Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/362

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

doctrinae explicatio 1803, išverstas į 60 kalbų. Lietuviškas vertimas (bene iš lenkiško 1606 vertimo) išsp. Vilniuje - Trumpas mokslo krikszczioniszko surinkimas 1677. Kun. A. Strazdas 1818 išv. Pamokslą krikszczioniską (turbūt iš lenkiško vertimo 1799). Lenkijos ir Liet. mokyklose B. katekizmas buvo vartojamas ligi XIX a. B. veikalų rinkinys 7 t. išleistas 1617—1620 (1870 1874 leidimas 12 tomų). Jo autobiografija parašyta 1675, vėl išleista 1887 (lot. ir vok.). Po ilgų ginčų dėl jo asmenybės, B. paskelbtas palaimintuoju 1923, šventuoju 1930, bažnyčios mokytoju 1931.

Biografijos: E. Baits v. Frentz II leid. 1930 (vok.); P. Tacchi Venturi 1923 (it.); J. de La Servière II leid. 1928 (pr.); J. Brodrick 1928 (angl.); F. X. Arnold Die Staatslehre des Kardinals B. 1934.

Beiiart Michel François (1761—1826) prancūzų advokatas, savo gynimu išgelbėjęs gyvybę 1792 ministeriui Lacoste, 1795 gen. Menou, .1804 gen. Moreau. Kėlęs Napoleoną didvyriu, bet 1814 sukurstęs Paryžiaus tarybą paskelbti jį nebe imperatoriumi. 1815 Napoleonui grįžus, turėjo bėgti Olandijon ir Anglijon. Paskiau, Liudviko XVIII paskirtas Paryžiaus vyriausiuoju prokuroru, puolė Napoleono šalininkus ir savo kaltinimu paveikė pasmerkti maršalą Ney’ą mirti. 1815—1821 žemesniųjų rūmų narys. 1826 išleisti jo Oeuvres complètes, kur buvo ir jo ginamosis bei kaltinamosios kalbos.

Bellatrix (lot. karinga) ryški žvaigždė Oriono žvaigždyne, kitaip vad. Gamma Orionis. Atstumas 59 parsekai. 630 kartų šviesesnė už saulę.

Belle Alliance Belgijos vietovė, 20 km į p. nuo Briuselio (Bruxelles). Čia 1815 buvo vokiečių gen. Blūcherio štabas, ir užtat jis šiuo vardu vadino Waterloo mūšį.

Belleau Remy (1528—1577) prancūzų poetas, Plejados narys, P. Ronsardo pramintas gamtos tapytoju (le peintre de la nature) dėl jo aprašomosios gamtos jausmo poezijos. Jo kūryba: poezijos rinkiniai Les petites inventions 1557 ir Amour et nouveaux échanges des pierres précieuses 1565, pastorale La bergerie 1565—1572, komedija La reconnue 1565. Anakreono vertėjas, pats dėl to užsipelnęs prancūzų Anakreono vardą. Jo Ouevres complètes išl. 1867.

Bellefonds Bernardin (1630—1694) prancūzų karžygys, 1649 apgynęs Valognes nuo Frondos kariuomenės, 1650—1651 kariavęs Katalonijoje, 1659 laimėjęs ties Tournai Flandrijoje, 1667 kelis kartus įveikęs ispanus. 1670—1673 vadovavo prancūzų kariuomenei Olandijoje, 1684 pralaimėjo Katalo-nijoje.

Bellegambe Jean (a. 1480—a.1535) prancūzų dailininkas, piešęs religinius paveikslus olandų renesanso stiliaus poveikyje. Dirbo Douai mieste.

Bellegarde Henri Joseph Jean (1756—-1845), Austrijos generolas, kilęs iš Savojos prancūzų giminės. 1788 dalyvavo žygiuose prieš turkus, 1797 prieš prancūzus, 1799 vadovavo ryšio korpui tarp rusų Sųvorovo ir austrų erzhercogo Karolio armijų. 1806 feldmaršalas, 1809 Galicijos gen. gubernatorius, dalyvavęs mūšyje ties Eislingenu ir Wagramu, 1812 Austrijos kariuomenės vadas Italijoje, 1814 Lombardijoje ir Venecijos gen. gubernatorius, 1815 sumušė Mu-ratą.

Belley Prancūzijos mst. Ain dep., 280 m nuo j. 1. Apie 6000 gyv. XV a. katedra. Senovėje Bugey prov. centras, lot. Bellitium, Bellicium.

Belle-Ile vak. Prancūzijos pakraščių sala į p. nuo Bretanijos pusias. 82,5 km2 ploto. 6600 gyv. Adm. centras ir uostas Le Palais — sena jūros karo tvirtovė. 1761 salą užėmė anglai, 1763 grąžinta Prancūzijai, iškeltus į Kanados prov. Nova Scotia.

Belle-Isle sąsiauris tarp Labradoro ir ,Newfoundlando. 130 km ilgio, 20 km pločio. Pavadintas nuo sąsiauryje esančios salos vardo B. I.

Belle-Isle Charles Fouquet (.1684—1761) nuo 1741 prancūzų maršalas, vadovavęs armijai, paėmusiai Prahą, bet kurią 1742 turėjo užleisti austrams. 1744 diplomatinėje misijoje išsiųstas Vokietijon, Hannoverio teritorijoje buvo suimtas, ir metus iškalėjo Anglijoje. 1758 Prancūzijos karo ministeris. Išsp. Mémoires du maréchal de B. 1761.

Bellermann 1) Friedrich (1795-1874) vokiečių filologas, senovės graikų muzikos tyrinėtojas. Išsp. Die Hymnen des Diony-sius und Mesomedes 1840, Die Tonleitern und Musiknoten der Griechen 1847.

2) Heinrich (1832—1903) Friedricho sūnus, vokiečių kompozitorius, sukūręs chorus Sofoklio tragedijoms Ajaksas, Edipas karalius ir Edipas Kolone. Taip pat muzikos istorijos tyrinėtojas, išsp. Kontra-punktlehre 1862, 41901, Die Mensuralnoten und Taktzeichen des XV u. XVI Jahrhun-dert 1858, 21906.

Bellerofontes graikų mitologijos didvyris, kuris, sparnuotu žirgu Pegasu nulėkęs, nukovęs baidyklę Chimairą, paskiau nugalėjęs soloimus ir amazones. Begyvendamas Likijoje, savo žirgu Pegasu mėginęs nukilti į dangų, bet dievų buvęs nublokštas nuo žirgo ir apakintas turėjęs ligi mirties klajoti Kilikijos dykumose. B. legendą dramatizavo Sofoklis ir Euripidas.

Bellers John (1654—1725) anglų kvake-ris, socialinis utopistas ir filantropas. Jo veikalas Proposais of raising a college of industry 1695 turėjo kiek įtakos Robertui Owenui, kuris jį iš naujo išspausdino.

Belles lettres žr. Beletristika.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5314-0=5314 wiki spaudos ženklai).