Puslapis:LE02.djvu/466

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

2) Lėonie, tikriau Thėvenot d’Aunet (1820—1879), (1) žmona, 1845 palikusi vyrą dėl V. Hugo. Lėonie d’Aunet vardu rašė apysakas, pvz. Le secret 1859, Un mariage en province 1859, Une vengeance 1860.

3) Pierre (1565—1622) prancūzų misionierius. Drauge su Masse jie buvo pirmieji prancūzų misionieriai Kanadoje, nuvykę ten 1611. Susidūrę su indėnų pasipriešinimu, netrukus persikėlė prie Penobscot upės, kur juos suėmė Virginijos gubernatorius Argall. Tai buvo pirmas anglų konfliktas su prancūzais dabartinėse JAV. Grįžęs Prancūzijon, 1616 B. išl. savo pergyvenimų pasakojimą Relation de la nouvelle France.

Biarmija (šen. skandinavų Bjarmar, ang-lų-saksų Beormas) IX—XIII a. norvegų padavimais, tai buvusi šalis į rytus nuo Baltosios jūros, šiaurės Dvinos žemupyje, daugelio laikoma Permės kraštu. Čia nuo XI a. gyveno Naugardo ir kitų rusų kolonistų vis labiau siaurinamame plote suomių-ugrų giminės tautelė komiai, vadinami zirianais ir permiais. Senovės B. centras buvo Cholo-mogory, 80 km nuo Baltosios jūros. Gyventojai vertėsi žemės ūkiu ir prekyba su skandinavais, slavais ir pietų kraštais.

Bjarni Bigfusson Thorarenson (1786—1841) islandų poetas, naujosios islandų literatūros pradininkas, islandų tautinio himno Eldgamla Isafold autorius.

Biarritz (baskų Miarritze) Prancūzijos kurortas prie Biskajos įlankos, 20 km nuo Ispanijos pasienio. Nuolatinių gyventojų ligi 25.000 (1950).

Bias (iš Prienė, apie 625—540 pr. Kr.) iš vadinamųjų septynių Graikijos išminčių. Daug jo ir jam priskiriamų aforizmų surinko Orelli-Opuscula graecorum veterum sen-tentiosa et moralia 1819. Esąs jo aforizmas, lotynų kalba išverstas — Omnia mea me-cum porto — visa savo su savimi nešuos.

Biatora kerpių gentis. Lietuvoje dažnai pasitaiko ant akmenų auganti B. coarctata (Sm.) Nyl.

Bibbiena Italijos mst. Arezzo provincijoje, Arno paupyje. Apie 10.000 gyv. Netoli Monte Alvernia uola su 1213 šv. Pranciškaus įsteigtu vienuolynu.

Bibbiena Bernardo, iš tikrųjų tai Dovizi da B. (1470—1520) italų kardinolas, politikas ir poetas. Busimojo popiežiaus Leono X sekretorius, likęs jam ištikimas ir tada, kai šis buvo iš Florencijos ištremtas. Šiam tapus popiežiumi, B. buvo pakeltas kardinolu. Meno mecenatas ir Rafaelio draugas (Rafaelis nupiešė jo portretą). Italų literatūroje žinomas pagal Plautą parašyta komedija Calandria 1513, kuri yra iš anksty-viausiųjų italų dramų.

Bibbiena, Bibiena italų teatro architektų ir dailininkų šeima, ištisą 100 metų (1680 —1780) barokiniam teatrui tiekusi ypatingo puošnumo. Tikroji jų pavardė buvo Gaili, bet pasisavino B. vardą nuo gimtinio B. miestelio prie Bolognos. Šeimai pradžią davė dailininkas Giovanni Maria Gaili (1625— 1665).

Biberach p. Vokietijos mst. Wūrttember-ge prie Risso (Dunojaus) upės; 15.400 gyv.

(1952). Spaustuvininkų ir malūnininkų mokyklos; medžio, metalo, audinių ir vargonų pramonė. Vad. Braith—Mali muzėjuje šių dviejų dailininkų kūrinių rinkinys. Į pietus nuo B. Jordanbade mineralinio vandens versmės. Prie B. 1796 ir 1800 prancūzai sumušė austrus, čia nuo 1946 buvo susikūrusi lietuvių tremtinių kolonija.

Bibikovai totorių kilmės rusų administratorių ir karių šeima.

1) Aleksandras (1729—1774) generolas, dalyvavęs 7 metų kare. 1763—1764 malšino sukilusius Uralo baudžiauninkus. 1771—1772 vadovavo rusų kariuomenei, įsiveržusiai Lenkijon Baro konfederatų nuveikti. Kotrynos II atšauktas, nes nepritarė 1772 Lietuvos ir Lenkijos padalinimui. 1773—1774 malšino Pugačevo vadovaujamą valstiečių maištą.

2) Dimitras (1782 — 1870) 1837—1848 Ukrainos generalgubernatorius. Norėdamas palaužti lenkus dvarininkus, įtaisė vadinamus inventorius, kuriais buvo aprėžta dvarininkų galia baudžiauninkų prievoles didinti. Tai buvęs pirmasis žingsnis į baudžiavos panaikinimą. 1852 — 1855 būdamas vidaus reikalų minis-teriu, inventorius įtaisė Gudijai ir Lietuvai. Tačiau tų kraštų dvarininkams priešinantis dėl inventorių, Aleksandro II buvo iš ministerių atleistas, o inventoriai buvo panaikinti.

3) Elijošius (1794—1867) Dimitro brolis, generolas. 1831 dalyvavo, malšinant lenkų sukilimą. 1850—1855 buvo Vilniaus generolu gubernatoriumi ir mokslo apygardos globėju. Toks jis griežtai vykdė caro Mikalojaus I reikalavimus, nukreiptus prieš Lietuvos dvarininkus, bet vėliau buvo Aleksandro II atšauktas ir pakeistas Nazi-movu.

4) Petras (1832 — 1875) rusų publicistas, nuo 1859 dalyvavęs rusų radikalinėje spaudoje (Sovremennik, Russkoe Slovo). Už 1865 jo išleistą rinkinį Kritičeskie etiu-dy, jam buvo iškelta apskritai pirmoji Rusijoje literatūrinė byla. Jis buvo nuteistas kalėti.

Bibione senas romėnų miestas. VI a. Kr. g. jūros užpiltas ir 1949 atrastas Triesto įlankoje.

Bibionidae uodinių, arba ilgaūsių, dvisparnių šeimos vabzdžiai, kurių lervos gyvena žemėje ir minta įvairiomis organinėmis liekanomis, o kaikurie (Bibio hortula-nus) graužia augalų šaknis.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5240-0=5240 wiki spaudos ženklai).