Puslapis:LE02.djvu/240

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

— krasnoludki, paluchy — taigi pirštukai, nykštukai. Žinojo juos ir vokiečiai ir šiaip rytų slavai.

H. TJsener-F. Solmsen Litauische u. lettische Got-ternamen 1894; H. Bertuleit Das Religionswesen d. alten Preussen 1924; W. Mannhardt Letto-preussi-sche Gotterlehre 1936.

Barzdukas 1) Kazys Vytautas (g. 1908 VII 4) visuomenininkas. Studijavo VDU teol.-filos. fak., 1936 baigė Karo mokyklą. Buvo sporto klubo Achilo sekr. ir lengvosios atletikos teisėjų kolegijos narys. Bolševikų ir nacių okupacijos metais aktyvus pogrindžio veikėjas. Atvykęs į JAV, aktyviai dalyvauja eilėje liet. organizacijų Kearny—Harrison, N. J. ir dėsto liet. šeštadieninėje mokykloje.

2) Stasys (g. 1906 IV 23 Marijampolės aps. ir vi. Meškučių kaime) lituanistas. Baigęs Marijampolės gimn. ir VDU, nuo 1928 mokytojavo Tauragės mokytojų seminarijoje, Prienų ir Alytaus gimn., 1941 — 1944 Alytaus gimn. dir. Tremtyje 1945—1949 Eichstatto liet. gimn. mokytojas ir kurį laiką inspektorius, nuo 1946 X Švietimo Vadybos inspektorius lietuvių kalbai bei literatūrai (amerikiečių zonoje). Nuo 1949 Clevelande, Ohio, JAV. 1950—1951 lituanistinės mokyklos ved. ir visą laiką liet. kalbos mokytojas. Ateitininkų veikėjas, buv. sendraugių sąjungos pirm. ir vyr. valdybos narys kultūros reikalams. Lietuvių kalbos draugijos centro valdybos ir lietuvių Kultūros Fondo Clevelande narys. Nuo 1952 lietuvių bendruomenės Clevelande pirm. ir Ohio apygardos laikinojo komiteto pirm. Bendradarbiauja spaudoje nuo 1924, rašydamas daugiausia kalbiniais ir kultūriniais klausimais (Ateityje, XX amžiuje, Židinyje, Naujojoje Romuvoje, Gimtojoje Kalboje, Lietuvos Mokykloje, Drauge, Aiduose ir kt.). Kartu su Pr. Skardžiumi ir J. M. Laurinaičiu parengė Lietuvių kalbos vadovą 1950.

Barzdūnai Šilutės aps. k. čia 1909 grauž-duobėje surastas mamuto kaulas su negiliu įpjovimu. Archeologai jį skyrė paleolito galui ir laikė seniausiu radiniu Lietuvoje, dar iš vėlyvojo ledynų laikotarpio. Tačiau nenustatyta, kad tas įpjovimas darytas žmogaus rankos. B. II a. po Kr. kapinyne mirusieji laidoti nedeginti po akmenų grindiniu. Kapinyne rasta romėnų pinigų.

Barzdžių miškas Raseinių aps. Šimkaičių girininkijoje, 118 ha. Brandus eglynas su juodalksniais, beržais, ąžuolais ir uosiais, III augštumo. dirva priemolio.

Barzeletta (it. niekelis) linksma sąmojinga liaudies dainelė.

Barzena, Barzana, Alonso (1528—1598) ispanų jėzuitas, nuo 1569 misionierius P. Amerikoje (Argentinoje, Peru ir Paragvajuje), išmokęs daug indėnų tarmių ir 1590 joms parašęs gramatikas bei žodynus.

Barzykowski Stanislovas (1792-1872) lenkų politikas, 1830—1831 revoliucinės valdžios narys (Čartoriskio šalininkas). Atsidūręs emigracijoje, parašė reikšmingą sukilimo istoriją — Historja powstania listopa-dowego, 5 t., 1883.

Barzilauskas Petras (1907 VII 24 Plymouth, Pa. — 1953 III 21 New York) inžinierius, 1929 baigęs Bucknell univ. elektrotechniką, dirbo JAV laivyno tyrinėjimų laboratorijoje, pasiekdamas vyr. inž. vietą elektronikiniame skyriuje. Aktyvus Amerikos liet. kat. organizacijų narys. 1939 organizuojant ,New Yorko pasaulinę parodą, liet. komiteto narys: jo pastangomis komunistai nebuvo priimti į šį komitetą.

Barzun 1) Henri Martin (g. 1881) prancūzų rašytojas (Jeunesse 1903, Adolescence 1908, La terrestre tragédie 1904— 1912), simultanizmo srovės kūrėjas ir grindėjas (L’esthétique dramatique 1912—1913, Le simultanéisme 1917, Le livre d’art moderne 1920).

2) J a c q u e s (g. 1907 Paryžiuje) amerikiečių kultūros istorikas, Columbia univ. prof. Išsp. Race 1932-1937, Of Human Freedom 1939, Darwin, Marx, Wagner 1941, Romanticism and the modern Ego 1943, Berlioz and the Romantic Century 1950.

Barzu nameh (B. knyga) persų herojinė poema apie Barzu, Rustemo palikuonio Su-rabo sūnaus, nuotykius. Ligi 65.000 eilučių. Poemos rankraštį iš Persijos 1762 parvežė A. H. Anquetill-Duperron, kuris jos autoriumi laikė Atai, gyvenusį netrukus po Fir-dusi’o (m. 1020, parašiusio poemą Šah nameh, kurios vienu didvyrių yra Rustemas).

Barža (pr. barge) į baidoką panašus laivas, skiriamas masiniams ar pigiems kroviniams gabenti upėmis, ežerais ar net jūros pakraščiais. B. varomos tuo pat būdų, kaip ir barkos; kartais jos turi ir savus motorinius variklius. Dirbamos dažniausiai iš medžio, geležies ar gelžbetonio. Didumas labai įvairus (50—10.000 t). B. dažnai turi denį su didelėmis uždengiamomis angomis.

Basaiti Mar.co (m. po 1530) italų dailininkas, kilimo albanas ar dalmatietis, daugiausia gyvenęs Venecijoje, kur ir jo paveikslų gausiausiai liko. Jo kūryba rodo G. Belli-ni’o įtaką, ir todėl kitų yra laikomas jo mokiniu. Mokėjo tinkamai peizažą suderinti su paveikslo tema.

Basan, graikų bei romėnų Batanija, S. Testamente minima sritis, garsi savo ąžuolų miškais ir turtinga naminių gyvulių. Ji rytiniame Jordane tarp Jarmuk ir Hermon.

St. Barzdukas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5166-0=5166 wiki spaudos ženklai).