Puslapis:LE02.djvu/231

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Bartholdi Frédéric Auguste (1834—1904) prancūzų skulptorius, žinomas savo įv. grandiozinėmis skulptūromis, kurių žymiausios yra granito uoloje iškaltas Belforto liūtas (22 m ilgio ir 11 m augščio) 1871 pergalei paminėti ir prancūzų amerikiečiams padovanota Laisvės stovyla New Yorke (48 m augščio ant 47 m papėdės).

Bartholomae Christian (1855— 1925) vokiečių kalbininkas iranistas, nuo 1884 Hallės, Mūnsterio, Giesseno, Strassburgo, Heidelbergo univ. prof. Išsp. Handbuch der altiranischen Dialekte 1883, Vorgeschichte der iranischen Sprachen 1895, Altiranisches Wörterbuch 1904.

Bartholomaeus Anglicus XIII a. anglų pranciškonas, parašęs De proprietatibus re-rum, kur enciklopediškai apžvelgia ano laiko gamtos mokslus. Šis veikalas išspausdintas Baselyje 1470, ligi 1500 14 kartų naujais leidimais pakartotas.

Bartholome Paul Albert ( 1848—1928) prancūzų tapytojas, daugiausia piešęs socialinius buities paveikslus, nuo 1886 nusikreipęs į skulptūrą ir šioje srityje sulaukęs pa-siseidmo savo sentimentaliomis, bet ekspresyviomis skulptūromis. Žymiausias jo darbas Monument aux morts, kurį Paryžiaus miestas 1899 nupirko pastatyti Pėre-Lachaise kapinėse.

Barthou Jean Louis (1862—1934) prancūzų politikas. ' ¡Nuo 1889 parlamento narys (nuosaikusis respublikonas), nuo 1922 senatorius, nuo 1894 daug kartų buvo ministeriu įv. reikalams, o 1913 pats buvo sudaręs ministeriu kabinetą, nutarusį trejų metų karinę prievolę. 1934 pakviestas užsienių reikalų ministeriu, rūpinosi sudaryti paktą su r. Europos valstybėmis vokiečiams apsupti. Buvo užmuštas atentate prieš jugoslavų karalių Aleksandrą, šiam besilankant Marseille. Išsp. L’action syndicale 1904, Mirabeau 1913, Lamartine orateur 1914, Sur les routes du droit 1917. Už šiuos darbus nuo 1918 išrinktas prancūzų akademijos nariu.

Bartilius Laurynas (1569—1635 Smalens-ke) iš vak. Ukrainos kilęs jėzuitas (nuo 1585) Vilniaus akademijos telogijos ir filosofijos prof., paskiau Vilniaus noviciato ir Pultusko kolegijos rektorius, Lietuvos jėzuitų provinciolas. Daugiausia lenkų kalba parašė daug religinių knygelių.

W. Kojalowicz De vita et moribus L. Bartilii 1645.

Bartininkai Lietuvos rašomąja gudų kalba taip buvo vadinami bitininkai, dravinin-kai ar drevininkai (bortiniki).

Bartininkai Vilkaviškio aps. mstl. ir vi. prie Aistos upelio—16 km nuo Vilkaviškio. 1540 pastatyta pirmoji bažnyčia — Pajevonio filija. Apie 1640 pastatyta nauja, 1720 atnaujinta. Nauja mūro bažnyčia pastatyta 1790. Savarankiška parapija nuo 1783. Lietuvos ir Lenkijos paiždininkis A. Tizenhau-zas 1768 čia buvo pastatęs geležies įmonę ir gelumbės audyklą, o 1785 vielos ir aksomo fabrikus. 1835 B. buvo dovanoti generolui Nosticui už jo nuopelnus Rusijai, 1830-1831 sukilimą malšinant.

Bartininkų vi. Ožkabalių k. gimė dr. Jonas Basanavičius.

Bartis 1) Lietuvos Didž. K-joje ūkininkas, kurio tarnyba buvo tiltai taisyti ir dirbti. Be savo darbo, barčiai neidavo kitos baudžiavos, bet mokėdavo duokles ir kitas ūkininkų rinkliavas. Kare jie vykdavo su kariuomene jai tiltų statyti. B. minimi 1495—1557 Lietuvos aktuose.

2) Senas išpuvęs kiauras medis (pušis), kuriame susimeta bitės.

Bartkiewiez Zygmunt (1870—1944) lenkų rašytojas, parašęs Slabe serca 1907, Psie dusze 1910, Krwią i atramentem 1919, His-toria jednego podworza 1922, Trzy opowieš-,ci 1930, Polityka w lesie.

Bartininkų bažnyčia

Piliakalnis netoli Bartininkų, prie Piliakalnių k.

1938 VI 2 Bartininkuose sudužęs lėktuvas, su kuriuo žuvo ltn. Vidūnas ir psk. J. Vilkaitis. Prie J. Vilkaičio lavono stovi jo tėvas, sesuo ir brolis; toliau matyti jų sodyba

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3864-0=3864 wiki spaudos ženklai).