Puslapis:LE02.djvu/11

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
pirm. = pirmininkas ST = Senasis Testamentas
pi. = platumas, platuma st. = stotis
PLB = Pasaulio Lietuvių Bendruomenė stp. = santrumpa
Plg- = palygink str. = straipsnis
pik. = pulkininkas stud. = studentas
pik. ltn. = pulkininkas leitenantas sūd. = sūduviai-sūdai-sūdynai
po Kr. = po Kristaus, Kristui gimus suom. = suomių, -iškai
p. p. = pėstininkų pulkas, -o sv = svaras
Pr. = Prūsų svb. = svarbiausias, -ieji
pr. = prancūzų, -iškai sv. st. = svaras sterlingų
prad. = pradinis, -ė š. = šiaurės (žiemių), šiaurinis
prel. = prelatas šalt. = šaltinis
prez. = prezidentas šv. = šventas, -asis
prieb. = priebalsis t = tona
priel. = prielinksnis t. = tomas
priem. = priemiestis tarpt. = tarptautinis
priev. = prieveiksmis techn. = technika
pris. adv. = prisiekęs advokatas temp. = temperatūra, -os
pr. Kr. = prieš Kristaus gimimą teol. = teologija, -os
priv. = privatus t. y. = tai yra
priv. doc. = privatdocentas tp. = tolimesniuose puslapiuose
prof. = profesorius t. p. = tas pats
progimn. = progimnazija trm. = tarmybė, tarmiškai
prot. = protestantas, -ų tt. = tomai, tolimesnieji tomai
prov. = provizorius ukr. = ukrainiečių, -iškai
provinc. = provincija, -os univ. = universitetas
psl. = puslapis UNO = United Nation Organisation
pvz. = pavyzdys, pavyzdžiui UNRRA = United Nations Relief and Rehabilitation Administration
q = kvintalas (100 kg) urėd. = urėdija
RO = Rėaumur’o laipsnis USA = United States of America
r. = rytų, -inis V = voltas
r. augšt. = rytų augštaičiai, -ių W = vatas
rankr. = rankraštis v. = vakarų, -inis
raš. = rašomasis, -oji v. augšt. = vakarų augštaičiai, -ių
red. = redaktorius vad. = vadinamas, -a
ref. = reformatas, -ų val. = valanda
reik. = reikalai, -ų (ministerija) vald. = valdyba, valdiškas
RM = Reichsmark valst. = valstybė
rom. = romanų, -iškai VDU = Vytauto Didžiojo Universitetas
rotm. = rotmistras ved. = vedėjas
rub. = rublis vert. = vertimas, vertėjas
S = Senasis, -oji, -ieji, -osios vicepirm. = vicepirmininkas
s = sieksnis vid. = vidutinis
sąj. = sąjunga vidur. = vidurinis
sąs. = sąsiuvinis vyr. = vyriausias
sąsk. = sąskaita, -os virš. = viršininkas
savaitr. = savaitraštis vysk. = vyskupas
sd. = socialdemokratas, -ų vi. = valsčius
sek. = sekundė VLIK = Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
sekr. = sekretorius vok = »vokiečių, -iškai
sem. = seminarija vs. = viensėdis
šen. = senovės, -inis vsk. = vienaskaita
sk. = skaityk; skyrius vt. = vietovė
skr. = sanskrito, -iškai 2 = žemasis, -oji
skv. = skaitvardis ž., žr. = žiūrėk
si. = slavų, -iškai ž. = žodis
slapyv. = slapyvardis žem. = žemaičiai, -iškai
sLE = senoji Lietuviškoji Enciklopedija žemi. = žemėlapis
spaud. = spaudinys
s. st. = senasis kalendorinis stilius

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 103% (+7112-239=6873 wiki spaudos ženklai).