Puslapis:LE02.djvu/13

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

B

B, b 1) visų iš finikiečių raidyno kildytų raidynų antroji raidė. Lietuvių ir lotynų vadinama bė, graikiškai beta, finikietiškai bet, hebraiškai ir siriškai beth, arabiškai ba, angliškai bi. Kadangi seniausiuose rašto paminkluose B. buvo žymima j namus arba palapinę panašiu ženklu, tai ji ir buvo pavadinta beth—namai. Iš čia Bethleem — duonos namai.

2) B raidė turėjo ir skaičiaus reikšmę: graikuose ir slavų kirilicoje reiškė skaičių 2, romėnuose 300.

3) Chemijoje boro elemento ženklas.

4) Muzikoje raide B seniau vadino antrąjį pagrindinį skalės A, B, C, D, E, F, G garsą. Priėmus oktavų sistemą, B pakeitė garsas h, kuriam nuo XVI a. imtas vartoti atskiras ženklas, dabartinė H, o B — tai pustoniu pažeminta h ir šiaipjau tono pažeminimo ženklas, kaip dabar bemolis — pustoniu augščiau. Anglijoje ir Olandijoje B ir dabar reiškia pilną toną augščiau A, o kitur tai yra h. Pvz. Schuberto h-moll simfonija Anglijoje vadinama B-minor.

5) B. — mokslo laipsnio lot. Baccalau-reus, angį. Bachelor pažymėjimo santrumpa.

6) B žvaigždės, arba ,,B tipo žvaigždės”, vad. tos žvaigždės, kurių spektruose vyrauja helio, jonizuoto deguonies ir azoto linijos. Jų paviršiaus temperatūra svyruoja tarp 15.000° C ir 23.000° C. Jų šviesa yra 500—1000 kartų stipresnė už saulės šviesą, šiai žvaigždžių klasei priklauso daugumas Oriono - šienpjūvio žvaigždyno ryškiųjų žvaigždžių. Daugumas šio tipo žvaigždžių spiečiasi Paukščių Tako plotmėje.

B garsas — sprogstamasis, balsingas, lūpinis priebalsis. Lietuvių kalboje jis prieš kietuosius balsius ir dvibalsius kietas (badas, bauda, boba), o prieš minkštuosius balsius ir prieš ištariamą priebalsį j yra m'nkš-tas (belsti, bei, birbynė, bjaurus, labiau).

Ba. — chemijoje elemento bario ženklas.

B. A. arba b. a. lot. Baccalaureus Artium arba angį. Bachelor of Arts santrumpa — toks mokslo laipsnis.

Ba, be, bi, bo, bu ir priešingai ab, eb, ib, ob, ub yra skiemeninis, arba silabinis, žodžių skaitymas skiemeniniu, arba silabiniu, abėcėlės mokymo metodu.

Baader Franz Xavier (1765—1841) vokiečių romantikos filosofas ir vienas didžiųjų katalikų teologii naujaisiais laikais. Baigęs medicinos ir technikos mokslus, ligi 1820 dirbo kasyklų inžinieriumi. 1826—1838 Mūncheno univ. filosofijos ir teologijos prof. Vokiečių mistikų paveiktas, pats savo ruožtu veikė Hegelį ir ypačiai Schellingą. Pasak jo, visas mūsų žinojimas visada yra santykyje su dieviškuoju žinojimu: ne pirma žmogus mąsto, ir tada prieina Dievą, o greičiau jau visada mąsto su Dievu ir per Dievą. Priešingai Kantui, dorinio gyvenimo prasme laiko ne formalų paklusimą moraliniams dėsniams, bet dieviškojo gyvenimo realizavimą savyje. Politikoje, kovodamas su Hobbesu ir Rousseau, jis siekė atgaivinti korporacinę viduramžių santvarką, nors ir neneigė prancūzų revoliucijos reikšmės. Aktyviai skatino šventosios Sąjungos organizavimą, 1814 kreipdamasis į Prūsijos, Austrijos ir Rusijos valdovus. Kviečiamas į Rusiją, 1822 jis vyko per Lietuvą ir Latviją, kurioje užtrukęs (čia parašė savo pagrindinį veikalą Fermenta cognitionis), vėliau nebebuvo į Rusiją įsileistas. Pasisakęs prieš Romos primatą, sviro į senkatalikius, bet vėliau susitaikė su Katalikų Bažnyčia. Pilnas jo raštų 16 tomų rinkinys išleistas 1851—1860.

D. Baumgardt F. v. B. und philos. Romantik 1927; E. Susini F. v. B. et le romantisme mystique 1942.

Baal (hebr. viešpats, savininkas, valdytojas) vakarinių semitų bendras vyriškosios dievybės vardas (aramėjiškai Beel, iš čia Beelzebub). Pradžioje šaukiamuoju žodžiu vartotas, kreipiantis ne tik į dievybę, bet ir į žmones. B. buvo daug: kiekviena giminė, kiekvienas miestas ir kiekviena vietovė turėjo savo atskirą B. Jo kultas buvo ypač gyvas finikiečiuose, kurie jį išplėtė po visas jų lankytąsias Viduržemio jūros šalis. Jie ir savo Kartaginos viešpačiui suteikė vardą Hanibal, t. y. Baalo numylėtinis. B. visų pirma buvo vaisingumo, audros ir dangaus dievas. Jo šventasis gyvulys buvo įnirtęs jautis. Kaip kuriamasis principas B. buvo garbinamas saule, kaip naikinamasis principas—ugnimi (Melkart Tyre, Bel-Mar-duch Babilone). Moteriškoji B. priešprieša buvo Belit, graikų Beltis, Baaltis, identiška su Ašera, Astarte. B. kulte buvo praktikuojamos žmonių aukos ir šventnamio prostitucija (hierodulės), šokiai ir muzika. Izraelitams nukariavus Chanaaną, B. kultas pradėjo ir į juos skverbtis, ypač teisėjų ir karalių gadynėje. Prieš tai kovojo pra-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4838-0=4838 wiki spaudos ženklai).