Puslapis:LE01.djvu/53

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis buvo peržiūrėtas

lot. vadinamos: Fructus Ajowan arba Fructus Ajavae.

Aibė matematikoj daugybė, agregatu ar ansambliu vadinama, apibrėžtų, skirtinių mūsų mąstymo ar stebėjimo objektų sankaupa visumon (G. Cantoro definicija). Aibių teorija tiria baigtinių ar nebaigiamųjų A. savybes, nustato jų operacijas ir veikiančius tarp jųjų dėsnius.

A. Fraenkel Einleitung in die Mengenlehre 3 leidimas 1923.

Aichenvald Julius (1872—1928) rusų literatūros istorikas. Išsp.: Siluety ruskich pisatelei, Etiudy o zapadnych pisateliach. Revoliucijos metu ištremtas, gyveno vakarų Europoje emigrantu.

Aidai 1) Dienos informacija, leista Spaudos darbuotojų kolektyvo Miunchene Vokietijoje 1945 XI 15 — 1947 I 28 rotatorium. Red. V. Bieliauskas, J. Pauperas ir B. Vyliaudas.

2) Įsteigti V. Bieliausko 1944 XII Miunchene. 2 N. išleisti rotatoriumi. 1945 IX 1 — 1946 X ten pat spaustuvėje leistas lietuvių informacinis leidinys, vėliau kultūrinis žurnalas. Leidėjas ir vyr. red. V. Bieliauskas, red. K. Bradūnas. 1947 IV — 1948 XI leistas Augsburge mėnesinis kultūros žurnalas. Leid. — red. J. Sakevičius, red. K. Bradūnas. 1949 išleisti penki Nr. Schwaeb. Gmuende (Bavarija, Vokietija), red. J. Grinius, vėliau P. Jurkus, leidėjai P. Gaučys ir vėliau P. Jurkus. Nuo 1949 X 4 perimtas ir leidžiamas Lietuvos Pranciškonų (O.F.M.) JAV, pradžioje Port Kennenbunke, Maine, vėliau Brooklyne, N. Y. Redaguojamas A. Vaičiulaičio.

Aidas. Sutikusios kurį paviršių, garso bangos atsimuša nuo jo. Esant tam paviršiui pakankamai toli nuo garso šaltinio, mūsų ausis girdės atskirai einantį tiesiog iš šaltinio garsą ir atmuštą garsą, šis garso pasikartojimas ir yra A. Mūsų ausis pajėgia priimti per 1 sek. iki 10 garso impulsų, nesuliedama jų į vieną ištisinį. Kadangi garso greitumas ore yra 330 m per sekundę, tai atmušąs garsą paviršius turi būti bent 17 m atstu nuo garso šaltinio, kad girdėtume A. atskirai. Esant mažesniam atstumui, atmuštasis garsas tik pailgins tiesiog girdimąjį, susiliedamas su juo. Uždarytuose butuose A. sustiprina garsą, jei jis tučtuojau seka paskui jį, bet iškreipia garso tonus, jeigu pirmieji A. tonai susilieja su vėlesniais tiesioginio garso tonais. Tai pastebima blogos akustikos bažnyčiose, didelėse salėse. Esant daugeliui atmušamų paviršių, girdimas A. pasikartojant daug kartų. Miške arba kalnuose šūktelėjus atsiliepia daug sykių.

Aidas 1) K. M. Lukošiaus redaguojamas 1911 (kovo) — 1912 (vasario) Waterbury, Conn., mėnesinis l-tis; 2) Literatūros Mėgėjų Sekcijos 1946 IX šapirografu išleistas vienkartinis leidinys Reggio Emilia (Italjoje).

Aidas 1) Lietuvių darbininkų choras, Chicago, Ill.; įst. 1910. Vadovavo K. Strumskis, B. Laucevičius, J. Lengvenis, P. Sarpalius, J. Lankelis. 1930 su juo susijungė ir atskirai veikęs choras Lietuvių Muzikalinė Draugija Aidas.

2) Bažnytinis choras Rockforde, Ill., įst. 1915.

Aidas Lietuvos Darbininkų Gyvenimo pirmas Liet. soc.-dem. partijos lietuv. l-tis. Ėjo 1899. Iš viso pasirodė du N. (2—3 dvilypis). Pirmą numerį sudarė A. Moravskis lenk., o liet. išvertė K. Grinius. Lenkišku pavadinimu (Echo) ėjo anksčiau hekt., o 1899 ir spausd. Sumanytas spausdinti Vilniuje slaptoj spaustuvėje; jai įkliuvus, spausdintas Bitėnuose, M. Jankaus spaustuvėje.

Aidega arba Griaužė, Utenos aps. Malėtų vl. upelis, Virintos (Šventosios, Neries) aukštupys, 1,5 km. ilgio.

Aidin, kitaip Guzel-Hissar, v. Turkijos mst. prie Meander upės; 40.000 gyventojų (1950).

Aido chorai 1) įst. 1912 VIII 29 Brooklyne, N. Y. Vadovavo: L. Ereminas, J. Butėnas, Stankus, J. Velička, B. Šalinaitė, A. Žilinskaitė, J. Kazakevičius.

2) įst. 1916 Lietuvių Vytauto Neprigulmingo Klubo Worcester, Mass. Vadovavo J. Butėnas, V. Sukackas, M. Jablonskaitė-Meškienė, J. Korsakienė.

3) Detroit, Mich., suorganizuotas 1924. Pirmuoju choro vedėju buvo Staupius (1924—1925), vėliau A. Kvedaras (1926—1928), V. Medonis (1928—1929), V. Žukas (1930—1931).

4) Wilkes-Barre, Pa. Vad. D. Zdaniūte-Judzentavičienė (1933).

5) įst. 1919 pabaigoje Klaipėdoje, jaunimo rupesčiu, vadovaujamas V. Bajoraičio. 1920—1923 vadovavo M. Lacytis. Choras kas metai rengdavo Klaipėdoj po du koncertus ir iškylas Juodkrantėje, Rambyne, Palangoje, Verdainėje, Kretingalėje, Doviluose ir kt. Nuo 1923 vadovavo A. Vaičiūnas. 1924 A. Ch. dalyvavo pirmojoje dainų šventėje. Vėliau pakeitė vardą i Klaipėdos Giedotojų Draugiją, bet A. Brakas vėl atgaivino senąjį A. Ch., kuriam vadovavo komp. J. Gaubas, vėliau Stepas Sodeika. A. Choras veikė ligi 1939.

Aido Teatrališka Draugija Waterbury, Conn. Įst. 1906; veikė ligi 1924. Statė komedijas, dramas ir mažus sceniškus muzikos veikaliukus. Vadovavo M. Brazauskas ir J. Čepukaitis-Kovas.

Aježų ež. Rokiškio aps., Obelių vl. 10 ha.

Aigėjo jūra (gr. Aigaios pontos) Viduržemio jūros rytinė dalis tarp Graikijos ir Maž. Azijos 179.000 km2 ploto. Pietinėje

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 86% (+5402-251=5151 wiki spaudos ženklai).
  • Nerijus Galiauskas – redaktorius – 18% (+1160-2=1158 wiki spaudos ženklai).