Puslapis:LE01.djvu/47

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis buvo peržiūrėtas

dinta Forma chrikstima. 1730 pilną pro­testantišką A. paruošė Jonas Berentas, 1775 ją iš naujo perredagavo G. Osterme­jeris, ir ji buvo pakartota 1825 ir 1830. O 1895 Naują Agendą išv. Lackmeris iš Ka­raliaučiaus, Oloffas iš Klaipėdos ir Štei­nas iš Tilžės.

Agenesia (gr.) įgimta bet kurio organo ar kūno dalies stoka.

Agenoras legendarinis finikiečių protė­vis, Sidono ir Tryro karalius, Kadmo, Foiniko, Kiliko ir Europos tėvas.

Agentas (lot. agens) asmuo veikiąs ki­to įgaliojimu. Pareinamai nuo to, keno vardu A. veikia ir nuo įgalioto reikalo tu­rinio, skiriami oficialiniai A. (diplomati­niai, fnansiniai, policiniai) ir privatiniai, pvz. prekybos A. Nuo prekybos tarnauto­jų ir komivoježerių A. skiriasi tuo, kad jis yra savarankiškas pirklys, nuo komisininko tuo, kad yra tik jį įgaliojusio atstovas ir tik įgaliojusio vardu ir sąskaita veikia, o komisininkas prekybos sutartis sudaro savo vardu, tik įgaliojusio sąskaita. Kas­dienėj kalboj A. vad. ir komisininkas, ir komivoježeris, ir bendrai kiekvienas as­muo, verčiąsis prekybiniu tarpininkavimu.

Agents mineralisateurs (pr.) mineralizatoriai, kurie, bestingdami skystos mag­mos pakėlimo metu, padeda pasigaminti didesniems kristalams. Tai yra garų ir dujų pavidalo vanduo, angliarūgštis HF B2 O3 HCI[1] ir t. t.

Agentūra kontora arba įstaiga, kuri at­stovauja kurios nors pramonės ar preky­bos verslamonėms reikalams. Tokias A. steigia pramonės ir prekybos verslamonės įvairiose vietose, norėdamos praplėsti sa­vo produktų pardavimo rinką.

Agentūrinės žinios slapto pobūdžio ži­nios apie priešą. Taip pat žinios, teikia­mos slaptųjų policijos agentų apie asme­nis, pavestus jai sekti.

Agentūros telegramų įstaigos, kurios centralizuoja, paskui perduoda publikai ir laikraščiams, telegrafu ir telefonu iš visų pasaulio dalių politines, finansines, pre­kybines, jūrininkystės ir kt. žinias. Jos skleidžia ir oficialius ir oficiozinius pra­nešimus. Seniausia jų Havaso A. Vėliau Havaso pavyzdžiu susikūrė tokių agentū­rų kitur: Reuter (Anglijoj), Stefani (Ita­lijoj), Wolff (Vokietijoj), Elta (Lietuvoj), Leta (Latvijoj), Associated Press (JAV) ir t. t.

Ager (lot.) žemė, laukas. A. publicus Romoje sudarė užkariautosios žemės, ku­rios buvo laikomos romėnų tautos nuosa­vybe; a. privatus, arba assignatus — išdalytoji atskiriems asmenims žemė, už kurią jokio atlyginimo nereikalauta; a. vectigalis — išdalytoji atskiriems asmenims žemė, už kurią jos nuomotojai turėjo mokėti atlyginimą natūra (vectigal).

Ageratum Mexicanum Sims augalas iš atogrąžų kraštų (šeim. Compositae) mė­lynais ir baltais žiedais, a. 30 cm aukštu­mo, bet var. Blausternchen ir var. Little Dorrit a. 8—10 cm aukščio.

Agesilajas II Spartos karalius (444—358) kovojo su persais Maž. Azijoj, apgy­nė nuo tebiečių Spartos miestą, bet nega­lėjo sutrukdyti jiems atgaivinti Arkadijos ir Mesenijos nepriklausomybės.

Ageusia (gr.) skonio jutimo trūkumas, susirgus liežuvio gleivių plėkšnelėmis, skonio nervams arba tam tikroms smege­nų dalims.

Agila 1) Labguvos aps., Pričkagrabės vl., k., 1905 turėjo a. 1000 gyv.

2) (ir Agilas) Kuršių Užmario (Nerijos) k. 1846 smėliu užneštas. Vokiškai šis vie­tovardis vadinamas Agilla, Užmario kur­šininkų ir Nesselmano bei Kuršaičio irgi pažįstama Adila, bet tos vietos žvejų lie­tuvių kalboje jau yra Agilas.

K. Būga Lietuvių Kalbos žodynas 16 psl.; Gerullis ir Stangas Lietuvių tarmė Prūsuose.

Agio (pr. iš it. aggio, tark adžijo). Pinigų, vekselių, vertybės popierių kaina (kursas) rinkoj gali nutolti nuo parašytos (nominalinės) jų vertės. Jei rinkos kaina yra aukštesnė už nominalinę vertę, tai tas skirtumas vadinasi A. (priešingu atveju bus disagio). Paprastai A. išreiš­kiamas procentais, pvz. jei kuris vertybės popierius, kurio nominalinė vertė 100 pinigiškų vienetų, biržoj kotiruojamas 102, tai sakoma, kad A. lygu 2%.

Agiotage (prc.)[2] vadinama spekuliacija įvairių vertybių kainų skirtumais; pelno ieškojimas iš pinigų, vertybės popierių ir prekių kainų svyravi­mo. Daugiausia toks A. vyksta vertybės popieriais. Fondų biržose nuolat vyks­ta įvairios pirkimo — pardavimo sutartys. Vertybės popieriai perkami arba tų, ku­rie nori savo kapitalą investuoti ilgesniam laikui ir iš to naudos turėti, o iš dalies ir norinčių per trumpą laiką tas pačias ver­tybes parduoti jau aukštesne kaina (kur­su). Tokia biržų spekuliacija virsta A. (spekuliacine karštine), kada vertybių kursai sparčiai kyla ir į tą spekuliaciją įtraukiami platesni gyventojų sluogsniai.

Agitacija 1) paraginimas masių pasi­reikšti viešame, socialiniame ar politinia­me gyvenime: A. už tam tikrą politinę re­formą, už socialinę reformą; priešrinkiminė A. (už tam tikrą asmenį ar asmenų sąrašą) ir kt.

2) A. skiriasi nuo propagandos tuo, kad ji siekia greitų apčiuopiamų ko­vos rezultatų, o propaganda yra politinio auklėjimo priemonė ir neieško tuoj pasi­sekimo. Be to, A. yra grynai politinė sąvoka; propaganda eina ir ūkio gyvenime


  1. LE spausdinant pastebėta klaida: išspausdinta HF B2O3HCI turi būti HF B2 O3 HCI
  2. LE spausdinant pastebėta klaida: išspausdinta Agiotažas (pr., tark adžijotažas) turi būti Agiotage (prc.)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Nerijus Galiauskas – autorius – 100% (+5772-0=5772 wiki spaudos ženklai).