Puslapis:LE02.djvu/514

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

se atstojąs vekselį, B. au porteur — įsakymas išmokėti rašto įteikėjui.

Billiart Julie (1751—1816) prancūzų mokytoja. 22 metus buvo raiša, revoliucijoje persekiota. 1798 pagijo, 1804 Amiense padėjo pagrindus vienuoliškai įstaigai Soeurs de Notre Dame, pasiskyrusiai vaikus mokyti. Vėliau drauge su visomis savo vienuolėmis buvo priversta pasišalinti iš Prancūzijos, ir įsikūrė Namure, Belgijoje. 1906 paskelbta palaimintąja (šventė IV 8).

Billing Hermann (1867-—-1946) vokiečių architektas, nuo 1907 prof. Karlsruhes augšt. technikos mokykloje. Svarbiausi jo pastatai: Freiburg i. B. univ., meno salės Manriheime ir Baden-Badene, Kielio rotušė, tiltai Bremene ir Kreuznache.

Billingėr Richard (g. 1893) austrų rašytojas. Lyrikas, pasakotojas ir dramaturgas, visur pasižymėjęs barokinio gaivalingumo kalba. Jo žymiausios dramos: Rauhnacht 193.1, Der Gigant 1937 (iš šios buvo filmas Auksinis miestas), komedija Der Galgenvogel 1948. Poezijos rinkiniai: Lob Gottes 1923, Sichel am Himmel 1931, Nachtwache 1935, Holder Morgen 1942.

Billings JAV mst. Montanoje. 32.000 gyv. (1950). Svarbus gyvulių prekybos centras, medžio ir odos pramonė, apylinkėje aukso ir sidabro kasyklos.

Bill of exchainge (angl.) maždaug atitinka Lietuvos teisės įsakytinį vekselį.

Bill of lading (angį.) stp. B/L. Žr. Konosamentas.

Billot Louis (1846—1931) prancūzų katalikų dogmatikas, jėzuitas (nuo 1869), 1885 prof. Gregorianume, 1911 kardinolas. Prie popiežiaus Pijaus X aktyviai dalyvavo kovoje prieš modernizmą. Ryšium su Action Française pasmerkimu 1927 atsisakė kar-dinolato. Išsp. De sacramentis I 51915, II C1916, De Deo uno et trino 61920, De eccle-sia Christi 41922, De novissimis 51921, De inspiratione Scripturae sacrae 31922.

Billrotth Theodor (1829 — 1895) vokiečių chirurgas, 1859 prof. Zūriche, 1867 Vienoje. Genialus chirurgas, pirmas 1880 atlikęs skrandžio rezekcijos operaciją (skrandis sumažinamas jo dalies išpjovimu) ir sudaręs narkozinį mišinį iš eterio ir chloroformo. Daug prisidėjo prie patologinės chirurgijos pažangos veikalu Die allg. Chirurg. Pathologie u. Therapie 1863, susilaukusiu 16 laidų.

Bilmanis Alfreds (1887 Rygoje — 1948 JAV) latvių žurnalistas ir diplomatas. 1910 Maskvos univ. baigė istorijos mokslus, dar buvo Strassburgo ir Vienos univ., kur gavo filosofijos doktoratą. Mokytojavo įvairiose gimnazijose Rusijoje. Nuo 1920 Latvijos užsienių reikalų ministerijos spaudos skyriaus vedėjas. Uoliai dalyvavo latvių žurnalistų gyvenime, suorganizuodamas 1924 pirmą jų kongresą, 1928 pirmininkaudamas jų sąjungai, atstovaudamas tarptautinėse konferencijose. Pen klubo steigėjas. Parašė apsčiai knygų, kurių svarbesnės: Agrarais jautajums latviu tautas dzive 1926, Latvi-jas daba un dzive 1927, Latvia in the Making 1928, Latvijas Werdegang 1928. Nuo 1935 ligi mirties Latvijos pasiuntinys JAV. Šiuo metu parašė: Latvia in 1939—1942, 1942; Latvia and her Baltic Neighbours 1942, Latvia under German Occupation 1941—1943, 1943, The Baltic States and the problem of Baltic Sea 1943, Latvian-Russian Relations Documents 1944, The Baltic States in Post War Europe 1944, Baltic Essays 1945, Baltic States and World Peace 1946, Latvia as an Independent State 1947.

Bilonas (pr.) — biloninė moneta, smulkus pinigas, šiaip sidabro, vario, kartais bronzos, aliuminio, nikelio lydinys. Lietuvoje biloninės monetos 1924 VI 20 Seimo įstatymu buvo sidabro po 1, 2 ir 5 litus, va-rio-aliuminio po 1, 5, 10, 20 ir 50 centų. 1936 VI 3 įstatymu sidabro po 1, 2, 5 ir 10 litų, vario-aliuminio po 10, 20 ir 50 centų ir bronzos po 1, 2 ir 5 centus. Tačiau 1936 įstatymo 2 litų monetos Kaune nebuvo pradėtos kaldinti. Visų Lietuvoje kaldintų B. monetų modelius sukūrė Juozas Zikaras. B. mojietos turi aprėžtą mokėjimo galią. 1936 įstatymas buvo nustatęs, kad galima mokėti vario-aliuminio ir bronzos monetomis ligi 15 litų, sidabriniais 1 lito ligi 200 litų, 2 litų ligi 300, 5 litų ligi 400 ir 10 litų ligi 600. Bet Valstybės Iždo kasos turėjo priiminėti mokėjimams visas monetas neaprėžtomis sumomis.

Jonas K. Karys Nepriklausomos Lietuvos pinigai 1953.

Biloxi JAV miestas ir uostas Mississippi vist., seniausioji 1619 įk. Meksikos įlankos krante prancūzų kolonija. Apie 20.000 gyv. Žuvų konservų ir medvilnės pramonė.

Bilsa, Bilsinyčia Seinų aps. Leipalingio vi. upelis, Nemuno kair. intakas, 11,1 km ilgio. Tarp 8,2 ir 6,0 km B. teka pro Baltojo Bilsio ežerą, po trumpos pertraukos, tarp 6,0 ir 4,3 km, teka pro Juodojo Bilso ežerą; žemiau J. B. ežero B. teka siauru ir giliu slėniu. B. baseino plotas 30 km2.

Bilsas Baltasis, Baltajis, Seinų aps. Leipalingio vi. ežeras, 41,5 ha ploto, nuo Juodojo ar Mažojo B. atskirti vadinamas taip pat Didžiuoju. B. B. ežero ilgis 2,2 km, plotis ligi 250 m, paviršiaus altituda a. 111 m nuo j. 1. Krantai ligi 131 m (20 m augščiau ežero). Pro B. B. ežerą iš šiaurės į pietryčius teka Bilsa, arba Bilsinyčia.

Bilsas Juodasis, arba Mažasis, Seinų aps. Leipalingio vi. ežeras, 35,9 ha ploto. Ilgis 1,7 km, plotis ligi 200 m, paviršiaus altituda 110 m nuo j. L Per B. J. teka Bilsa; siaura sąsmauka skiria B. J. nuo gretimo Baltojo Bilso ežero.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5413-0=5413 wiki spaudos ženklai).