viršum žemės paviršiaus.

Altingas Islandijos parlamento pavadinimas. Yra tai vienas seniausiųjų pasaulio parlamentų, pradėjęs veikti 930. 1800 buvo panaikintas, 1843 atgaivintas kaipo priežiūros organas, nuo 1874 įstatymų leidimo organas, 1944 A. nubalsavo atsiskirti ,nuo Danijos.

Altyn-Tag vid. Azijos kalnynas, Kuen-luno kalnyno šaka, ligi 6000 m akštumo.

Altitudė nustatytas bet kurio taško aukštis viršum sutartos lygmės, a) Geodezijoje — bet kurilo taško žemės paviršiuje aukštis viršum priimto nulinio jūrų lygmens. Iškilimai surandami ar geometriniu būdu niveliru ar trigonometriniu būdu, matuojant vertikalius kampus teodolitu, ar sekant oro spaudimo kitimus barometru, b) Astronomijoje aukštis bet kurio dangaus kūmo viršum horizonto. Iškilimas nustatomas sferinės trigonometrijos būdu, matuojant vertikalų lanką unversalu. c) Aviacijoje lėktuvo aukštis viršum žemės paviršiaus, nustatomas altimetru arba radaru.

Altmark Saksonijos“ Vokietijoje šiaurinė dalis. Apima 4500 km2. Alto ž. Altas.

Altoeumulus kamuoliniai debesys.

Altona ligi 1937 atskiras šlezvigo Hol-šteino š. Vokietijoje mst., nuo 1937 paverstas Hamburgo dalimi.

Altonė šakių aps. Lekėčių vi. piliakalnis prie Altoniškių k. Vietos žmonės šį vardą sieja su tariama senovės lietuvių deive Altane.

Altoona JAV Pensilvanijos mst.; 71.000 gyv. (1950). Garvežių ir vagonų pramonė.

Altorius (iš lot. altare = paaukštinta aukos vieta), centrinė vieta katalikų bažnyčiose, kur aukojama šv. Mišių auka. Taip pat Kristaus Kryžiaus ir karsto simbolis.

Altorius duchaunas viena seniausiųjų liet. maldaknygių, kurios pirmas leidimas, išverstas iš 1732 išsp. Oltarzyk duchowny pasirodė a. 1740. Kiti leidimai 1771, 1778, 1780, 1783, 1785, 1790, 1793, 1801, 1820. 1786 lenkiško originalo antraštę pakeitus į Zloty oltarzyk, nuo 1793 vietoje A. D. pradėta leisti Auksą Altorių. Nuo 1846 jo vietoje leidžiamas K. Prialgauskio paruoštas Naujės Altorius, ,nuo 1848 T. Juzumo ir J. Račkauskio Senas Auksą Altorius, spaudos draudimo metu Senas ir Naujas Auksą Atlorius, o nuo 1872 Auksą Altorius arba Szialtinis.

Altpreussische Monatsschrift Prūsijos ir Mažosios Lietuvos praeičiai tirti pavestas vokiškas žurnalas, šiuo vardu ėjęs 1864 — 1922. Jo pirmatakai: 1829 — 1845 Preussische Provinzial Blaetter, 1846-1864 Neue Preussische Provinzialblaetter. Paskelbė nemaža studijų politinei, kultūri-, nei ir ekonominei Maž .Lietuvos praeičiai nušviesti.

Altranstadto taika buvo 1706 surašyta Altranstadte ties Leipzigu tarp Lietuvos— Lenkijos D. K. Augusto II ir Švedijos. Ja Augustas pasižadėjo neremti S. Leščins-kio, bet 1709 paskelbė ją negaliojančią.

Altruizmas A. Comte įvestas terminas, išreiškiąs egoizmo priešingybę: valios nusistatymas savo moraliniu tikslu laikyti kitų gerovę. Pačiam Comte A. reiškė priešingybę ir krikščionybei, kviečiant Dievo meilę pakeisti žmonijos meile. Tačiau dabar A. paprastai vartojamas be šio poleminio atspalvio ir reiškia apskritai nesavanaudišką nusiteikimą.

Alukšta (kurs. Aluokštė, liatv. Aluksnė) senas Latvijos mst.; 3500 gyv. (1925). Prie ež., kurio saloje išlikę vok. ordino pilies griuvėsiai; kadaise sėlių žemėje.

Alukšta (latv. Aluksnė) Valko aps., Latvijoje, ež. ir upė, kuri teka iš Alukštos ež. į Pededzę (Aiviekstės, Dauguvos).

Alumnatas (lot. alumnare — maitinti, auklėti) įstaigos, kurių auklėtiniai, alum-nai, iš bažnyčios lėšų ar iš privatinių aukų

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5133-0=5133 wiki spaudos ženklai).