Puslapis:LE01.djvu/321

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Assman Richard (1845—1918) vokiečių meteorologas, vienas aerologijos kūrėjų. Įst. aeronautikos observatoriją Reinicken-dorfe, nuo 1905 Linderberge. 1887 išrado aspiracijos psichrometrą ir guminį registruojamą bei pilotinį balioną. 1899-1900 išsp. Wissenschaftliche Luftfahrten.

Asso feehtuotės terminas, reiškiąs laisvą kovą, kur du fechtuotojai ar boksininkai gauna progos lyginti savo jėgas.

Associated Press sutrumpinimas A. P. Seniausia spaudos informacijų agentūra JAV, išsivysčiusi iš New York Associated Press, suorganizuotos 1848. 1953 aptarnauja 1700 laikraščių ir 1100 radijo stočių JAV ir 1200 laikraščių, radijo stočių ir kt. įstaigų užsienyje. Turi ir paveikslų tarnybą bei ryšius su britų Associated Press Inc.

Assolant (Jean Christof) Alfredas (1827 —1888) prancūzų romanų rašytojas. 1859 išsp. noveles Scènes de la vie des Etats-Unis, paskiau About’o ir Walter Scotto įtakoje romanus Deux amis en 1792, 1859, La mort de Roland 1861 ir kt.

Assonansas ž. Asonansas.

Assos senovės Trojos mst. Dabar A. vietovė vadinama Behram Kallessi. 1881-1883 JAV archeologai kasinėjo šią vietovę ir surado daug meno kūrinių, šventovių griuvėsiai, antkapiai ir kt.

J. T. Clarke F. H. Bacon and R. Koldewey Investigations at A. 1902—1921.

Assuan ž. Asuan.

Assumpcionistai (lot. priėmimas, dangun pakėlimas) arba šv. Marijos dangun pakėlimo augustinionai. 1845 Emmanuelio d’Alzon įk. katalikų kunigų kongregacija krikščionybės mokslui ir bažnyčios laisvei ginti, plėsti ir siekti sujungti su katalikų bažnyčia krikščioniškas rytų bažnyčias. A. remiasi augustin'ionų taisyklėmis ir 1929 prijungti prie šv. Augustino 3-sios vienuolijos. A. išsiplatinę daugelyje kraštų. A. generolo būstinė Romoje. A. veikia laikydami' auklėjimo ir mokslo įstaigas (nuo 1805 veikia Bizantijos studijų institutas Konstantinopolyje — Istambule). Leidžia knygas; Prancūzijoje buvo įkūrę Oeuvre de la bonne Presse, kuri vėliau išėjo iš jų rankų. Pasauliniai karai sunaikino daugelį jų vedamų įstaigų.

Assumpcionistės katalikiškos moterų kongregacijos, išsiplatinusios beveik visuose Europos kraštuose. Jų narės rūpinasi jaunimo auklėjimu, ligonių slaugymu, as-sumpcionistų Rytų misijų rėmimu.

Ast 1) Karei (g. 1886) estų politikas, socialdemokratas, Visų Estijos parlamento sesijų narys. Rašytojas, išsp. apysakų rinkini ir kelionės po Indiją aprašymą.

2) Georg Friedrich Anton (1778 -1841) vokiečių filosofas, Schellingo mokinys, Muencheno univ. prof. Išsp. Platons Leben u. Schriften 1816, Lexicon Platoni-cum 1834—1839 ir kt.

Astacidae ž. Vėžiai.

Astacus fluviatilis ž. Vėžys upinis, A. lep-todactilis ž. Vėžys balinis.

Astapovo Rusijos Riazanės gub. glž. stotis, kur 1910 XI 7/20 mirė Levas Tolstojus.

Astarta graikiškas vardas vak. semitų derlingumo ir meilės deivės, kurią babiloniečiai ir asiriečiai vadino Ištar, aramėjai Attar (Atargatis), pietų arabai Athar. A. buvo ir graikų Afroditės prototipas. Sen. Testamente ji vadinama ir Ašera. Kaip dangaus deivė ji buvo gretinama ir su Venera.

W. F. Albright Von der Steinzeit zum Christentum 1949.

Astartė minkštakūnių, plokščiažiau-nių būrio jūros gyvūnėlių kiautelis. Tos šeimos žinoma a. 20 įvairių giminių. Iškasenose jų pasitaiko ir iš labai senų laikų, pvz. A. lituanica Papilės juros sluogsniuose.

Astartu (Astarot-Oamaim) Asirijos mst. 733 pr. Kr. sugriautas Tiglat Pileserio IV.

Astatinas cheminis elementas, 1940 surastas JAV mokslininkų D. R. Corsono, K. R. Mc Kenzie ir E. Segrė, bombarduojant bismutą alfa dalelytėmis. Ch. ženklas At, at. sv. 211, at. N. 85, galimas valentingumas 1, 3, 5, 7. Tai vienintelis iš halogenų eilės elementų, kuris neturi pastovaus izotopo. Ligi šiol žinoma 10 nepastovių izotopų atominių svorių: 207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218.

Astatine rodyklė vartojama jautriuose galvanometruose. Yra tai dvi vienodai įmagnetintos magneto rodyklės, viena ant antros pakabintos, kad priešingi poliai būtų į vieną pusę nukreipti. Tokios rodyklės neveikia žemės magnetizmo sudedamoji, ir ji bet kurioje padėtyje lieka pusiausvyra.

Astazija (gr.) negalėjimas ramiai laikytis.

Astenija (gr.) bendras kūno ir muskulų silpnumas, bejėgiškumas. Astetiniai afektai: baimė, išgąstis, gėda, liūdesys.

Astenikas turįs leptozominę kūno struktūrą: lieknas, liesas, siaurų pečių, ilgų, lieknų galūnių, įdubusios krūtinės, mažo svorio. Pagal Kretschmero tipologiją, A. drauge su atletikais psichologiškai sudaro sizofrenikus, pavadintus taip pagal tam tikrą giminystę tarp šios kūno struktūros ir sizofrenijos.

Astenopija akių «nuvargimas nuo smulkaus darbo, atsirandąs ar dėl nepakankamo akomodacijos pajėgumo, ypačiai aukš-tažiūrių (akomodatyvinė A.) ar dėl rau-

Astartė lituanica

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5067-0=5067 wiki spaudos ženklai).