Puslapis:LE02.djvu/465

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

ninku teismas jį buvo nuteisęs kalėti, tačiau jis savo bažnytinių postovių nenustojo.

K. Piwarski Polski Slownik Biograficzny I.

6) Marcijonas (apie 1627—1707 VI 18) Lietuvos unitų vyskupas, Mstislavo vaivados Stanislovo' sūnus. Stojęs į bazilionų vienuolyną, 1649—1650 studijavo Brauns-bergo kolegijoje, paskiau Romoje. Grįžęs Lietuvon, buvo kurį laiką pamokslininku Vilniuje, 1661 Vilniaus šv. Trejybės archimandritas, paskiau Pinsko ir Turovo unitų vyskupijų vyskupas koadjutorius, 1665 — 1697 Polocko unitų vyskupas, 1697—1707 Polocko arkivyskupas. Vyskupu būdamas, nenorėjo iš savo rankų išleisti Vilniaus ar-ehimandrijos, ir dėl jos visą laiką kovojo su bazilionais, kuriems ta archimandrija priklausė.

7) Stanislovas (m. apie 1623) rotmistro Jono sūnus, Gabrieliaus ir Jono Ka-roliaus tėvas, 1570 studijavo Karaliaučiaus ir .1572 Leipcigo univ. 1585 Upytės stalininkas, 1589 žemės teismo teisėjas, 1593 pa-kamaris, .1605 Lietuvos Tribunolo maršalka.

8) Stanislovas (m. apie 1667) Gabrieliaus sūnus, 1653—1661 Mstislavo vaivada.

Bialozoras Vincentas (1816—1863 V 29 Kaune) buvęs rusų kariuomenės karininkas, vienas iš 1863 sukilimo vadų Lietuvoje. Pats iš Ariogalos vi. kilęs, ten organizavo sukilėlių būrį, su kuriuo dalyvavo 1863 III 21 kautynėse ties Lenčiais. Patekęs į nelaisvę, gen. gub. iNazimovo buvo nuteistas 6 metams ištremti į Sibirą, bet tuo laiku Vilniun atvykęs Muravjovas Korikas tai pakeitė mirties bausme, ir B. buvo sušaudytas Kaune.

Bianca. it. asmenvardis — balta, baltoji.

Bianca Cima Vezuvijaus pietinio šlaito kyšulys, 1754 susidaręs iš išsiveržusios lavos, 320 m augščio. Ligi viršūnės nutiestas kelias.

Biancavilla Italijos mst. Sicilijoje prie Etnos ugnikalnio. 30.000 gyv. (1950). Gatvės grįstos sukietėjusią lava. Kelis kartus buvo sunkiai nukentėjęs nuo žemės drebėjimų. Vaisių prekybos centras.

Bianchi 1) Framcesco (1752—1811) italų kompozitorius, sukūręs 47 operas (žymiausios jų Semiramis ir Agar) ir daug kitų kompozocijų.

2) Luigi (1856—1928) italų matema-kas, Pisos univ. profesorius. Jis sistemingai konstruktavo betkokios n dimensijų erdvės diferencialinę geometriją, pagrįstą Rie-manno tyrimais, ir geometriškuosius inva-riantus išreiškė su vad. diferencinių parametrų pagalba. Išsp. Lezioni di geometria diferenziale 1886.

3) Nicodemo (1818 —1886) italų istorikas, Pisos ir Turino univ. profesorius, 1871 Piemonto archyvo direktorius. Išl. Sto-ria documentata della política europea in Italia 1814—1861 (1865—1872), Storia della monarchia piemontese 1773—1860 (1877— 1884).

5) Valentina (1839 Vilniuje—1884 Latvijoje) šveicarų italė dainininkė. Mokėsi Paryžiaus konservatorijoje, 1855 operoje debiutavo Frankfurte ir Berlyne. Vėliau dainavo visuose Europos operų teatruose, stebindama klausytojus nepaprasto grožio sopranu.

Bianco Andrea, XV a. italų kartografas, kurio yra likę Venecijos šv. Morkaus bibliotekoje 10 pergamentinių lapų žemėlapis ir Milano Ambrozianume Atlanto pakraščių žemėlapis. Kaikas spėliojo B. žinojus Ameriką anksčiau už Kolumbą, remdamiesi tuo, kad jo žemėlapiuose buvo pažymėtos dvi salos į vakarus nuo Azorų salų.

Bianki (Bianchi) Vitalis (g. 1894) rusų rašytojas. Zoologo Valentino B. sūnus, ir pats mokęsis gamtos mokslų, rašo vaikams pasakojimus iš gyvulių gyvenimo. Lietuviškai išversta jo Kieno kojos, kieno snapas geresnis, Kas kuo gieda, Mano paukščiai.

Byanskas Jonas (g. 1894 XI 9 Chicago, III.) pianistas. 19.16 baigęs Armour institutą bakalauro laipsniu, kaip inžinierius mechanikas nuo 1921 dirba Western Electric Co. Chicagoje. Muziką stud. Chica-gos muzikos mokykloje ir 1912 gavo muzikos mokytojo teises. Lietuvių muzikinėje veikloje reiškiasi nuo 1907 kaip pianistas ir akompaniatorius. Bendradarbiavo su Miku Petrausku. 1933 — 1953 vadovavo Birutės chorui ir per tą laiką pastatė apsčiai operečių (M. Petrausko Eglę 1934, St. Šimkaus Čigonus 1935, Offenbacho Pericola 1939, D. Andriulio Viengungius 1940, M. Petrausko Šienapjūtę 1940, Fr. Leharo Grovą Liuksemburgą 1948). Angliškai ir lietuviškai parašė dainų (tarp jų ir Kaimo prisiminimus).

Biarchija (gr., lot.) arba diarchija - dviejų valdovų valdymas viename krašte vienu metu. Ryškiausias B. pavyzdys — Lietuvos valdymas Algirdo ir Kęstučio, Jogailos ir Vytauto laikais.

Biard 1) Francois Auguste (1798 —.1882) prancūzų tapytojas. Keliavęs po Viduržemio jūros kraštus ir Ameriką bei Lap-landiją, savo įspūdžius vaizdavo egzotinėmis scenomis iš lankytųjų kraštų gyvenimo (Arabai, samumo užtikti; Elnių medžioklė Laplandijoje).

J. Byanskas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4872-0=4872 wiki spaudos ženklai).