Puslapis:LE02.djvu/197

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

liau papildytas ir pakeistas veikė žem. Reino srityje. Lex Burgundiorum (lex Gundobal-da) surašytas karaliaus Gundobaldo apie 500 metus, veikė pietų Prancūzijoje ir dabartinėje Šveicarijoje. Iš kitų Lex Allema-norum, Lex Bajuvariorum, Leges longo-bardicae, Lex Angliorum et Verinorum hoc est Thuringorum.

Barbarossa (lot. rudbarzdis) ž. Fridrikas Barbarossa.

Barbaroux Charles Jean Marie (1767— 1794) Didžiosios Prancūzijos revoliucijos veikėjas. Revoliucijai prasidedant, leido revoliucinį žurnalą L’observateur marseillais. Buvo iš vadų 1792 VIII 10 Tuilleries rūmų apgulime. Konvente priklausė žirondistų grupei ir tik sąlyginai balsavo už karaliaus nugalabinimą. Kovodamas prieš jakobinus, drauge su Fr. Buzot’u ir Ch. Corday rengė ginkluotą sukilimą. Buvo suimtas ir giljotinuotas. Jo parašytieji atsiminimai Mémoires relatifs â la revolution buvo išsp. 1822.

Barbarus Johannes (tikra pavardė Varės; 1889—1946) estų poetas ir komunistinis politikas. Jo ankstyvoji poezija yra natūralistinės nuotaikos; savo forma ji atspindina kubizmą — Fatamorgana 1918, Inime-ne ja sfinks(Žmogus ir sfinksas) 1919, Geomeetriline inimene (geometrinis žmogus) 1924. Nuo 1922 jo kūryba skirta bolševikinei propagandai. 1940 paskirtas estų tarybiniu ministeriu pirmininku.

Barbašev Aleksandras (1858—a. 1910) rusų istorikas, specialiai tyrinėjęs Lietuvos istoriją. Išsp. Tannenbergskaja bitva 1410 goda 1887, Letopisnye istočniki dlia istorii Litvy v srednie veka 1888, Tornskij mir 1890, Vitovt, poslednie dvadcat piat let kniaženija 1890, Vitovt i ego politika do Grunvaldenskoj bitvy 1891 (1886 parašyta jo magistro disertacija).

Barbaizan 1) Arnauld Guillaume (1360—1431) prancūzų karžygys, karaliaus Karolio VI pramintas chevalier sans reproche — riteriu be ydų. 8 metus išbuvęs anglų nelaisvėje, grįžęs pasižymėjo laimėjimu prie Croissette. Žuvo kautynėse ties Bulgnéville.

2) Etienne (1696—1770) prancūzų filologas, istorikas. Drauge su Querlon’u parūpino 24 tomus istorijos dokumentų rinkinio Recueil ABC, 1756 išl. Fabliaux et contes françois des XII, XIII, XIV et XV siècles.

Barbecue (angį. iš pr. barbe à queue — nuo snukio ligi uodegos, isp. barbacos) V. Indijoje taip vad. kiaulė, ant jiešmo iškepta. JAV vad. taip pat iškeptas jautis. JAV pietuose gužynės, kur valgoma nesupjaus-tinėti iškepti jaučiai ir veršiai.

Barbey d’Aureville Jules Amédée (1808— 1889) prancūzų rašytojas. Bestudentaudamas Caen univ., buvo pasidavęs 1830 revoliucijos nuotaikoms, bet greitai vėl grįžo į tradicinį katalikišką ir monarchistišką nusistatymą. Originaliu paradoksiškumu ir kraštutinybės siekiančiu karščiu savo pažiūras reiškė tiek savo apysakomis bei romanais, tiek savo kritikos raštais. Jam būdingas yra satanizmo veikmės žmogiškojoje tikrovėje vaizdavimas. Savo laiko nevertinamas, jis susilaukė dėmesio tik XIX a. pabaigoje. Turėjo įtaką sau giminingos dvasios rašytojams L. Bloy ir G. Bernanos. Išsp. Le chevalier des Touches 1864, Prêtre marié 1865, Les diaboliques 1874, Ce qui ne meurt pas 1884. Kritikos veikalai: Du dandysme et de Georges Brummel 1845, Les prophètes du passé 1851, Les ouevres et les hommes du XIX siècle 1861—1865. Jo laiškai išsp. 1907 ir 1921.

Barbelė sieros vandens versmės Bauskės aps., Latvijoje. Vanduo teka iš dolomitinių gipsų, kurie tėra Biržų apylinkės klodų tęsinys. Gydyti versmės naudojamos nuo 1784.

Barbé Marbois François (1745 — 1837) prancūzų politikas, konsulas JAV, paskiau ligi 1789 San Domingo salos valdytojas. 1796—1797 dalyvavo rojalistų žygyje prieš direktoriatą. Buvo suimtas ir ištremtas, bet po grutės metų leistas grįžti. 1802—1806 finansų ministeris, pardavė Louisianą JAV ir parašė vėliau jos istoriją Histoire de la Louisiane et la cession de cette colonie par la France aux États-Unis 1828.

Barbenka ž. Kriaušlapė.

Barber Samuel (g. 1910) amerikiečių kompozitorius, laimėjęs daug premijų už savo orkestrinius ir kamerinius kūrinius. Jo kūryba yra romantinės muzikos moderni interpretacija.

Barberini Toskanijos italų giminė, pasivadinusi B. vardu nuo savo pilies Barberi-no di Val d’Elsa, 27 km nuo Florencijos.

1) M a f f e o (1568—1644), pop. Urbonas VIII (ž.), laimėjęs .savo giminei kunigaikščių titulą, didelius turtus ir žymią įtaką.

2) Antonio vyresnysis (1569—1646), brolio pop. pakeltas kardinolu 1624, vienuolis kapucinas, rašęs savo vienuolijos klausimais ir vėliau buvęs Vatikano bibliotekos prefektu.

3) Francesco (1597—1679), dėdės popiežiaus pakeltas kardinolu .1623, varė jo užsienių politiką, įkūrė Romoje B. biblioteką ir pastatė B. rūmus, po dėdės pop. Urbono VIII mirties išbėgęs Prancūzijon, Italijon tegalėjo grįžti 1655, naujam popiežiui Aleksandrui VII jį užtarus.

4) Antonio jaunesnysis (1607— 1671), Francesco brolis, dėdės popiežiaus paskirtas kardinolu 20 metų amžiaus (1627), įpainiojo dėdę karan su Parmos ir Urbino kunš-čiu, po dėdės mirties bėgo Prancūzijon ir ten 1652 buvo Poitiers vysk., 1657 Reimso arkivy.sk. Globojo menininkus

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5337-0=5337 wiki spaudos ženklai).