Puslapis:LE01.djvu/20

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis buvo peržiūrėtas

Slap. Sėjikas ir kt. nuo 1910 bendrad. Lietuvos žiniose, 1912 redagavo Lietuvos Ūkininką; 1912—1914 Aušrinės red. narys; bendr. Santaroj. 1910—1911 vedė Marijampolės aušrininkų organizaciją.

Abrakas, 1) avižų grūdų ir pelų kapojų mišinys arkliams šerti;

2) duonos riekė.

Abramavičius (Abramowicz) 1) Liudvikas (1876—1939 III 9); gimn. baigęs Charkivo univ. studijavo gamtą ir Krokuvoj istoriją. Pradėjo rašyti 1905 Varšuvos Ogniwo; 1906 M. Romeriui įkūrus Vilniuje pažangųjį dienraštį Gazeta Wilenska, stojo į jo redakciją ir apsigyveno Vilniuje. G. W. pakrypus labiau į kairę, perėjo į Kurjer Litewski redakciją. 1911 kartu su keliais kitais įkūrė demokratiškai pažangų savaitraštį Przegląd Wilenski. Karo metu Varšuvos spaudoj nušviečia lietuvių sąjūdį. Laikinojoj lenkų valst. taryboj spaudos skyriaus vedėjas, Lietuvos reikalų referentas, spausdina Problem Litwy podczas wojny. 1919 grįžta į Vilnių, dirba spaudos inspektorium Rytų Žemių valdyboj, iš ten išstojęs 1920 steigia Gazeta Krajowa, kurią greit perleidžia L. Chominskiui ir 1921 atnaujina Przegląd Wil., kad ir savotiškai, bet objektyviai nušviesdamas ir Lietuvos reikalus. 1925 išspausdino Vilniaus spaustuvių istoriją: Cztery wieki drukarstwa w Wilnie.

2) Liudvikas (g. 1888 V 8). Baigė Šiaulių gimn.ir 1914 Kijevo univ. gamtą. Už politinį veikimą 6 mėn. Kijevo kalėjime ir metai policijos priežiūros. 1914 grįžo Lietuvon. Dar okupacijos metu įst. Ubiškėje lietuvių pr. mokyklą ir 1919, kartu su kitais Telšių gimnaziją. Organizavo Telšių aps. komitetą. 1919 įst. Telšiuose lenkišką vid. mokyklą. Įst. Telšiuose, Varniuose ir kitur kooperatyvus. Savanoriu dalyvavo kovose prieš bermontininkus. Telšių progimnazijos suaugusiems dir. Vienas Telšių mokytojų sem. steigėjų. Buvo ir Telšių burmistru. 1925 III Kauno gimn. dir. ir lenkų mokyklų referentas. Paskiau lenkų gimn. dir. Bendradarbiavo Žemaityje, Socialdemokrate. Išsp. Praktikos chemijos darbus.

3) Vytautas (g. 1874 Kalugoj) lenkų politikas Varšuvos ir Charkivo univ. studijavo teisės mokslus. Organizavo vadinamąją demokratinę Vilniaus lenkų grupę, mėginusią palaikyti kontaktą su analoginėmis lietuvių ir gudų grupėmis. Pilsudskiui atskilus nuo PPS ir pradėjus organizuoti kovai dėl Lenkijos nepriklausomybės lenkų „strzelcus” , A susiartina su ta srove ir karo metu patraukia Vilniaus lenkų demokratus į Varšuvos pusę. Atsidavęs pilsudskininkas, 1919 lenkams užgrobus Vilnių skiriamas Vilniaus burmistru. Pasišalinęs 1920 į Varšuvą, grįžta su Želigovskiu; būdamas jo dešiniąja ranka, paskirtas laikinosios „vidurinės Lietuvos” valdomosios komisijos pirmininku. Jo pastangoms išlaikyti kad ir fiktyvią nuo Lenkijos komisijos nepriklausomybę nepavykus, pasitraukia, bet vad. „Vilniaus seime” kartu su visais „demokratais” balsuoja už Vilniaus prijungimą prie Lenkijos. Vėliau Pilsudskio paskirtas Druskininkams valdyti, politinio vaidmens nebevaidino.

Abramis Ballerus žuvis ž. Sparis.

Abramis Bjorkna žuvis ž. Plakis.

Abramis Brama žuvis ž. Karšis.

Abramiškių ež. Trakų aps., Kietaviškio vl. 6 ha.

Abramovič Šolom Jacob (slapyv. Mendele Mocher Sforim) (1836 Minsko gub. — 1917) XIX a. žydų rašytojas, rašęs žydiškai ir hebrajiškai. Nuo 1864 rašė žydiškai (Dos Klein Menšele, Dos Winšfingeril), kur pavaizdavo žydų gyvenimą, papročius ir žmones. Laikomas žydų literatūros tėvu. Po 1886 išleido apysaką hebrajiškai (be-Sether Raam — Pasislėpus nuo griaustinio). Išleido autobiografinį romaną Ba-Yamin ha-Haim (Anomis dienomis),sukurdamas originalų stilių, pasigaudamas Talmudo stilistinių priemonių ir šnekamosios žydų kalbos.

Abraomas izraelitų tautos tėvas, Teracho sūnus; turėjo du brolius: Araną ir Nachorą, vedė Arano dukterį Sarą. Abraomo istorija įrašyta Gim. kn. 11,.26—25,11; kilęs iš pietinės Chaldėjos Uro miesto. Abraomo vardas babiloniečių k. reiškia: mano tėvas myli; Abraomas emigravo iš Uro į Kanaano žemę; iš čionai bado verčiamas buvo Egipte; grįžęs į Kanaaną, gyveno vietovėje, kur šiandien Hebrono miestas; brolėną Lotą, patekusį į Elamo karaliaus Kedorlaomerio nelaisvę, su talkininkais pasivijo ir išvadavo, šiame karo žygyje, įrašytame Gim. kn. 14, istorišką pagrindą patikrino naujausios iškasenos. Abraomas dedamas šalia grynai istorijos asmenų ir įgyja istorijos šviesos. Abraomas turėjo vaikų: Izaoką iš Saros ir Izmaelį iš egiptietės Agaros. Naujausios iškasenos patikrino tėvynę Urą ir šeimos vardų istoriškumą.

A. Grigaitis S. Įs. Problemos 1925 I 141—172;
Boehl Das Zeitalter Abrahams 1930.

Abrazija vandens bangų ardomasis veikimas stačius krantus. Nuardytose ir nuplautose vietose po vandeniu susidaro lyguma, kuria dėl ilgos A. gali virsti net ir aukšti pajūrių kalnai.

Abreu Capistrano (1853—1927) brazilų istorikas, tyrinėjęs Amerikos atradimo bei kolonizavimo istoriją. Išsp.: O descombrimento do Brazil 1900, Capitulos da historia colonial 1907.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 85% (+5439-0=5439 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 16% (+1011-66=945 wiki spaudos ženklai).
  • Aurimas Rapečka – redaktorius – 0% (+2-0=2 wiki spaudos ženklai).