Puslapis:LE01.djvu/204

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

no St. Pierre mst. Martinikoje. Dausų klimatas ir augmenija. Ispanams salose įsigalėjus, pirminiai jų gyventojai išnyko. Atvykusių iš P. Amerikos indėnų dar kiek liko St. Vincento saloje. Dabartiniai gyventojai daugiausia negrai, bet nemaža yra ir emigrantų-'ispanų, kinų, anglų, prancū-» zų, olandų ir kt Oficialioji kalba ispanų, bet anglų kolonijose anglų, prancūzų kolonijose prancūzų. 1492 Kolumbas, ieškodamas kelių į Indiją, visų pirma patalkė į šias salas, ir nuo to laiko jos gavo Vakarų Indijos vardą, ligi šių laikų išsilaikiusį. Ligi XVIII a. visos salos priklausė ispanams, vėliau dalį paveržė anglai, prancūzai, olandai, amerikiečiai, čia yra 3 nepriklausomos respublikos: Kuba, Haiti ir Dominikanų. Didž. Britanijai priklauso Jamaika, Leeward salos (su Antigua, Bermuda ir kt.), Bahamos, Barbados, Trinidad, Grenada ir kt. Prancūzijai Guadelupa, Martinika, Olandijai Cunacao, JAV Puerto Rico ir Virginijos salynas, Venecuelai grupė nedidelių salų prie Venecuelos kranto (Margarita, Orchilla ir kt.). Salose produkuojama cukrinių nendrių, bananų, kavos, medvilnės, tabako, kakao ir kt. Iškasama akmens anglies, vario, fosfatų, mangano ir kt. Didesnieji uostai: Habana Kubos saatstumas nuo saulės 2.9 astronominių vienetų.

Antigua Mažųjų Antilų sala 280 krnč. Gyv. 47.000, daugiausia juodųjų. Nuo 1632 priklauso britams, žymiausias mst. St. John.

Antihemoraginis faktorius, vitaminas K, menadinonas — geltoni kristaliniai milteliai, reikalingi protrombino sintezei, padedą kraujui sukrešėti. Kai A. F. trūksta, gali daug kraujo nutekėti. Bet hemofilijai gydyti nepadeda.

Antihistamirno medžiagos vaistai, kurie niaikina ir sumažina histamino veikimą žmogaus organizme. Vartojamos nuo alergijos, antifilaktinio smūgio, slogos ir kt. A. pavyzdžiai; inhiston, antistin, benadryl, trimeton, neo-antergan, pyribenzamin ir kt

Antiintelektualizmas priešingybė intelektualizmui, nusistatymas prieš vienašališką proto aukštinimą ir viso sielos gyvenimo intelektualistinį aiškinimą. Griežčiau, kaip daro Klages, iš viso proto nuvertinimas »gyvybės” vardu.

Antikas senojo graikų ar romėnų meno kūrinys. Platesne prasme, kiekvienas, meninę reikšmę turįs, senas (daiktas.

Antikatodas Roentgeno vamzdžio metalinė plokštelė priešais katodą.

Antiklerikalizmas inusistatymas kovoti su klerikalizmu. Konkreti A. prasme yra skirtinga pagal tai, kaip plačiai suprantamas klerikalizmas. Vienu atveju A. gali reikšti nusistatymą tik prieš neteisėtą klero siekimą naudoti savo autoritetą jiems nepriklausančiuose klausimuose, šia prasme A. giali būti gyvas ir tikinčiuose. Antru atveju A. gal'i būti nusistatymas iš viso prieš religijos įtaką viešajame gyvenime, šiuo atveju A. praktiškai virsta visuomenine ateizmo forma.

Antiklinalė žemės sluogsnių naukšlės dalis balno išvaizdos su iškeltąja dalimi į viršų. A. linkmė sutampa su sluiogsnių mažesne atsparumo linija. 1885 S. White pritaikė A. teoriją naftos ir dujų ištekliams surasti. Būdingos A. su dideliais naftos ištekliais yra La Salle A. Illinoise ir Cushing A. Oklahomoj JAV.

Antikoheresis netobulas kontaktas tokių kūnų, kurių elektros varža didėja, veikiant elektromaginetinėms bangoms.

Antikominterno paktas 1936 XI 25 tarp Vokietijos ir Japonijos sudaryta specialiai prieš kominterną sutartis. 1937 prie jos prisidėjo Itialija, 1939 Vengrija, Ispanija, Mandžuko, 1941 Bulgarija, Danija, Suomija, Kroatija, Slovakija.

Antikosti ž. Anticost'i.

Antikristas (gr. Antichristos — Kristaus priešininkas) šv. Rašte minimas toks

žmogus, kuris, kaip Kristaus atėjimo ir paskutiniojo teismo ženklas, pasirodys pasaulio pabaigoje, įkūnydamas didžiausią neapykantą Dievui ir krikščionybei, bet bus Kristaus sunaikintas.

Antikritika kritikos kritika, atsakymas į kritiką.

Antikseroftalminis veiksnys, vitaminas A, C20H29OH, riebaluose tirpstąs skystis. Kūne susidaro iš provitamino kriptoksan-tino, aba karotino. A. reikalingas epitelio ląstelėms ir naujų ląstelių augimui sužadinti. Laikoma, kad A. atitolina senatvę ir pailgina gyvenimą. Perdidel'is A. kiekis gali pakenkti, sukeldamas kaulų trupumą, kepenų padidėjimą, plaukų netekimą ir kt.

Antikūnai medžiagos, kurios atsiranda organizme, patekus į jį iš išorės svetimam organizmui. Jie vaidina organizmo kovoje su infekcijomis svarbų vaidmenį.

Antikva (antiąua) speciali raidžių forma senovės romėnų vartota įvairiems įrašams paminkluose daryti. Spaudą išradus, A. raides pirmieji įvedė spaustuvininkai Sweynheim ir Pannartz, a. 1464 įtaisę spaustuvę Subiace ties Roma. Kiek vėliau jas ištobulino ir savo leidiniuose pritaikė spaustuvininkas Aldo Manuzio. Daug kur nuo XV a. pabaigos A. raidės pakeitė Gu-tenbergo įvestas aštriakampes pusiau gotiškas raides, nes jos būvio lengvesnės raižyti ir skaityti. Prancūzai A. raides vadina Romain, anglai Roman.

Antikvariatas senienų prekybos įmonė, ypatingos reikšmės turinti knygų prekyboje. Prekiauja iš knygų rinkos išnykusiomis knygomis, rankraščiais, autografais, žemėlapiais ir kt. Taip pat neretai tarpininkauja naujas knygas įsigyjant. A. skelbiami katalogai turi didelę reikšmę ir bibliografijai. A. priešpastatomi bukinistai, kurie greta senų prekiauja ir vartotomis, bet iš knygų rinktos ¡dar neišnykusiomis knygomis.

Antilai apie 100 salų grupė P. ir š. Amerikos, skirianti Kara'ibų jūrą nuo Atlanto. A. dalijami į Didžiąsias A. salas: Kuba,

Hispaniola, Jamaika, Puerto-Rico ir kt. ir Mažąsias A. salas: Antigua, Bermuda,

šv. Baltramiejaus, Guadelupa ir kt. Plotas

237.000 km2, gyv. 13.370.000 (1950). A. yra nugrimzdusių kalnynų liekanos. Daug ug-niakalnių, kurių Mount Pelee 1902 sunaiki-

M. Jenseno pirmosios antikva raidės

loje, Kingston Jamaikos s., Port-au-Prince Hispanio-los s., San Juan Puerto Rico s. ir kt.

Antilibanonas Sirijos plokštakalnė ligi 2700 m aukščio. Per jį eina Beiruto—Damasko geležinkelis.

Antilogaritmai skaičiai, atitinką logaritmus. A.tabelė yra paprastoji logaritmų ta-belė, suskirstyyta ne pagal skaičius, bet pagal jų logaritmus. Ja sekant galima rasti kiekvieną logaritmą atitinkąs skaičius. Kadangi to paties galima pasiekti ir paprastomis logaritmų tabelėmis, tai A. tabe-lės mažai tevartojamos.

Antilopė naguočių (Ungulata) būrio, gromuliuotojų (Ruminantia) pobūrio, tau- rinių (Cavicornia) šeimos žinduolių grupė. Jai priklauso gemzė (Rupicapra rup'ieapra) pasitaikanti Europoje ir Kaukazo kalnuose, saiga (Saiga tatarica) p. r. Europoje ir p. v. Afrikoje, gazelė (Gazella dorcas) š. Afrikoje ir v. Azijoje, šakiaragė antilopė (Antilocapra americana) Amerikoje, Antilope cervicapra Indijoje.

Antilų jūra ž. Karaibų jūra.

Antimachos a. 400 pr. Kr. graikų poetas, gyvenęs Kolofone. Jo raštų išlikusias nuotrupas paskelbė Kinkei 1876 ir Diehl 1925.

Antimachiavell Prūsijos karaliaus Fridricho Didžiojo 1739 prancūzų kalba (vok. Vertimas ^1922) parašytas veikalas, kuriame jis stengėsi sugriauti Maehiavelio paskelbtus politikos principus.

Antimilitarizmas plačia prasme kariuomenės, karo tarnybos ir apskritai karo neigimas. Griežčiausi antimilitaristai buvo pirmieji krikščionys, vėliau įvairių tikybinių atskalų sekėjai (Prancūzijoje „taikos broliai”, Olandijoje menonitai, Anglijoje kvakeriai, Rusijoje kai kurios sentikių grupės, taip pat duchoborai), taip pat anarchistai ir iš dalies ir socialistai. XIX a. buvo atsiradusi nauja kultūrinė srovė — pacifizmas — spauda ir organizacijomis kovojusi su karu, bet nieko nepasiekusi ir nesugebėjusi sutrukdyti nei I, nei II Pasaulinio karo.

A. h. Huocley An Encyclopedia of Pacifism.

Antimonas metalinio blizgėjimo baltai pilkas mineralas, rombinės sistemos, meta-loidų grupės, Sb elementas. Randamas Harze, Čekijoje, Kanadoje, Borneo saloje ir kt. Vartojamas spaustuvių raidžių gamyboje ir kosmetikoje.

Antimonitas antimono blizgesys, sulfidų klasės mineralas Sb2Ss. Svarbiausioji antimono rūda.

A,ntinis Robertas (g. 1901 XII 3/16 Kal-debrunio dv. Ilūkštos aps.). Skulptorius. Gimnaziją ėjo Rokiškyje ir Kaune. 1921 stojo į aukšt. paišybos mokyklą, 1927 baigė Kauno Mano Mokyklą. 1928-1933 Sv. Min. stipendininku studijavo Paryžiuje Ecole National Superieur dės Arts Decoratifs. Jo projektais statyti paminklai žuvusiems ties širvintais kariams 1927, V. Endziulaičiui 1928, nepriklausomybės Rokiškyje ir žuvusiems už nepriklausomybę Biržuose 1931. 1937 tarpt, meno parodoje Paryžiuje gavo aukso medalį.

Antinkstinė liauka yra viena i& liaukų su vidujine inkrecija. Ji guli ant inksto viršutinio poliaus ir susideda iš dviejų dalių, kurios anatomiškai artimai sujungtos, bet yra skirtingos kilmės, skirtingos struktūros ir funkcionuoja viena nuo kitos nepriklausomai. Centrinė liaukos dalis yra me-dularinė (smegeninė), viršutinė dalis vad.

Antilopė

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+9163-3=9160 wiki spaudos ženklai).