Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/40

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


vietos gyventojai vėliau vadino per pusantro šimto metų prieš romėnus kariavusius būrius Ispanijoje ir Galijoje.

Bagažas (pr. bagage) vežami keleivio daiktai. Už B. pražuvimą ar sugadinimą yra atsakinga jį priėmusi vežti įmonė. Kaiku-riose vak. Europos kariuomenėse B. vadinama tai, kas lietuvių karinėje terminologijoje vadinama gurguole.

Bagdadas (ar. Baghdad, iraniškai reiškia Dievo dovana) Irako sostinė Tigro upės krantuose, toje vietoje, kur netoli prisiartina Eufratas. Mesopotamijos prekybos centras. 295.000 gyv. (1950). Dėl karšto klimato namai statomi storomis molio plytų sienomis ir gulsčiais stogais. Daugybė įvairių šventovių. Iš kalifų laikų išliko augš-čiausias minaretas Suk ei Casl ir Sobeidų kapai. Seniausioji miesto dalis dešiniajame Tigro krante visai sunaikinta. Prekyba datulėmis, vilna, javais, ryžiais, vašku, vaistais, tabaku, migdolais.

B. įsteigė 763 Kr. g. kalifas Al Mansur. Labiausiai klestėjo IX a. Haruno ai Rašido laikais. 1085 čia buvo įkurtas pirmas arabų universitetas, 1071 širazas įkūrė pirmąją akademiją, o 1243 Moštaner antrąją. Iš senovės garsėjo stiklo dirbtuvėmis. 794 buvo įkurtas pirmasis popieriaus fabrikas, o vėliau arabų pirkliai atgabeno popierių į Europą. Ligi 1258 B. buvo Abassidų dinastijos sostinė, o tais metais užėmė ir sunaikino mongolai. Nuo XVI a. dėl jo kovojo persai su turkais, kol 1638 užėmė turkai ir valdė ligi ,1917. I pasaulinio karo metu buvo užėmę anglai, nuo 1920 virto Irako sostine.

Bagdado geležinkelis buvo pradėtas tiesti 1903 vokiečių sumanymu ir lėšomis, kadangi vokiečiai savo ekonominiams ir politiniams tikslams norėjo pasiekti tolimuosius Rytus: tuo geležinkeliu aplenkti Sueso perkasą ir turėti savo rankose saugų sausumos kelią ligi Indijos vandenyno. šis geležinkelis pradėtas tiesti turkų, didžioji darbų dalis atlikta vokiečių, o baigtas 1949. Jis jungia Istanbulą su Basra ir Persų įlanka, turėdamas 2500 km ilgio. Jį administruoja Turkija, Irakas ir privati prancūzų bendrovė.

Bagdalavos miškas Rokiškio aps. Pandėlio vi. 58 ha ploto. Auga beržai, eglės, pušys. Dirva molio, vietomis balto smėlio.

Bagdanavas Ašme-menos aps. Alšėnų vi. bažnytkaimis, gavęs vardą nuo 1593 mirusio B. savininko Bagdono Sapiehos. XVII amžiaus antroje pusėje čia buvo pastatyta bažnyčia, 1792 įkurta parapija, paskiau virtusi filija.

Bagdanavičius Vytautas Jonas (g. 1908 XII 26 šakių aps. Slavikuose). Baigęs K. Naumiesčio vidur, mokyklą ir ten pat 1926 mokytojų kursus, mokytojavo ligi 1930, kol įstojo į Vilkaviškio kunigų sem. 1936 įšvęstas kunigu, studijavo teologiją VDU, 1939 teologijos licenciatas. Ligi 1943 VDU studijavo humanitarinius mokslus. Tuo pat laiku nuo 1936 vikaras Kalvarijoje, Aleksote, Veiveriuose (drauge kapelionas progimnazijoje ir vėliau gimn.), nuo 1942 pranciškonių kapelionas Kaune. Tremtyje 1945 Bavarijos lietuvių są-gos ir Muncheno lietuvių są-gos pirm. Liet. kunigų są-gos vienas iš steigėjų ir nuo 1945 sekretorius. 1945— 1949 suorganizavo ir redagavo Naująjį Gyvenimą. Atvykęs 1949 į JAV ir atlikęs noviciatą marijonuose, 1950—1951 Laivo redaktorius, nuo 1952 Draugo moderatorius, nuo 1951 Lietuviškos knygos klubo vedėjas. Tiesos Kelyje rašė pamokslus, vokiečių okupacijos metu rankraščio teisėmis išleido Pamokslus gegužės mėnesiui, Drauge rašo pirmadienių vedamuosius. Išsp. žmonijos likimas šv. Jono Apreiškimo knygoje 1953.

Bagdonas 1) Apolinaras Petras (g. 1912 VI 4 Šiaulių aps. Užvenčio vi. Ta-lainių k.) pedagogas. Baigė Kražių gimn. ir 1943 Vilniaus univ. hum. mokslų fakultetą. 1941—1944 Rokiškio ir Radviliškio gimn. mokytojas. 1942 Lietuvių kalbos žodyno red. narys Vilniuje. Tremtyje 1944 X 9 įkūrė lietuvių mokyklą Braunschweige Vokietijoje ir joje mokytojavo ligi 1945. Paskiau ligi 1946 Blombergo jo paties organizuotos lietuvių gimnazijos dir., ligi 1950 mokytojas. JAV nuo 1951 Chicagos šeštadieninės augštesniosios liet. mokyklos mokytojas. Reiškiasi visuomeniniame veikime ir rašo straipsnius ir eilėraščius periodinėje spaudoje.

2) Benediktas Apolinaras (g. 1907 Plungėje) O. F. M. 1922 įstojęs į Pranciškonų ordiną, mokslus ėjo Kretingoje, Breslau (Vokietijoje), Genevoje (Italijoje) ir VDU Kaune. 1930 įšv. kunigu, redagavo Šv. Pranciškaus Varpelį, viršininkavo Kauno vienuolyne ir ėjo Kaune Vytauto D. bžn. rektoriaus pareigas. 1943 X 4 buvo paskirtas Lietuvos pranciškonų provinciolu. 1944 rudenį pasitraukė Vokietijon, vėliau Austri-jon, ir ligi 1950 IV tvarkė tremtyje esančių pranciškonų reikalus. 1950 atvyko į JAV. Dabar viršininkauja šv. Antano vienuolyne Bridgeville, Pa.

Bagdanavo bžn.

Kun. V. Bagdanavičius

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 106% (+5218-282=4936 wiki spaudos ženklai).