Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/146

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

zac'ija, įst. 1919 Paryžiuje. Narių turi a.

1.800.000, kurių a. 700.000 pirmojo pasaulinio karia veteranų. A. L. antikomunistinė organizacija. Korėjos karo dalyviai laikomi lygiateisiais legiono nariais.

Amerikos Lietuvaitė 1912 G. A. Barono vietoje Lietuvių žinių leistas Mekees Rocks JAV laikraštis.

Amerikos lietuviai ž. Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviai.

Amerikos Lietuvis 1) J. Griniaus ir J. Laukio 1897 Chicagoje leistas savaitinis laikraštis, kurio tepasirodė 3 N.

2) 1907 ligi 1907 X 14 M. Paltanavičiaus Worcester, Mass. leistas ir redaguotas dvisavaitinis žurnalas, kurio pasirodė 4 N. 1912 VIII 19 Paltanavičius jį ten pat, Worcesteryje, atnaujino savaitiniu laikraščiu. 1916 — 1951 leido A. Kybą (1920— 1921 redagavo J. Baniulis, paskiau V. J. Jokubynas ir kt.). A. Kybai 1951 mirus, leidžia ir redaguoja J. Leonaitė.

Amerikos lietuvių akcinė bendrovė įst. 1920 Kaune. Pradžioje pardavinėjo automobilius, tnaktorius bei žemės ūkio mašinas ir jas remontavo. 1922 prie Rekyvos ež. (netoli Šiaulių) pastatė elektros stotį. 1927 persiorganizavo, pradėjo gaminti dviračius, Kaune pastatė modernų garažą, automobilių remonto dirbtuves, kur gamino miesto ir užmiesčio susisiekimui autobusus. 1940 bolševikiams Lietuvą okupavus, jie visą bendrovės turtą nusavino.

Amerikos Lietuvių Balsas (American Lithuanian Voice), vėliau pavadintas Baltic Melodies. 1945 IX 8 Detroite Mich. įst. radijo klubas. 1946 prie ja suorganizuotas mišrus choras, vedamas J. Vtaluko, paskiau R. Valadkos, B. Budriūno ir kt.

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras kurį sudaro Chicagos, New Yorko ir kitų JAV miestų Vaizbos Butai. Esant Lietuvai nepriklausomai, ALEC turėjo ryšių su Lietuvoje įkurtu Amerbiuru ir stengėsi plėsti JAV ir Lietuvos ekonominius ryšius. 1930, 1933, 1939 1950 buvo sušaukęs ekonomines konferencijas.

Amerikos Lietuvių Informacijos Centras (Lithuanian Information Center), sutr. LAIC. Amerikos Lietuvių Tarybos įkurtas pasaulio ir ypač JAV visuomenei informuoti apie Lietuvą. Leidžia anglų kalba žurnalą Lithuanian Bulletin.

Amerikos Lietuviu Inžinierių ir Architektų Sąjunga įst. New Yorke 1950 II 24 - 25. Turi skyrius Chicagoje, Bostone, Detroite, New Yorke, Philadelphijoje. New Yorke leidžia savo metraštį, o kartu su Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga nuo 1951 IV leidžia žurnalą Technikos žodis.

Amerikos Lietuvių Kultūros Archyvas, sutr. ALKA, įst. ir globojamas Brocktone, Mass. kun. prelato P. Juro. Surinko Vienintelį tokios apimties JAV lietuviškų ir svetimomis kalbomis apie Lietuvą Visų krypčių knygų, žurnalų ir laikraščių rinkinį, taip pat lietuvių liaudies meno ir etnografijos kolekcijas.

Amerikos Lietuviu Misija tautinės srovės visuomeninė ir politinė JAV lietuvių organizacija, įst. 1944. ALM tikslas — rūpinimasis Lietuvos laisve ir nepriklausomybe. Savo tikslo siekdama, ALM užmezgė ryšius su JAV Kongreso nariais, lankėsi Valst. Departamente, 1945 III 21 jos vadovybę priėmė JAV viceprezidentas H. S. Truman. 1945 III 23 ALM Washingtone surengė JAV Kongreso narių ir valstybės vyrų priėmimą. To priėmimo metu ir vėliau Kongrese pasakytos kalbos Lietuvos reikalu yra įtrauktos į JAV Kongreso leidinius (rekordus). ALM rūpesčiu nekartą JAV spaudoje buvo atspausdinta straipsnių apie Lietuvą. .1945 V San Francisco, Cal., kai buvo steigiama J. T. Organizacija, ALM surengė spaudos konferencijas, Lietuvos reikalais informavo JAV ir kt. valstybių delegacijas, katedroje už Lietuvą surengė pamaldas, kurias atlaikė pats San Francisco arkivyskupas Mitty. ALM vadovybę sudarė Ant. A. Olis — pirmininkas, nariai Al. G. Kumskis ir P. J. Žiuris. 1949 ALM įsijungė į Amerikos Lietuvių Tautinę Sąjungą.

Amerikos Lietuvių Romos Katalikių Moterų Sąjunga, kultūros ir savišalpos organizacija, turinti įvairiose JAV vietose 70 kuopų. Mintį ją suorganizuoti pirmos iškėlė 1913 A. Jakaitytė, U. Jokubauskai-tė-Daukantienė ir A. Sutkaičiūtė. Parėmus kun. F. Kemešiui, draugija buvo įkurta 1914 XII 13 Chicagos draugijos steigiamame seime. Nuo 1916 X leidžia organą Moterų Dirvą (vien lietuvių kalba), kurios pirma redaktorė buvo U. Jokubaus-ka'itė-Daukantienė, paskiau kurį Įtaiką redagavo kun. P. Juškaitis, 1918 XI — 1923

A. Nausėdienė, nuo 1923 (ir 1953) S. Sa-kalienė.

8. Sakalienė A. L. R. K. Moterų Sąjunga 25 metu veikimo šviesoje 1939.

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija. Įst. 1906 IV 17 per Amerikos lietuvių katalikų kongresą Wilkes Barre, Pa. ALRKF yra tautiniai kultūrinė organizacija, vienijanti lietuvius katalikus, jų draugijas ir organizacijas, koordinuojanti jų veiklą, palaikanti ryšius su NCWC (Amerikos katalikų veikimo centru) ir kitomis Amerikos katalikų organizacijomis. Be eilės veikiančių parapijų ribose vietinių šalpos ir kultūrinių organizacijų, jai priklauso ir šios centrinės: LRK Susivienijimas Amerikoje, ALRK Moterų Sąjunga, Lietuvos Vyčiai, Lietuvių R. K. Darbinin-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5220-0=5220 wiki spaudos ženklai).