Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/247

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

A. Varšuvoje buvo nemaža archivalijos iš Lietuvos Metrikos, taip pat visas Nesvyžiaus Radvilų A. ir daug kitos lietuviškos medžiagos.

Lietuvos valstybiniai A. buvo susidarę jau XIV a. pabaigoje. Paskiau įvairūs valstybiniai ir D. L. Kunigaikščių dokumentai ir aktai pradėta koncentruoti vad. Lietuvos metrikoje. Nuo XVII a. pabaigos ji buvo laikoma Nesvyžiuje, Radvilų globoje. XVIII a. pabaigoje Rusija pasigrobė Metriką ir išgabeno pradžioje į Petrapilį, paskiau į Maskvą. XIX a. įvairūs Lietuvos Vietiniai A. buvo pradėti nuo 1852 koncentruoti vad. Vilniaus centriniame archyve. 1915 karo metu seniausieji to A. dokumentai buvo išgabenti į Rusiją, iš kur jie jau nebegrįžo. Atskirai Vilniuje veikė vad. Muravjovo muzėjaus A., kuriame buvo sukoncentruotos visos 1863—1864 Lietuvos sukilimo bylos. Ir žymi jo dalis buvo 1915 išvežta. Lenkų okupacijos laikais senasis Vilnius centr. A. buvo atgaivintas. Bet ir jis jau 1939 rudenį buvo Rusijon išgabentas ir vėliau tik iš dalies grąžintas.

Nepriklausomojoje Lietuvoje 1921 buvo įst. Centr. Valstybinis A., kuriame buvo koncentruojama ne vien įvairių valstybinių įstaigų archyvinė medžiaga, bet ir įvairūs privatiniai apleisti 'ir nesaugojami A. žymią ne tik praktinę, bet ir istorinę reikšmę turėjo 'iš buv. žemaičių vyskupijos A. suorganizuotas Metropolijos A., kuris tačiau smarkiai nukentėjo 1940 bolševikams jį išgabenus į Vilnių.

Archyvaras archyvo tarnautojas, kurio priežiūroje yra archyviniai raštai.

Archyvistika mokslas apie archyvų ir archyvinių raštų laikymą, tvarkymą, susirašinėjimą, laprašinėjimą. 1821 Paryžiuje buvo įst. pirmoji aukštoji A. mokykla — Ecoles dės chartes, ligi šiol laikoma tos rūšies geriausia mokykla.

Archivoltas (it. archivolto) sienos dalis viršum arkos ligi karnizo.

Archivum Philologicum specialiai lietuvių kalbotyrai skirtas VDU hum. mokslų fak. leidinys, ėjęs nuo 1930 ligi 1939 (viso 7 t.). Visą laiką redagavo prof. P. Skardžius. Savo bendradarbių tarpe, be Lietuvos kalbininkų, turėjo ir beveik visus Vak. Europos kalbininkus lituanistus.

Archologija (gr. arche—logos) visumos pagrindų mokslas, mokslas apie metafizinius pradus.

Archontas senovės Atėnuose vyriausias valdininkas, pradžioje vienas, skiriamas ligi gyvos galvos, paskiau iš eupatridų renkamas dešimčiai metų, pagaliau tik vieneriems metams. Nuo Solono laikų būvio nustatyta koleginė 9 A. valdžia.

G. Busolt Griechische Staatskunde 1926. Arcibašev 1) Mikalojus (1723 — 1841) rusų istorikas, 1838—1841 išl. Rusijos istoriją, kur mėgino istoriją atpalaiduoti nuo legendų, tendencingo aiškinimo bei faktų iškraipymo, parašydamas kritiškų pastabų ir apie Karamzino Rusijos valstybės istoriją (Zamečanija na istorijų gosudartsva Rossijskago Karamziina 1828).

2) Mykolas (1878 — 1927) rusų rašytojas. Išgarsėjo 1905—1906 revoliucijos metu, aprašinėdamas malšintojų žiaurumus: Na belom snegu 1906, čelovečeskaja volna 1907. Nusivylęs revoliucija ir inteligentija, ėmė vaizduoti fizinį ir moralinį su-trūnijimą: Sanin 1907, U poslednej čerty 1911. Raštų rinkinys 1913—1917.

Arciechovskis Petras (m.1562) ¡nuo 1556 Vilniaus kanauninkas ir kapitulos narys, paskiau Kamenco vyskupas nomlnatas.

Arcileuto (it.) vad. ir teorbanu. 1650 įvestas muzikos instrumentas, labai ilgomis stygomis ir kaklu. XVII a. plačiai paplitęs. XVII—XVIII a. Lietuvos didikams grodavo teorbanistai kazokai. Ukrainoje dar XIX a. buvo plačiai vartojamas. Ilgainiui užleido savo vietą bosui.

Arcimavičienė-Rudzinskaitė Marija (1885 VII 16 Šaravų dv., Kėdainių aps. — 1941 V 8 Vilniuje). Gimnaziją baigė Kaune, 1911 baigė aukšt. mot. kursus Maskvoje, o 1916 Maskvos univ. ist. fil. fak. Specializavosi egiptologijoje. Nuo 1922 Lietuvos univ. senovės Rytų istorijos doc., nuo 1939 Vilniaus univ. Dalyvavo 1923 Berlyno ir 1932 Leideno orientalistų kongresuose. Be to, egiptologijos reikalu aplankė Egiptą. Išsp. Sinuchet, Egipto pasaka 1922, Egipto ieroglifai 1932, Moters būklė senovės Egipte 1932, Asirija ir Tut Anch Ammono kapas 1933, Dievų ir kvepalų žemė 1936, Senovės Rytų istorija I. Aigiptas 1936.

Arcis sur Aube Prancūzijos aps. miestas. Aube dep. Dantono gimtinė. 1814 III 21 čia jungtinė, Schwarzenbergo vadovaujama austrų, bavarų ir rusų kariuomenė nugalėjo Napoleoną ir privertė jį atsitraukti.

Arciszewski 1) Kristupas (1592— 1656) Lenkijos karys ir politikas. 1621 ir 1622 dalyvavo Lietuvos lauko etmono Kristupo Radvilos žygiuose prieš totorius ir švedus. 1623 buvo priverstas bėgti į užsienį. Olandijoje studijavo navigaciją ir fortifikaciją. Belgijoje dalyvavo sąmoksle prieš Lietuvos-Lenkijos karalių Žygimantą III, rengdamasis jį pakeisti prancūzu Gas-tonu Orleaniškiu. Tai susekus ir Žygimantui III pareikalavus jį Išduoti, A. 1629 stojo vak. Indijos kompanijos tarnybon ir dalyvavo Brazilijoje kovose su portugalais ir ispanais, čia našinėjo lenkiškus ir lotyniškus eilėraščius, ir 1643 išl. De podagra cu-rata. 1645 grįžo Lenkijon, 1646 paskirtas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5282-0=5282 wiki spaudos ženklai).