Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/236

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


km ima kair. int. Erlą. Žemiau Skuodo iš deš. šono įteka Luoba. Po vieno nežymaus kair. int. Daubupio, B. ima deš. int. Apšę, tekančią Lietuvos ir Latvijos siena. Nuo A. žiočių B. įeina į Latvijos teritoriją. Nuo Skuodo B. jau plukdomoji upė. Tekėdama per Latviją, B. gauna: deš. Vartoją (lat. Vartaja), kair. Tošelę. Žemiau Toselės B. skiriasi į 4 šakas, kuriomis įteka į Liepojos ež. Ligi Mosėdžio B. kritimas apie 120 m 26 km atstu. Toliau ligi Luobos kritimas 30 m 22 km atstu, Latvijoje kritimas apie 11 m.

Lietuvos ribose B. galėtų duoti ligi 1500 arklio jėgų vandens energijos.

S. Kolupaila Lietuvos hidrografija I 1934.

Baruch (hebr. barųch, lot. benedictus — palaimintasis), palydovas ir draugas pranašo Jeremijo, kurio pranašystes jis surašė 605. 587 B. paliko išgriautoje Jeruzalėje ir vėliau lydėjo Jeremiją Egiptan. Pasak Bar 1,2, jis 582 buvo Babilonijoje dr iš čia grįžo Jeruzalėn. B. yra autorius šiuo vardu vadinamos ir hebrajiškai parašytos, bet tik graikiško apdorojimo išlikusios knygos 5 skyrių, prie kurių Vulgatoje pridėtas dar kaip VI sk. Jeremijo laiškas, kur įspėjama Babilonijon ištremtieji žydai, kad stabų negarbintų. Tik ši viena B. knyga laikoma kanoniška; kiti B. vardo raštai yra apokri-fiški.

Baruch Bernard Mannes (g. 1870) amerikietis finansininkas, abiejuose pasauliniuose karuose vadovavęs ginklavimuisi. Įtakingas JAV prezidentų, ypač W. Wilsono ir F. D. Roosewelto laikų patarėjas. Ligi 1947 I Jungtinių Tautų atominės komisijos pirm., davęs savo planą atominei kontrolei, bet rusų atmestą, ir todėl neįvykdytą. Pasitraukdamas iš tų pareigų, patarė JAV gaminti atomines bombas.

Barūnai Ašmenos aps. mst. Apie 1692 pastatyta bažnyčia dr bazilionų vienuolynas. Prie vienuolyno būdavo ir 6 klasių mokykla. Toje mokykloje XIX a. mokėsi Lietuvos rašytojai Ignas ir Leonardas Chodzkos, Antanas Eduardas Odinicas. Vėliau ta bžn. su stebuklingu Dievo Motinos paveikslu buvo paversta cerkve, vienuolynas panaikintas, o jo rūmai griuvėsiais pavirto. Netoli nuo B. yra Bijutiškio dvarelis su Volianovo po-liv., kur XVI—XVII a. gyveno Lietuvos evangelikų rašytojas Andr. Volianas. B. apylinkių kalnynai nepaprastai vaizdingi ir gražūs. Čia yra ir keletas piliakalnių.

Barūnų kryžiai. Prieš 1702 Mykolas Viš-neveckis užsakė Barūnų šv. Marijos stebuklingojo paveikslo kopiją, kuri 1702 buvo pakabinta prie trijų kryžių ant Dusios ež. kranto. Jie gavo Barūnų kryžių vardą. Prūsijos vok. vyriausybė įsakė paveikslą perkelti į Metelių bažnyčią. Metelių klebonas, kun. Ignas Žibanavičius, kryžių vietoje pastatė koplyčią, kurioje anas paveikslas buvo pakabintas.

Barvai Šilutės aps. Lapynės vi. k,, ties kuriuo yra senkapis su nedegintų lavonų laidojimais. B. stovi Tenenio (vs.vd. Tenenys; Minijos žemupio int.) deš. (š.) krante, į r. nuo Šilutės, į v. nuo Gardamo (ant Tenenio) bžk., Klaipėdos krašte.

Barvydžiai Telšių aps. Luokės vi., 5 km nuo Luokės. Ties juo buvo rastas aukso lobis: XVI—XVII a. vengrų, čekų, olandų ir vokiečių miestų monetų.

Barvinskas Juozapas (apie 1845—1883), kilimo iš Tytuvėnų, 1863 sukilimo dalyvis, vėliau emigrantas į JAV. Emigracijoje gyvendamas, slapyv. Nadbužanin išsp. Josef Koniuszewski 1879 (1888 lietuvių kalba tai išvertė A. Turskis — Juozapas Koniuszews-kis, arba kankinimas unijotu po waldže maskolaus, ir išsp. 1888 Vien. Lietuvninkų ir atskira knyga). Maždaug tuo pačiu metu ir Obrazki i opowiadania obozowe (21895), kuriuos tas pats A. Turskis išvertė

Bartuvos baseinas

Barūnai

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3787-0=3787 wiki spaudos ženklai).