Puslapis:LE02.djvu/221

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

mainos yra susijusios su atmosferos slėgio kitimais.

Barometrinė amplituda atmosferos slėgio pakitimų skirtumai. Lietuvoje mėnesio vidutinis didžiausias slėgis yra vasaryje (756.0 mm) ir mažiausias balandžio bei spalių mėn. (751.4 mm) ; amplituda 4,6 mm. 1923-—-1932 laikotarpyje vidutinis didžiausias slėgis 1929 (755.1 mm) ir mažiausias 1925 (751.0 mm); amplituda 4.1 mm. 1923 —1932 slėgis svyravo 779.4 mm (1932 XI 13) — 710.0 mm (1931 I 17) ribose; absoliuti amplituda 69.4 mm. Visame žemės paviršiuje yra žinoma maks. 808,7 mm ir minim. 689.2 mm; amplituda 122.5 mm.

Baromotoras prietaisas, panaudojąs žmogaus kūno svorį. Paprastai tos rūšies motoro pagrindinės dalys yi'a iš dviejų papėdžių, kurias žmogus paeiliui spaudžia visu savo svoriu. Tam tikrais mechaniškais prietaisais papėdes sujungia su velenu, kuris, tas papėdes spaudžiant, ir ima suktis. Vidutinio svorio žmogus gali kas minutę tiekti ligi 15 kilogramometrų darbo. Gana daug mašinų galima skirti į šios rūšies motorus, pvz. dviračius, vargonų vamzdžių dumtuves.

Baron 1) Julius (1834—1898) vokiečių teisininkas, Berlyno, Greifswaldo, Berno ir Bonnos univ. prof., vienas iš žymiausiųjų romėnų teisės tyrinėtojų. Išsp. Pandeckten 1872 (91896), Geschichte des römischen Rechts 1884.

2) (kitaip Boyoron) Michel (1653-1729) prancūzų aktorius, vaidinęs Molière trupėje, vėliau pasižymėjęs vaidyba Racine tragedijose, pats rašęs dramos veikalus, kurių žymiausias yra komedija L’homme à bonnes fortunes 1686.

Baronaitis Juozas (m. 1900 XII 11 Londone) iš pirmųjų Londono lietuvių veikėjų. 1896 įk. pirmosios Londono lietuvių dr.— Sušelpiamoji Draugystė Vienybės Lietuvių Rymo Katalikų ir dr. J. Bagdono 1899 įk. Šviesos dr-jos vienas iš steigėjų. 1899 bendradarbiavo pirmajame Anglijos lietuvių laikraštyje Vaidely tėję (Glasgowe), paskiau Londoniečio slapyv. bendradarbiavo 1900—1901 Lietuvoje, 1901 — Vienybėje Lietuvninkų.

(J. Bagdonas) ūkininkas 1901 N. 1.

Baronas (vidura. lot. baro — laisvas žmogus). Vidur, amžiais Anglijoje ir Prancūzijoje tiesioginis karaliaus vasalas, jo tarybos narys. Anglijoje buvo augštesnieji B. (maiores) arba grafai (earl) ir žemesnieji (minores). Parlamentui susiskirsčius dvejais rūmais, augštesnieji B. virto paveldimais lordų rūmų nariais. XIV—XV a. B. ėmė skirstytis hercogais, markizais, grafais, vikontais (viscoųnt) ir paprastaisiais B.

Prancūzijoje taip pat ėmė skirstytis pirmaisiais (premiers barons) ir antraisiais (seconds barons). Vasalų (hautes barons) vasalai ėmė kilti baronais, ir B. atsirado penktojoje vietoje po kunigaikščių, hercogų, markizų ir grafų. 1790 drauge su kitais garbės titulais B. panaikinti, 1808 Napoleono atgaivinti, 1848 vėl panaikinti ir 1852 vėl atgaivinti.

Vokietijoje B. atsirado tokiomis pat aplinkybėmis, kaip Prancūzijoje ir Anglijoje. Galingesnieji B. virsdavo grafais. Rusijoje jie buvo žinomi nuo XVIII a. pradžios ir tik Latvijos ir Estijos vokiečiams didikams vadinti. XIX a. B. titulą kiti nusipirkdavo Austrijoje.

Baronas 1) Aloyzas (g. 1917 XII 12 Biržų aps. Vabalninke) rašytojas. 1941 baigė Kauno suaug. gimn., 1941—1942 VDU studijavo techniką, 1942—1943 filosofijos fak., 1946 — 1949 Frankfurto univ. Vokietijoje. 1949 atvyko į JAV. Rašyti pradėjo eilėraščiais. Beletristikoje iškilo JAV Literatūros Dr-jos ir Draugo skelbtuose novelių konkursuose laimėjęs premijas. Beletristiniuose veikaluose žvaigždės ir vėjai 1951, Debesys plaukia pažemiu 1951, Užgesęs sniegas 1953 vaizduoja neramios dvasios žmones, skaudžiai jaučiančius, kaip sujauktose karo meto sąlygose senieji etikos ir visuomenės idealai netenka savo pagrindo. Stilius puošnus, poetingas. Periodikoje bendradarbiauja nuo 1937, spausdindamas beletr., str. kultūrinėm temom ir humoristinius eil. slapyv. Dr. S. Aliūnas; išsp. rink. Valeriono lašai.

2) Jonas (g. 1873 II 9 Biržų aps. Kratiškių k.) gamtininkas, pedagogas. Baigęs Šiaulių gimn., stojo į Maskvos univ. gam-tos-matem. fakultetą ir baigė 1900. Dar studentas 1899 darė antropologinius lietuvių tyrinėjimus ir, po Lietuvą tuo reikalu važinėdamas, rinko medžiagą lietuvių kalbos žodynui. Šis jo darbas: K antropologii litovskago plemeni buvo išsp. žurnale Russ-kij Antropologičeskij žurnal 1904 N. 4. 1901 Naujienose ir atskirai išsp. savo išverstą flafmandų pasaką Grabnyčių žvakė.

1900—1906 dirbo Vilniaus komercijos banke, 1906—1915 buvo Liepojos komercijos mokyklos mokytojas ir kurį laiką lietuvių susišelpimo dr-jos pirm. I pas. karo metu Rusijoje. 1918—1919 Panevėžio gimn. mokytojas, 1919—.1926 Ukmergės gimn. dir. 1926-1928 švietimo ministerijos augštesnio-jo mokslo tarėjas, nuo 1928 III Kauno gimnazijos direktorius.

Al. Baronas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 99% (+4999-0=4999 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 1% (+52-0=52 wiki spaudos ženklai).