Puslapis:LE01.djvu/160

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Anatolija (gr. saulėtekio šalis) Maž. Azijos graikiškas pavadinimas.

Anatolija Romoje Dec'ijaus laikais nukankinta, šventoji (šventė VII 9).

Anatomija (gr.) organinių būtybių formos ir struktūros mokslias. A. daloma į makro- ir mikroskopinę. Paskutinioji vad. ir bendrąja A. arba histologija. Augalų formos ir struktūros mokslas vad. fitoto-mija, gyvulių — zootomija. Pastaroji dalijama į gyvulių ir žmogaus A. (anthropo-tomia). žmogaus A. tuo būdu tėra maža zootomijos šaka. Sisteminė A. tiria įvairaus amžiaus žmogaus organizmus: kaulų sistemą tiria osteologija ir jų ryšius syndesmologija, raumenų sistemą myolo-gija, kraujo ir limfos apytakos sistemą angiologija, vidurio organų sistemą splan-chnologija, centrinę ir periferinę nervų sistemą neurologija, jutimo organų sistemą esteziologija (aestesiologia). žmogaus organizmo vietą gyvulių sistemoje tiria lyginamoji gyvulių A. ir lyginamoji ru-tuliojimosi istorija. Įvairių sistemų organų vieta organizme ir jų savitarpio santykius tiria topografinė A. ir plastinė A., kuri studijuoja išorinio gyvo kūno paviršiaus formas.

Istorija. Senovėje gydytojai A. nesidomėjo, o vėliau atsinadus reikalui 'ir su A. susipažinti, skrosdavo gyvulius. Hippo-krato (4S0 — 377 pr. Kr.) ir Aristotelio (384 — 322 pr. Kr.) A. žinios buvo visiškai menkos. Bet jau Herophilos (300 pr. Kr.) ir Erasistratos (m. 250 pr. Kr.), Egipto faraonams leidžiant, tyrinėjo gyvų ar tik ką .nužudytų nusikaltėlių kūnus. A. Gale-no (131 — 201 Kr. g.) anatominiai patyrimai buvo daugelio šimtmečių A. tyrinėjimų pagrindu. Bolonijos prof. Mandino de Luzzi (1275 — 1326) 1300 ir 1315 padarė dviejų moteriškių lavonų skrodimus ir panašė pirmąjį A. veikalą, ligi XVI a. vartotą daugelio medicinos mokyklų A. vadovėliu. Nuo XVI a. Galeno autoritetas buvo atmestas, iškilus eilei naujų vardų, kurie padarė A. srityje daug atradimų. V. Harvey (1578 — 1657) išaiškino kraujo apytaką, C. Aselli (1571 — 1626) atrado limfinius indus, Th. VVharthon (1610 — 1673) liaukinius organus ir kt.

Lietuvoje jau XVI a. daryta sekcijų, pvz. 1586 buvo padarytas mirusio Stepono Batoro lavono skrodimas, taip pat 1648 mirusio Merkinėje Vladislovo IV. Nuo XVIII a. buv. Vilniaus akademijoje, vėlesniojoje Aukščiausioje Mokykloje ir pagaliau universitete buvo žinomi šie profeso-riai-anatomai: M. Regnier (1723 —1800), J. Briotet (1746—1811), S. L. Bisio, J. A. Lobenvein (1758 —1820), L. E. Bojanus (1776—1827), A. Bielkevič'ius (1798—1840) ir kt. Maskvos universitete pirmoj XIX a. pusėje dirbo anatomijos prof. L. Sievruk (tikrumoje Siaurukas 1806—1853). Lietuvos universitete, vėliau VDU anatomijos katedros vedėju buvo nuo pat universiteto įsikūrimo prof. Jurgis žilinskis.

Anatominis muzėjus kiekvieno universiteto medicinos fiakulteto mokslo įstaiga, kurioje renkami ir saugojami įvairūs anatominiai preparatai, skeletai, modeliai, pa veikslai, istorinės anatomijos mokslo medžiagos rinkiniai ir kt.

Anatominis teatras senesnis anatomijos įstaigos pavadinimas.

Anbo inž. gen. A. Gustaičio konstruktuo-tų lėktuvų vardas. Lietuvos karo aviacijos dirbtuvėse buvo statomi šios konstrukcijos 7 lėktuvų tipai: Anbo I sportinis vienvietis, Anbo II, III, V ir VI mokomieji dviviečiai, Anbo IV žvalgybinis ir Anbo VII lengv. bombonešis, šie lėktuvai buvo pirmieji statomi serijomis Lietuvos dirbtuvėse ir priimti karo aviacijos apginklavimui. Tik Anbo I ir Anbo VIII liko prototi- pa'is, nes Anbo I buvo pirmasis konstruktoriaus bandymas, o Anbo VIII dėl priartėjusio II Pasaulinio karo neišsivystė, šių lėktuvų svarbiausios konstrukcijos savybės buvo: pastovumas, lengvas valdymas ore ir taupumas, nes buvo statomi savo dirbtuvėse ir mažiau sunaudodavo kuro. Anbo pavadinimą konstruktorius sudarė iš savo (ANtano) ir žmonos (BrOnės, be r) vardų pirmųjų skiemenų.

Ancher Mykolas (1849 —1927) danų tapytojas, vaizdavęs žvejų ir pajūrio gyvenimą

Anc,hisaurid.ae roplių klasės, dinosaurų būrio išmirusi gyvulių šeima. Tai buvo 1 m ilgumo keturkojai, kengūros išvaizdos ropliai. Rasti š. Amerikoje virš. triaso sluogsniuose.

Anohitherium išmirusi arklių giminė trimis nagais. Kraštiniai nagai buvo mažesni, bet visi siekė žemės. Randami viršutiniuose žemės sluogsniuose nuo oligoceno ligi plioceno. Laikomi dabartinių arklių išmirusiais proseniais.

Ancien regime (pr. senoji valdymo forma). šiuo posakiu apibūdinami Prancūzijos Visuomeniniai ir politiniai santykiai prieš Didžiąją Prancūzijos revoliuciją.

Anbo III

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4762-0=4762 wiki spaudos ženklai).