Puslapis:LE02.djvu/235

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

prof., nuo 1872 leidęs Deutsche Dichtungen d. Mittelalters, iš kurių pažymėtinas kritiškas Nibelungenlied išleidimas.

3) Rudolf Hans (1873—1952) austrų rašytojas, nuotaikingų novelių ir biografinių bei nuotykinių romanų autorius. Novelės: Vom sterbenden Rokoko 1909, Bitter-suesse Liebesgeschichten 1910; romanai: Zwoelf aus Steiermark 1908, Schwammerl (apie Schubertą) 1912, Der grosse alte Kater (apie Schopenhauerį) 1929. Nuotykių romanas Lumpazivagabundus 1936.

Bartsch (Barčys) Kristionas (1832-1890) I Tilžėje) M. Lietuvos tautosakininkas, nuo 1855 privatusis mokytojas provincijoje, nuo 1872 ligi 1890 Tilžėje augštesniosios mokyklos mokytojas ir nuo 1884 direktorius. Jaunesnis pradėjęs rinkti .lietuviškas dainas ir jų gaidas užrašinėti, ypač suskato nuo 1879, Tilžėje įkūrus Litauische Litterarische Gesellschaft lietuvių kalbos, tautosakos, papročių ir kt. medžiagai rinkti. B. 1881— 1890 buvo tos dr-jos bibliotekininkas ir valdybos narys. Jos organe Mit. d. Lit. Litt. Ges. B. išsp. über das litauische Volkslied oder die Daina 1881, über das litauische Märchen 1882, über litauische Volkslitte-ratur 1884. 1887 ir 1889 ta dr-ja išleido B. paruoštus Dainų Balsus, kurių dvi dalys apėmė puspenkto šimto dainų gaidų. Iš jų ketvirtoji dalis buvo paties B. sužymėta, o kitos pakartotos iš spausdintųjų ir nespausdintųjų (Bohleno, Budriaus, Giseviaus) rinkinių. Dainų tekstų tik pirmieji posmai tetėra duoti lietuviškai, o ištisas dainų tekstas teduotas vokiškuoju vertimu. 1888-1889 Ztschr. f. vergi. Literaturgeschichte išsp. B. Totenklagen in lit. Volksdichtung; be to, dar Skizzen zu einer Geschichte Tilsits 1888.

A. R. Niemi Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimai 1932.

Bartupė Marijampolės aps. Veiverių vi. upelis, Pilvės (Šešupės) deš. int., 14 km ilgio. 1933 kanalizuotas. Baseino plotas 56 km2. Deš. intakai: Dainupė, Žiogas, Ku-melupis, Molkasis.

Bartuška 1) Vincas (g. 1881 I 9 Vilkaviškio aps. Šumsku par. Kazliškių k.) kunigas visuomenininkas. 1893-1898 mokslus ėjo Marijampolės gimn., 1898-1903 Seinų dvas. sem., 1904 V 28 įšv. kunigu. 1905 — 1911 studijavo Friburgo univ. Šveicarijoje. 1911 baigė filos. daktaru. Nuo 1911 išsikėlė į JAV, kur buvo vikaru Worcestery, Mass., Shamokine, Pa. klebonu, paskiau Mt. Car-mel, Pa. klebonu. I pas. karui prasidėjus, Amerikos liet. kat. federacijos buvo siųstas j Lietuvą vokiečių okupuotos Lietuvos ekonominės būklės tirti bei j ieškoti priemonių lietuviams sušelpti ir pasirūpinti, kad Vatikanas paskirtų Lietuvai rinkliavos dieną katalikų bažnyčiose. Vokiečių buvo suimtas, bet paleistas, tiems pasitenkinus 1000 markių pabauda. Dalyvavo 1917 VII 29 Lozanos (Lausanne) konferencijoje. Romoje padėjo išrūpinti lietuvių dieną 1917 sausio mėnesį.

Grįžęs į JAV, važinėjo su prakalbomis po lietuvių kolonijas, rinkdamas Lietuvai aukas. 1917 I — 1918 Amerikos lietuvių katalikų komandiruotas, dirbo Lozanoje ten veikiančiuose lietuvių komitetuose. Redagavo ten leidžiamą žurnalą Pro Lithuania. Karui pasibaigus, atvyko Lietuvon, kur buvo pradėjęs leisti politikos ir satyros laikrašti Žaibą, dėl kurio turėjo palikti Lietuvą. Grįžo Amerikon ir joje išbuvo ligi 1926, kol vėl grįžo Lietuvon. 3 metus buvo 7 pulko karo kapelionu, paskiau ėjo kitas kunigo pareigas. Prieš I pasaulinį karą bendr. Vilniaus Žiniose, Viltyje, Vadove, Draugijoje, Ateityje (slap. Žaibas, Perkūnas), po karo — šaltinyje, Ryte, Naujojoje Romuvoje. Šveicarijoje rašė Gazette de Lausanne, Journal de Genève, JAV Drauge, Garse, Darbininke. Atskirai išsp. Filosofiniai Tolstojaus mokslo pamatai 1911 (jo disertacijos santrauka Friburge), Kelionė Lietuvon Didžiojo karo metu 1918, Observations du Délégué du Conseil national Lithuanien 1918, L’Etat lituanien et le gouvernement de Suvalkai 1918, Les Lithuaniens d’Amérique 1918, Recueil de documents concernant la Journée lituanienne accordée par Sa Sainteté Benoit XV 1918, Lietuvos Nepriklausomybės kryžiaus keliais 1937. JAV dvejus metus redagavo Amerikos Lietuvių Kunigų Sąjungos Žinyną.

2) Vincas (g. 1917 IX 21 Lietuvoje). 1924 baigė Vilkaviškio kun. sem., 1948 Gregorianum univ. Romoje (kanonų teisės daktaro laipsniu). 1949 atvykęs į JAV, įvairias pareigas ėjo San Diego (Kalifornijoj) vyskupijos kurijoje, o nuo 1952 rudens paskirtas San Diego didž. kun. sem. vicerek-toriumi, studijų prefektu ir moralinės teologijos bei kanonų teisės prof.

Bartuva (lat. Barta) Kretingos aps. ir Kuržemės, Liepojos aps. upė, Liepojos ež. int. 98,5 km ilgio. Baseino plotas ligi Liepojos ež. 2017 km2. Prasideda Platelių vi. ties Visvainių k., 3 km į š. nuo Virkštos (Platelių) ežero, prie ¡Nemuno, Ventos ir B. takoskyros. Mažu upeliu pradžioje teka į žiemvakarius, nuo 84 km į vakarus. 73,6 km ima kair. int. Aiškūną ir jo linkme teka pro Mosėdį, kur patenka į seną ledynų slėnį, čia krypdama į šiaurę. Į kairę teka Šakalės upelis, Erlös (Bartuvos) intakas. Ledyno slėnio šlaitai turi ligi 20 m augščio ir ligi 400 m pločio. Toliau Skuodo vi. 61,1

Kun. V. Bartuška

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5326-0=5326 wiki spaudos ženklai).