Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/405

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

kas, J. Palubinskas, A. Škėma, K. Vasiliauskas ir E.. žalinkevičaitė. Teatro dailininkai buvo N. Kovas ir K. Jezerskas, aministratorium A. Visockis. ALDT pastatė 9 autorių veikalus, kurie amerikiečių ir prancūzų zonose buvo suvaidinti a. 150 kartų. Teatro kolektyvą sudarė 18 aktorių. Teatras susilikvidavo 1949.

Augsburgo lyga. Augsburgo mieste 1686 Vii 9 sudarytas slaptasis susitarimas tarp Austrijos imperatoriaus Leopoldo I, Ispanijos, isvedijos karalius ir smulkesnių Vokietijos kraštų valdovų, nukreiptas prieš Prancūzijos karalių Liudviką XIV. Jį sumanė žymiausias Liudviko XIV priešas Vilhelmas Iii Oranietis. Susitarimas kilo iš reikalo apsaugoti susitarusių valstybių sienas ir senesnes sutartis. Tam reikalui buvo sudaryta ir nuolatinė 60.000 kariuomenė. šis susitarimas buvo viena priežasčių 1688 prasidėjusio karo.

Augsburgo religinė taika buvo paskelbta imperatoriaus Karolio V 1555 II 5—IX 25 sušauktame Augsburge Vokietijos valstybių seime. Ji užbaigė dėl reformacijos Vokietijoje kilusias religines kovas. Seimas pripažino protestantų laimėjimus ir kartu tikėjimo ir pamaldų laisvės principą, bet ir pirmą kartą paskelbė, kad cujus regio, ėjus religio — kieno valdymas, to ir tikyba, taigi valdovui tikybą pakeitus, ir valdomieji turėjo ją drauge su savo valdovu pakeisti, arba, jei keisti nenorėjo, tai kitur išsikelti, šiame seime katalikams pavyko kiek apsaugoti bažnytines beneficijas nuo perdavimo jų protestantams, būtent tuo atveju, kada beneficiantas keičia tikybą, negavęs kapitulos sutikimo.

Augst — Kaiser Augst — Šveicarijos vietovė Aargau kantone, a. 900 gyv. Romėnų įk. 43 pr. Kr. ir pavadinta Augusta Rauricorum arba Rauracorum. 1907 buvo atkasti romėnų teatro ir maldyklos griuvėsiai.

Augstenberg p. vak. Tirolyje Silvretta kalnyno viršūnė, 3234 m aukštumo.

Augulis 1) Petras (g.1899) agronomas, Aštriosios Kirsnos žemės ūkio mokyklos mokytojas, liaudies muzikos, ypač dūdelės, populiarizatorius. Tuo klausimu rašė Muzikos Baruose 1940 N. 1.

2) Vaclovas (g. 1910 Batume Užkaukazėje) Lietuvos Skautų Sąjungos veikėjas, biologas. 1930 baigė šimulių Mokytojų seminariją, 1935 VDU gamtos mat. biologijos sk. 1934 dalyvavo Molėtų grupės gėlųjų vandenų hidrobiologiniuose tyrinėjimuose, 1935 šventosios uosto rajono vandenų tyrinėjimuose. 1935 Zoologijos muzėjaus preparatorius, nuo 1936 Kriminalinės technikos inst. vedėjas. Nuo 1949 JAV dirba Hoffmann-La- Roche histologinėje laboratorijoje. Nuo 1923 veikia skautuose. 1932—1933 VDU Vyčio korporacijos pirm., 1945 —1948 kartu su kitais atgaivino Akademinį Skautų Sąjūdi tremtyje ir vadovauja Vyčio korp. Biologijos klausimais bendradarbiavo Lietuvos spaudoje.

Auguiis-Kazlauskas Vincas (1893 V 2 Grikonių k.,Anykščių vi.—1938 XII 8 Kaune). Mokėsi Ukmergės ir Arensburgo (Estijoje) gimn^ Rygos politechnikoje, Maskvos žemės Ūkio institute, Lietuvos univ. teisių fak. (baigė 1925). Nuo .1916 mobilizuotas rusų kariuomenėn, 1919 — 1922 Lietuvos kariuomenės kapitonas. Nuo 1926 dirbo Kauno Apygardos Teisme, taikos teisėju, notaru, nuo 1933 Kauno Apygardos Teismo teisėjas. Bendradarbiavo Laisvėje, Lietuvoje, Tėvų žemėje, Lietuvos Aide ir kt. 1933 atskirai išsp. Visiems žinotini teisės dalykai.

Augūnas Aleksandras (g. 1891 Upnikuo-se, Ukmergės aps.). 1910 atvyko i JAV. Nuo 1911 bendradarbiavo Vienybėje Lietuvninkų, kurį laiką jos administratorius ir Vienybės spaudos bendrovės direktorius.

Augurai senosios Romos žyniai, kurie skelbdavo dievų valią iš įvairių išorinių ženklų, pvz. paukščių riksmo, lėkimo, vištų lesimo, iš gyvulių judesių ir balsų, iš dangaus ir gamtos reiškinių. Jie sudarydavo atskirą A. kolegiją. Ilgainiui jų įtaka sustiprėjo auspicijose, kurias turėjo teisę daryti Romos valdininkai, besiruošdami kokiems svarbiems valstybės reikalams. Respublikos pabaigoje A. menas buvo naudojamas politikos kovos reikalui. Naujausiais laikais A. kartais vadina tokius žmones, kurie stengiasi visuomenei primesti savo nuomonę kaip neginčijamą tiesą.

Augusta 1) JAV Georgijos valst. mst. prie Savannah upės. 150.000 gyv. (1952). Yra universitetas ir opera. Įk. 1735.

2) JAV Maine valst. sostinė. 21.000 gyv. (1952) prie Kennebec upės. Įk. 1754 kaip Fort Western, vėliau vadintas Custinoc Village ir Hallowell.

Augusta Jonas (1500—1572) čekų reformacijos veikėjas, 1524 prisidėjęs prie čekiškųjų brolių, virto jų vyskupu. Palaikė santykius su Liuteriu ir Kalvinu. 1548 suimtas ir torturuotas, kalėjime rašė giesmes ir veikalą Sumovnik. Iš kalėjimo išleistas 1565.

J. Bilek Zivot Jana Augusty 2 leid. 1889.

Augustaitis 1) Pranciškus (1848 II 5 Voverių k., Sintautų vi.—1915 Marijampolėje). Seinų kapitulos kanauninkas, paskiau prelatas. Pradžios mokslą ėjo pas A. Tatarę. Baigė Seinų dvas. seminariją ir 1871 Petrapilio dvasinę akademiją teologijos magistro laipsniu. 1871—1908 Seinų dvas. seminarijos bažnyčios istorijos ir kuri laiką rusų kalbos prof. 1892—1903 vice-regentas, nors ir nebuvo rusų adminisraci-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5291-0=5291 wiki spaudos ženklai).