Puslapis:LE01.djvu/145

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Amerika didumu antroji pasaulio dalis, pietų šiaurės linkme .nusitęsusi per 15.000 km. Be arktiškų salų, užima 39 mil. km2, su salomis 42,6 mil. Geografiškai dalinama į šiaurės A., Centralinę A. Ų' Pietų A.

Amerikanistika mokslias, tyrinėjąs Amerikos atradimo ’istoriją, priešistorinius vietos gyventojų laikus, kultūrą, kalbą ir kūno savybes.

Amerikanizacija tam tikra JAV imigrantų tendencija susilieti su vietos aplinkuma savo kalba, papročiais, net pavardėmis. Siekdamos didesnio visų gyventojų vieningumo, JAV valdžia ir visuomenė sis-tematiškai A. remia, per mokyklas, taip pat ir tam tikra propaganda. Siekiama ateivių asimiliacijos, kad padarytų juos patriotais piliečiais. 1915 įsikūrė nacionalinis A. komitetas New Yorke. A. darbą dirba ir moterų klubai, kurie turi visame krašte labdarybės, auklėjimo, sveikatos apsaugos organizacijas, ypač A. remia revoliucijos dukterų org-cija, kuri steigia piliečių centrus, piliečių teatrus ir kt. A. yra natūralus reiškimys tiems imigrantams, kurie yra išvykę Amerikon ten galutinai apsigyventi. Tačiau, kada A. yra siejama su nutautėjimu, ji neigiamai kultūriškai veikia emigrantus, nes jie nustoja savo šimtmečiais įsigytų kultūros savybių, o naująją kultūrą tik paviršutiniškai sugeba pasisavinti. Dėlto ir siekiant A. būtina stengtis visomis priemonėmis — per mokyklas, bažnyčias, spaudą — kovoti su nutautėjimu.

Hartmann The Movement to Americanize the Immigrant. 1948.

Amerikanizmai šiaurės Amerikos gyventojų anglų kalbos būdingos savybės, atsiradusios dėl dėl indėnų kalbų, gerai angliškai nepramokusių » Europos emigrantų ir kitokio, negu Anglijoje, ekonominio gyvenimo įtempimo įtakos. Kiti A. prasiskverbė ir į Europos anglų kalbą.

H- Qalinski Die Sprache d. Amerįkanęrs 1951, Amerikiečių brigada Lietuvoje 1920 IV 7 įsakymu kariuomenei buvo pavesta suformuoti gen. štabo viršininkui gen. (Nastopkai. Į ją buvo skiriami visi stoję į tarnybą JAV karininkai. Bet brigada faktiškai negyvävo ir 1921 buvo išformuota.

Amerikos Balsas — Voice of America. JAV organizacija siekianti pasaulyje ir ypač bolševikinėje vergijoje esančiuose kraštuose radijo bangomis skleisti teisingas žinias apie Vakarų pasaulio įvykius ir kartu bolševikų pavergtas tautas informuoti apie tikrąjį jų pavergėjų veidą ir tuos jų darbus, kurie yra slepiami nuo pavergtos visuomenės. Ligi 1953 VIII 1 A. B. priklausė Valstybės Departamentui, vėliau atskira valstybinė įstaiga, priklausanti tiesiog JAV prezidento.

A. B. pranešinėja žinias pasauliui 46 kalbomis. Nuo 1951 II 16 pradėjo veikti ir lietuvių skyrius. 12 kartų per dieną A. B. lietuviškai praneša pasaulio ir lietuvių gyvenimo naujienas. 1952 JAV prezidentas Truman gavo iš Lietuvos dovaną — gintarinį laiveli — kaip padėką už transliacijas. Nuo 1951 A. B. lietuviškojo skyriaus viršininkas New Yorke K. Jurgėla, redaktorius P. Labanauskas. Europoje skyriaus viršininkas J. Laučka, redaktorius K. Grinius.

Amerikos Darbo Federacija (American Federation of Labor) JAV profesinių sąjungų federacija, kuri jungia apie 8 mil. darbininkų. Ji įk. 1881 ir jai 1886 —• 1924 vadovavo Gompers, vėliau Green. Ji jungia daug stambių profesinių sąjungų, bet 1935 nuo jos atskilo John Lewis vadovaujamos org. dalis ir įkūrė CIO organizaciją. A. D. F. ekonominiame JAV gyvenime nustatant darbo užmokestį, darbo sąlygas, turi didelės reikšmės, bet politiniame gyvenime didesnės reikšmės neturi, nes nepalaiko nusistatymo, kad darbininkai turėtų savarankiškai dalyvauti politikoje. A. D. F. priklauso Tarptautinei laisvųjų profesinių darbininkų sąjungai.

G. T. Williamson-Harris Gewerkschaften in USA 1948.

Amerikos legionas (American Legion) (abiejų pasaulinių karų veteranų organi-

Pirmasis Amerikos žemėlapis

Amerikos Balso lietuvių skyriaus vadovybė

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4078-0=4078 wiki spaudos ženklai).