Puslapis:LE02.djvu/208

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

(BaO'i) gaunamas iš BaO ir oro 500—600° C temperatūroje; pakaitintas ligi 700° C atpalaiduoja deguonį. Ba hidroksidas, Ba(OH)2, vartojamas gaminti bario šarmams, kurie naudojami analizėms. Bario karbonatas (BaCOs) netirpus vandenyje. Bario sulfidas (BaS) vartojamas naktį šviečiamoms medžiagoms („fosforams”) gaminti. Bario sulfatas (BaSOi) yra balti dažai (blanc fix), bario chromatas (BaCrO<į) — geltoni dažai. Bario platino cianidas vartojamas Rontgeno (X—spindulių) aparatų ekranams gaminti.

Bario preparatai, apskritai imant, organizmui nuodingi. Pvz. bario karbonatas BaCOs su cukrumi arba miltais vartojamas žiurkėms nuodyti. Betgi bario sulfatas BaSOj, netirpstąs vandenyje ir užtat organizme nepatenkąs į kraują, kaip diag-nozinė virškinamojo trakto ligų priemonė medicinoje yra vartojamas Rontgeno spinduliams sulaikyti.

Barisal Pakistano mst. i r. nuo Kalkutos.

46.000 gyv. (1951).

Nuo B. miesto gavo B. p a t r a n k ų vardą duslūs, panašūs i tolimos artilerijos garsus, gamtos dundesiai, ypač dažnai ir aiškiai girdimi B. mst. apylinkėse. Bet jie girdimi ir daug kur kitur, dažniausiai prie didelių ežerų, įlankų, marių. Olandai ir belgai B. patrankas vadina mistpoeffers, italai bombiti, JAV prie Senecos ež. (N. Y.) lake guns.

Barisas 1) Kazys (1868 Alytaus aps. Merkinės vi. Gudakiemyje — ?) spaudos draudimo metų knygnešys Dzūkijoje, Kanclerio padėjėjas. Už knygų platinimą keletą kartų buvo kalinamas Trakų kalėjime.

2) Juozas (g. 1904 Panevėžio aps. Pušaloto vi. Pazūkų k.). Baigęs augštesniąją technikos mokyklą Kaune, studijavo elektrotechniką LU ir Vokietijoje. 1927 išvertė Radio mėgėją. 1934 amatų mokykloms paruošė elektros skyriaus programą. 1934— 1935 išleido porą knygučių iš technikos srities. 1941 rusų suimtas ir išvežtas į Sibirą. ,

3) Vytautas (g. 1915 Panevėžio aps. Pušaloto vi. Pazūkų k.) baigęs Gottingeno univ. miškininkystę, išvyko Kanadon, kur, reikšdamasis vietos lietuvių visuomeniniame gyvenime, gamtos mokslų klausimais bendradarbiauja Tėviškės Žiburiuose, Drauge, Ateityje.

Barisfera (gr. barys — sunkus, sfaira — rutulys) — žemės branduolys. Kadangi vidutinis žemės plutos lyginamasis svoris yra ligi 3,0, o visos žemės lyg. sv. 5,53, tai žemės gelmių lyg. sv. turi būti žymiai didesnis už 5,5, ir todėl E. Suess buvo pasiūlęs žemės branduolį vadinti B. — sunkioji sfera. Manoma, kad B. lyginamasis svoris yra ligi 10.

Barisons Peteris (1904-1947) latvių kompozitorius. 1934 baigė Rygos konservatoriją ir nuo 1936 buvo jos dėstytojas. Kurį laiką valstybinės operos dirigentas. Romantinės krypties muzikas, parašęs 2 simfonijas, tragišką uvertiūrą, 2 sonatas fortepionui, stygų kvartetą, solo bei chorui dainų.

Baritas sulfidų grupės mineralas, bario sulfatas, BaSOt. Lyg. sv. a. 4,5. Baltos spalvos. Grynas jis gamtoje retas, dažniausiai randamas priemaišomis molyje ir metalų rūdose. Naudojamas popieriaus, baltųjų dažų, dirbtinio dramblio kaulo ir asbestinio cemento gamyboje, bet šiandien daug kur jis keičiamas kitais junginiais.

Baritas Jokūbas (1797 Simne, Seinų aps. —1883 Vilniuje), tikrai Lob Jokūbas, pasiėmęs B. pavardę nuo savo žmonos kaunietės Baritaitės. Lietuvos žydų veikėjas, dažnai Jankele Kovnoer vadintas. Nuo 1822 išsikėlęs Vilniun, dirbo kaip rabinas. iNuo 1855 Vilniaus vyr. rabinas. Daugiausia jo iniciatyva rusų valdžioje buvo daromi žygiai žydų teisinei padėčiai Lietuvoje pagerinti.

Barito upė Borneo salos Malajų salyne. 770 km ilgio, žemupys tinka laivybai. Baseino plotas 95.000 km2.

Baritonas (gr. bary tonos) 1) Vyrų balsas tarp tenoro ir boso, jungiąs boso stiprumą su tenoro švelnumu. Pagal augštu-mą skiriamas bas-baritonas ir tenor-barito-nas. B. partijos operose dažniau sutinkamos tik nuo Mozarto laikų. Lietuvių dainininkų žinomieji B. yra A. Sodeika, J. Mažeika, J. Būtėnas, VI. Baltrušaitis, St. Liepas.

2) (it. baritono) Styginis instrumentas, labai mėgtas XVIII a., violončelės dydžio, su 6 ar 7 stygomis, be jų, turėjęs dar 9—24 pašalines stygas, instrumentu skambinant, taip pat skambėjusias.

3) Boso ir tenoro apimties pučiamasis skardinis instrumentas su ventiliais.

4) Savo galūnėje nekirčiuojamas žodis (oksitono priešybė).

Baritono raktas gaidose turi raktinę gaidą c penktojoje linijoje, arba su raktine gaida f trečiojoje linijoje (vartota XVI —XVII a.). Tai raktas vidurinės skalės balsams žymėti.

Barka (lot. bar.ca) 1) Bendras laivų pavadinimas.

2) Plokščiadugnis, stačiašonis, bukais galais, be nuolatinio denio medinis upių laivas, skiriamas pigiems kroviniams vežioti. B. savo variklių neturi: ją varo upės srovė. Prieš srovę B. būdavo velkama žmonių ar gyvulių, dabar dažniausiai motorinių specialių laivų-vilkikų.

3) Įvairaus didumo ir talpumo buriniai ar irkliniai laiveliai su deniu ar be jo, vartojami žmonėms vežioti, žvejybos reikalams ar prekėms vežti.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 116% (+6004-826=5178 wiki spaudos ženklai).