Puslapis:LE02.djvu/111

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

iš trijų karalių, iš rytų atvykusių gimusio Kristaus pasveikinti (Kasperas, Melchior as ir Baltazaras). Gal iš Danieliaus aprašymo ir yra kilęs paprotys Trijų Karalių dieną rašyti duryse K. M. B., pirmąsias trijų karalių vardų raides.

Baltažiedė ž. Plukė.

Baltelis 1) Zarasų aps. Salako vi. ež., 10 ha, jungiasi su Utenykščiu ež. (Bukos, Al-majos, Unksties, Žeimenos, Neries baseine).

2) Utenos aps. Kuktiškių vi. ež., 10 ha, Stirnių ež. (Lakajos, Žeimenos, Neries) baseine. Jungiasi su Balties ež., toliau pro Pašties ež. su Stirnių ež.

3) Švenčionių aps. Labanoro vi. ež. Ž. Alsuodis.

Baltės durpynas Rokiškio aps. Obelių vi. drauge su Kuprių durpynu, 50 ha, 4 m gylio. Vidutinio sudurpėjimo, didelio kel-mingumo. Pelkė 70 ha, augštutinio tarpinio tipo.

Baltgailis Karolis (g. 1893) latvių tapytojas, 1917 baigęs Penzos meno mokyklą. Modernaus meno konstruktyvistų atstovas.

Baltgudž:a,i ž. Gudai.

Balthasar Hans Urs (g. 1905) šveicarų katalikų teologas, besikreipiąs į moderniąsias problemas. Išsp. Apokalypse der dt. Seele 1937—1939, Présence et pensée 1942, Kosmische Liturgie 1947, Der Laie u. d. Ordensstand 1948, Theologie d. Geschichte 1951, K. Bart'h 195,1.

Balti arijų kilmės Baltistano gyventojai Karakorumo kalnų slėniuose c. Azijoje. A. 138.000 gyv. Turi žymią tibetiečių priemaišą. Verčiasi gyvulių auginimu.

Baltic Advisory Council ž. Baltų Centrinė Taryba.

Baltic Committee — Kerste.no komiteto sutrumpintas pavadinimas.

Baltic Humanitarian Association. 1945 Švedijoje įsteigta pabaltiečių tremtinių organizacija. Bendradarbiaudama su Tarpt. Raud. Kryžiumi ir su kitomis labdaros organizacijomis, šelpė tremtinius, ypač Vokietijoje atsidūrusius. 1945—1949 tremtiniams atsiuntė maisto, drabužių ir avalynės už 300.000 kronų. Invalidams padėta protezė-mis ir vaistais. Pabaltijo univ. ir mokykloms atsiuntė 520 dėžių knygų. Tremtinių reikalais ruošdavo memorandumus IRO ir JAV. Leidžia žurnalus Baltic Review, Newsletter, Humanitas ir knygas lietuvių, latvių ir estų kalbomis. Vadovai N. Kaa-rik (estų), K. Dolietis (latvių), O. Urbonas (lietuvių).

Baltic Review 1) Baltic Humanitarian Association organizacijos organas, 1945—1949 leistas Stockholme anglų kalba apie trijų Pabaltijo tautų (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) kultūrą, istoriją, politiką, ūkį, tremtinių gyvenimą ir padėtį okupuotuose kraštuose. Vyr. red. A. W. Weger. Lietuvių skyrių redagavo ar redakcijai talkininkavo P. Kazlauskas, V. Žilinskas, K. Matusevičius, J. Lingis, M. Bajorinas, K. R. Jurgėla ir plk. O. Urbonas.

Committee for a Free Estonia, Latvia and Lithuania 1953 XII atgaivino šį žurnalą, tuo pačiu vardu pavadindamas pradėtą leisti savo keturmėnesinį žurnalą ir laikydamas jį ano tęsiniu. Redaktoriai: Joh. Klesment, A. Berzins, dr. A. Trimakas ir V. Korjus.

2) Informacijos apie Baltijos valstybių gyvenimą bei baltiečius užsienyje, pradėtos leisti 1944 New Yorke, Maskvos dvasioje, prieš lietuvius patriotus ir Lietuvos nepriklausomybę. Redaktorius nepažymėtas, 6 psl., padalintas į 3 spaudos skiltis.

Baltieji. Lietuvos ir Lenkijos stambesniųjų dvarininkų grupė, prieš 1863 sukilimą tam tikru veikimu norėjusi iš rusų valdžios išgauti nuolaidų politikos ir kultūros srityse. Lietuvoje jie siekė vienumo su Lenkija ir griežtai stojo prieš tuo metu jau besireiškiančias lietuvių ir gudų separatines tendencijas. Sukilimo išvakarėse, norėdami Kalinauskio vadovaujamiems „raudoniesiems” užbėgti už akių ir į savo rankas paimti sukilimo vadovavimą, 1863 II 7 išrinko vad. „baltųjų komitetą” iš pirmininko Jokūbo Geištaro (Gieysztor) ir narių Mikalojaus Giedraičio, Antano Jelenskio, Lap-pos, Aleksandro Oskierkos ir Staržinskio. Lenkų sukilimo vadovybė Varšuvoje tepri-pažino šį komitetą „Tvarkomuoju Lietuvos Provincijų Skyriumi”. Šis komitetas dėl 1863 VI areštų ir kitų narių pabėgimo visai pairo, ir nuo to laiko baltieji nustojo visiškos įtakos sukilimui.

Baltieji kraujo kūneliai, leukocitai. Viename kraujo mm3 jų yra 5—10 tūkstančių. Apskriti, judrūs, nevienodo dydžio, šviesūs. Protoplazma su granulomis (granuliariniai leukocitai) arba be jų (agranuliariniai). Leukocitai dalyvauja virškinimo procese, pašalina iš organizmo nereikalingus elementus, kovoja su įsiveržiančiais į žmogaus organizmą mikrobais.

Baltieji Namai (White House) JAV prezidentų rezidencija Washingtone, D. C. Oficialiai W. H. vardas priimtas 1902. Kertinis B. N. akmuo padėtas 1792 X 13. Planą darė J. Hoban. J. Adams buvo pirmasis JAV prezidentas, 1800 įsikūręs B. N. 1814 VIII 24 anglai uždegė B. N., ir tada buvo išdegęs visas vidus. 1817 buvo atstatyti ir iš lauko baltai .nudažyti — todėl toks ir pats B. N. vardas. Buvo perstatomi 1824, 1947. 1950—1952 vidus pagrindinai rekonstruotas. Darbai atsiėjo 5.832.000 dol. Jiems vadovavo gen. G. E. Edgerton. B. N. yra 16 akrų didumo aikštėje tarp Valst. Iždinės ir buv. Valst. Depart, rūmų. Pagrindinis pastatas yra 170 pėdų ilgio, 85 pėdų pločio

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5296-0=5296 wiki spaudos ženklai).