Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/282

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

vavo jai Medina Sidonio. Audros ir anglų bei olandų Howardo, Drake ir kt. vadovaujamas laivynas kautynėsiri sunaikino A. Iš 130 didžiųjų laivų su 2630 patrankų ir 30.000 kariuomenės Ispanijon tegrįžo 58 laivai. Nuo to laiko Ispanijos galybė pradėjo mažėti, o kilti Anglijos viešpatavimas jūrose.

C. F. Duro La A. invencible 1884—1886; Tilton Die Katastrophe d. spanischen A. 1894; L. Re a The A. 1933.

Armadillo 1) (vardas, kuriuo P. Amerikoje vad. nepilnadančių (Edentata) žinduolių (Mammalia) šarvuočių pošeimį Da-sypodidae. Trumpų kojų, šarvuotos galvos ir uodegos. Skersai kūną eina 6 arba daugiau tvirtų šarvuotų juostų. Kojos penkia-p'irštės. Vietos indėnai vad. A. t a t u, ir šis vardas jam daug kur prigijo. A. kasasi urvus žemėje ir žmogaus persekiojami dažnai spėja įsikasti į žemę ir pasislėpti. Minta daugiausia vabzdžiais, kirmėlėmis. Rū- šys: 50—60 cm ilgio šešiajuostis šarvuočius (Dasypus sexcinctus), devynjuostis šarvuočius, Matako arba bolita (Tolypeutcs conuras) ligi 45 cm 'ilgio, šarvuočius milžinas (Priodontes giganteus) a. 1,5 m ilgio.

2) (Oniscidae) vėdarėlių šeimos sausumoje gyvenančių vėžiukų gentis. Jie gali susiriesti rutuliuku. Arthropoda tipo, Crus-taceae (vėžiagyvių) klasės, Malacostraca poklasės, Isopoda būrio.

Armagh Ulstero grafijos centras š. Airijoje, 8500 gyv. (1947). Katalikų ir anglikonų arkivyskupų būstinė.

Armag-nac X—XV a. Gaskonijos grafija p. Prancūzijoj. Sostinė Auch. Dabar kraštas garsėja baltuoju vynu, iš kurio daro degtinę ( eau de vie d’Armagnac).

Armanavičienė-Treiderytė Elena (g. 1909 X 17 Kaune) teisių daktaras, visuomeni- ninkė. 1930 baigė Liet. Mokytojų Profesinės Sąjungos suaugusiųjų gimnaziją Kaune. 1935 VDU teisių fak. (1933—1934 Romuvos Vaidilučių korporacijos pirmininkė). Baigusi mokslus, vertėsi advokato praktika. 1930—1939 .aktyviai dalyvavo įvairiose visuomeninėse organizacijose. 1938 atstovavo Lietuvos Aukštąjį Mokslą Baigusių Moterų Sąjungą 22 Tarpt. A. Mokslą Baig. Moterų Sąjungos suvažiavime Londone ir 1939 tos Sąjungos konferencijoje Stockhol-me. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje. 1949 Goettingeno univ. gavo teisių dr. laipsnį už disertaciją Jaunuomenės nusikaltimai Vokietijoje po II Pasaulinio karo. Nuo 1949 Baltimorėje Md., nuo 1952 Balti-morės BALFo skyriaus pirmininkė ir Užsienio Liet. Teis. Dr. Baltimorės Seniūnijos seniūnė.

Armanavieius - Armanas Henrikas (g. 1910 IX 9 Petrapilyje Rusijoje) gydytojas, visuomenininkas. 1926—1930 išėjo Kauno Aušros gimn. 1930—1936 VDU medicinos fak. 1953 JAV med. dr. .1938—1944 Kauno mst. sanitarinis inspektorius. 1938 dalyvavo PAX Romana pasaulinėje konf. Jugoslavijoje. 1939 Lietuvovos atstovas SELL studentų konf. Stockholme. Rašė medicinos ir sveikatos temomis ir buvo Lietuvos Paštininko med. sk. bendradarbis. Nuo 1949 gydytojas Baltimorėje, Md.

Armand Delille Emile Ernest (1843—1883) prancūzų tapytojas, žinomesni peizažai: Montier d’Ahin apylinkėse 1877, Rugsėjis 1882, Pilkasis vaizdas 1883 ir kt.

Armancli Pierre (1778—1855) prancūzų genirvolas, Napoleono karų dalyvis. 1831— 1849 dalyvavo italų kovose dėl nepriklausomybės. 1843 išsp. Histoire milita'ire dės elephants.

Armatoliai š. Graikijos gyventojai, jau XIV a. pasirodė atkaklūs kovotojai prieš svetimą jungą, buvo sunkiai savo valdžios suvaldomi. 1389 turkams įsigalėjus Makedonijoje, 1939 Epire, 1430 Tessalijoje, daugelis gyventojų bėgo į kalnus pas A. kovoti partizanų eilėse su turkais, o kiti plėšikauti (kleftai). XVI—XVII a. turkai naudojo A. keliams nuo kleftų saugoti ir savo janičarų kariuomenei malšinti. Paskiau, turkams pradėjus juos keisti arnau-tais-albanais, A. suėjo su kleftais ir dar griežčiau kovojo su turkais. 1803 — 1808 Ali Paša juos žiauriai numalšino, o 1820 pats juos panaudojo kovai su sultonu. Graikų patriotų sąjungos Hetairijos šaukiami, 1820—1827 stojo kovon už Graikijos .nepriklausomybę ir vietomis toje kovoje suvaidino lemiamą vaidmenį. Ypač išgarsėjo jų vadai —Bozzaris (žuvęs 1822), Karaiskakis (žuvęsl827), Zondas, Taavel-las ir kt.

Armadillo

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4357-0=4357 wiki spaudos ženklai).