Puslapis:LE01.djvu/159

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Anan ben Davidi iš Bagdado, karaimų sektos steigėjas, 761 įsteigęs Jeruzalėje savo pasekėjams sinagogą.

Ananke graikų mitologijoje būtinumo deivė, pasaulio likimo sprendėja.

Anapestas eiliavimo metrikos pėda iš trijų skiemenų — trumpo, trumpo ir ilgo.

Anaphrodisiaca vaistai, sumažiną lytinį patraukimą.

Anaptiksis (gr.anaptysso — išplėtoju) tam tikras balsių įspraudimas tarp priebalsių, pvz. lot. poculus — taurė iš poclum ar liet. pasalmas iš psalmas.

Anarchija toks socialinis žmonių bendravimas, kur nėra vieningos valdžios, pajėgiančios tvarkyti savo įstatymais šio bendravimo santykius. A. numato visišką teisinę visų bendravimų dalyvių lygybę, be suskirstymo į valdančius ir valdomuosius. Socialinio bendravimo principu A. šalininkai laiko laisvą susitarimą.

Anarchizmas politinė doktrina, siekianti panaikinti politinę kontrolę visuomenėje ir tikinti, jog su valstybės atsisakymu visos blogybės savaime išnyks. A. yra kraštutinis individualizmas ir šita prasme priešingybė socializmui. Pozityviai savo idealu A. laiko paprastą ramų gyvenimą, skirtą kasdieniniams darbams ir pilną nekaltų malonumų. Savo filosofinėmis versmėmis jis susietas su “primityvizmu”, tikėjimu į natūralų žmogiškosios prigimties gerumą. Tačiau daugelis A. šalininkų yra karšti revoliucinės prievartos šalininkai, ir užtat kasdieninėje kalboje A. yra virtęs sinonimu ne utopiniam visų broliškumui be valstybinės prievartos, o nihilistiniam nusistatymui savo tikslų siekti visomis priemonėmis, neišskiriant nė tiesioginės prievartos. Istoriškai anarchistinių idėjų slypėjo senovės sofistuose, viduriniais amžiais ir vėliau kai kuriose sektose. Naujaisiais laikais žymiausi A. atstovai :Proud-hon, W. Godwin, M. Stirner. (individualistinis A., besiremiąs prigimta teise į asmeninę laisvę), Bakunin, Krapotkin (komunistinis A., prieštaringai norįs susieti individualizmą su kolektyvizmu), L. Tols-toj (religinis A., krikščioniškosios meilės vardu kovojąs prieš politinę ir religinę organizaciją). XIX a. antroje pusėje buvęs gyvas, šiandien A. visuomeniškai išlikęs tik ispanų darbininkijoje.

Lietuvoje 1905 — 1907 revoliucijos metu Kaune, Vilniuje, Gardine, Balstogėje veikė atskiros grupės jaunuolių, pasivadinusių anarchistais- komunistais ir rengusių eilę pasikėsinimų prieš atskirų asmenų gyvybę, sveikatą ir turtą; jų tarpe žymią dalį sudarydavo paprasti plėšikai ar slapti rusų policijos agentai. Suvalkų gub. buvo susidariusi ir kaimiečių Giltinė, suorganizuota ginkluotai ko- vai su rusų valdžia, bet J. Kunickio ir Pr. Paršaičio vedama virto tarsi anarchistiš-ka organizacija, kuri besivertė plėšikavimu savo narių naudai.

Anarriohas ž. Vilkažuvės.

Anarrichas lupus ž. Jūros vilkas.

Anarthija (gr.) kalbėjimo sutrikimas dėl atitinkamų raumenų paralyžiaus, pareinančio nuo nervų sistemos sutrikimo.

Anasarka (gr.) odos išbrinkimias.

Anas boschas laukinė pilkoji antis, naminių ančių protėvis.

Anastatinis spaudinys yra toks, kuris gaunamas atspausdinus iš formų, pagamintų chemiškai atmiešus senąjį leidinį litografijos akmenyje ar cinke. Tai leidžia pakartoti senąjį spaudinį, iš naujo jo nerenkant. šį būdą buvo išradęs R. Appel.

Anastazevič Vosylius (1775 - 1845) 1802 —1810 Vilniaus mokslo apygardos globėjo A. Čartoriskio sekretorius. 1810 — 1818 tarnavęs Vilniaus mokslo apygardoje. Paskiau cenzorius Petrapilyje, 1830 iš cenzorių pašalintas už praleidimą per cenzūrą A. Mickevičiaus parašyto Konrado Valenrodo. 1811 išvertė rusų kalbon tais pačiais metais išleistą Lietuvos Statutą, Savo leistame žurnale Ulėj, 'davė ir lietuviškų dainų iš Rėzos rinkinio rusiškų vertimų.

Anastazija švenaoji (šventė XII 25),apie 304 sudeginta Sirmiume Pannonijoje.

Anastazija, Mstislavlio kun-čio Jono duktė, Lengvenio pnovaikaitė, Slucko kun-čio Simano našlė, 1505 drauge su savo sūnumi Jurgiu apgynė Slucką nuo totorių, o 1508, Mykolo Glinskio maišto metu, sėkmingai tą patį Slucką apgynė nuo Glinskio.

Anastazijus 1) 399 - 401 popiežius, šventasis. šventė IV 27.

2) II 496 — 498 popiežius, pasmerkęs traducianizmą.

3) III 911 — 914 popiežius.

4) IV 1153 — 1154 popiežius.

Anastazijus 491 — 518 Bizantijos imperatorius, kovojo su persais, palaikė mono-fizitus.

Anastomozas (gr. susiliejimas) anatomijoje susiliejimas kelių indų ar periferinių nervų.

Amat vak. Azijos vietovė ties vid. Eufratu, a. 2000 pr. Kr. vad. Ha-na-at.

Anatas (gr.) mineralas TiO oksidų klasės. Tamsiai mėlynas, ligi juodo, geltonas ligi rudo. Blizgėjimas deimantinis.

Anatema (gr.) ta pati ekskomunika, reiškia krikščionies išskyrimą iš bažnyčios. Pradedant XVI a. kurį Laiką reiškė didesnę nekaip ekskomunika bausmę.

Anatoksinai ar formaltoksoidai, formaldehido paveikti bakt. toksinai, vartojami apsaugai nuo difterijos ir kt.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5134-0=5134 wiki spaudos ženklai).