Puslapis:LE01.djvu/142

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

voje”, įst. 1907 VII 7 (įst. patvirtinti VIII 16) ir kurios vienu pirmųjų iniciatorių buvo J. A. 1906 išleidęs Elementorių su vietomis .kurias dvasinė cenzūra buvo uždraudusi, buvo vysk. Roppo pašalintas iš šv. Jono bžn. kamendorių. Dar 1905 išsirūpinęs vieno lietuviškai nemokančio Romos kunigo aprobatą savo Trumpam Rymo-Katalikų Katekizmui, kuriame buvo parašęs, kad tik tokio vyskupo tereikia klausyti, kuris bus pačių lietuvių išrinktas ir popiežiaus patvirtintas, ir jį 1906 kovai su vyskupu Roppu išspausdino. Apie tai Romą painformavus, šis katekizmas 1907 IV 12 dekretu buvo įrašytas į Index Librorum Prohibitorum — vienintelė liet. knyga į tą indeksą patekusi. 1908 pradėjo atsišaukimais ir straipsniais agituoti už pirkimą Verkių dvaro prie Vilniaus lietuvių reikalams, tik iš to sumanymo nieko neišėjo. 1907 išl. Lenkiškai-lietuviškai-rusišką žodyną.

2) J u o z a s (g. 1877 III 17 Panausu-pyje Padovinio vi.) vienas energingiausių organizatorių spaudos draudimo laiku

slaptų kaimo jaunimo organizacijų 1898 „šienpioviai” ir 1901 „Artojų Draugijos” (ten turėjo slapyv. Barzda), kurios platino lietuvių spaudą ir organizavo slaptus vaidinimus. 1905 Didžiojo Vilniaus Seimo atstovas, paskiau už to Seimo nutarimų vykdymą buvo 3 metams ištremtas į Olo-neco guberniją. 1907 VIII atvyko Skotijon, o 1908 VII 12 į JAV. Apsigyveno Brooklyne, 'N. Y. čia įsitraukė į lietuvių darbą, dėl savo šakotos veiklos įgijęs „Dėdės Ambraziejaus” vardą. Vienas ALT Sandaros kūrėjų. 1909—1916 buvo Vien. Liet. administratorius, vienas iniciatorių 1914 seimo,

1920—1928 Lietuvos Atstatymo Bendrovės direktorius, 1928—1940 Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungos pirmininkas, 1914—1917 Lietuvos Neprigulmybės Fondo iždo globėjas, SLA, Tėv. Myl. Draugijos veiklusis narys. 1899 Ūkininko bendr. (Gaigalas, Tekšys).

•/. O. š'.rvydas 1941

3) V i n ,c a s (1880 I^v 1 žvirgždaičių k. Gižų vi. — 1949 šumskuose) kunigas, rašytojas. Mokėsi 1893—1895 Suvalkų gimnazijoje, 1896—1897 Marijampolės gimn., 1897—1902 Seinų dvas. sem. 1903 X 25 įšv. kun. 1903—1921 vikaras Jedvabne, Graje-ve, Skriaudžiuose, 1921—1949 Šumsku klebonas. Dar klieriku rinko lietuvių tautosaką ir paskiau ją spausdino 1913 Atei- ties priede. Slap. Aš, šunskietis, Žv. ir kt. bendradarbiavo Garnyje, šaltinyje ir kt., spausdino pamokslus (iš Spillmanno) Tiesos Kelyje ir kt., 1913 išsp. apysaką Gėlių pintinėlė, 1924 Į aukso šalį, su kun. A. Petrausku išv. Pelčiario Jėzaus Kryžius mūsų paguoda, 1926 Gegužės pamaldas, 1937 Magnificat ir kt.

Ambraziejūtė-Kundrotienė Marija (m. 1933 V 29 Dotnuvoje). Mokėsi Marijampolės „žiburio” ir Voronežo gimn., I Pasauliniam karui pasibaigus, Friburgo, Paryžiaus ir Miuncheno univ. Kaune kurį laiką redagavo dienraštį Laisvąją Lietuvą ir ekonominį žurnalą Lietuvos Ūkį.

Ambraziejūtė - Steponaitienė Agnietė (1891 II 19 žvirgždaičių k. Gižų vi. Vilkaviškio aps. — 1944). 1916 baigė Maskvoje med. institutą. 1919—1921 šakių mst. ir apskrities ligoninės gydytoja. Nuo 1924 Liet. uiniv. vid. ligų. katedros jaun. asistentė, nuo 1926 vyr. asistentė. 1912—1913 Aušrinės red. narys. Slap. Praurimė, žvirgžde, vėliau As-nė. Vilties, Aušrinės bendr., nuo 1921 nuolatinė Medicinos bendr. Atskirai išsp. 1919 keletą populiarių knygučių apie mediciną. 1927 Velykų bobutę, 1939 Moterys krašto sargyboje. Nuo 1938 atsidėjo beletristikai ir žvirgždės slapyvardžiu išsp. Tris ūkininkus. Kiti jos beletristikos veikalai liko neišspausdinti.

Ambrazijletės 1408 Paryžiuje įst. kat. moterų vienuolija.

Ambros 1) Augustas Vilhelmas (1816—1876) muzikos istorikas, Prahos ir Vienos univ. ir konservatorijų prof. 1856 išsp. Die Grenzen d. Poesie u. Musik, 1862—1866 Geschichte d. Musik. Parašė operą Bretislav la Jitka ir kitas kompozicijas.

2) Mykolas (g. 1891) Vilniaus bibliografas ir istorikas, 1927—1935 žurnale Ateneum Wilenskie sistemingai skelbus Didž. Lietuvos Kun-tės istorijos bibliografė ją.

Ambrosiana arkivyskupo Borromeo 1609 įst. Milane biblioteka, pirmoji žinoma viešoji biblioteka.

Ambrozaitis 1) Aleksas (g.1916 I 9 Zapyškyje) klarnetistas. 1939 baigė Kauno Konservatoriją. Grojo Kauno ir Vilniaus radiofonuose ir buvo Vilniaus simfoninio orkestro klarneto koncertmeisteris. Maskvoj Rusijos klarnetistų varžybose laimėjo antrą vietą. 1944 tremtyje Vokietijoje. Iš ten pakviestas Rio de Janeiro Bnazilijos simfonijos orkestro dalyviu. 1950 išsikėlė į Sao Paulo, kur vadovauja lietuvių kolonijos chorui. 1953 Brazilijos klarnetistų varžybose laimėjo pirmą vietą.

2) Jonas (1856 IV 22 Šiaulėnuose— 1916 VI 16 Vilniuje) vadin. Šiaulių Dėdė.

Juozas Ambraziejus

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4992-0=4992 wiki spaudos ženklai).