Puslapis:LE02.djvu/521

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Lietuvoje bendrų biografinių žodynų lietuvių kalba neturėta. Vienintelis tos rūšies leidinys Amerikos Lietuvių Vardynas 1953. Katalikų Mokslo Akademija Kaune buvo rankraščiu paruošusi, bet neišleidusi Įžymybių žodyną. Vac. Biržiška taip pat tik rankraščiu 1943—1954 paruošė apie 400 senųjų lietuvių rašytojų ligi 1865 B., bibliografijas ir biobibliografijas. Istorinių Lietuvos asmenų žodynus ruošė lenkų rašytojai (A. Boniecki Poczet rodow 1887, K. Stad-nicki Synowie Gedymina 1870, Bracia Wla-dyslawa Jagielly 1870, J. Wolff Senatoro-wie i dygnitarze 1885, Kniaziowie litewsko ruscy 1895, Rod Gedymina 1886), taip pat daug Lietuvos istoriją liečiančių biografijų deda nuo 1935 Polski Slownik Biograficzny, o M. Lietuvai nuo 1938 Karaliaučiuje leista Altpreussische Biographie. Nukentėjusiems nuo rusų valdžios kunigams — P. Kubicki Bojownicy kaplani 1933—1938.

Lietuvių rašytojų ir veikėjų biografijas pateikia Prabočių Anūkas (Bruožis) Mažosios Lietuvos buvusieji rašytojai 1920, A. Dambrauskas-Jakštas Užgesę žiburiai 1930, J. Tumas-Vaižgantas Raštai IV 1922, XI 1929, XII 1929, XIV 1929, XIX 1933. Lietuvos albumas 1921.

Atskirų mirusių rašytojų, menininkų ir visuomenės veikėjų platesnes B. paruošė: M. Akelaičio — A. Janulaitis (Šviet. Darbas 1920—1921 ir Tautoje ir Žodyje III 1925); kun. J. Ambraziejaus — L. Gira 1914; P. Armino (rinktinė Liet. Mokykloje 1923); J. Baltrušaičio -— J. Aistis (prie B. Poezijos 1948); J. Balvočiaus-Geručio — A.Damb-rauskas 1919; A. Baranausko—J. Daubaras (J. Grajauskas, 1911), Myk. Biržiška 1924, J. Tumas 1924; dr. J. Basanavičiaus—-Vac. Biržiška 1927, R. Mackonis 1930; J. Bielinio — A. šlikas 1931; J. Biliūno — V. Kapsukas 1917; J. Bretkūno — V. Falkenhahn 1941 (vok.); D. Bukanto — J. Žagrakalys 1939; kun. A. Burbos — J. Žilinskas 1898; M. K. Čiurlionio —B. A. Leman 1912 (r.), S. Ma-kovskij 1912 (r.), Jukonen (suom.) 1926, V. Bičiūnas 1927, 'N. Vorobjovas 1938 (vokiškai), P. Galaunė (rinktinė) 1938, A. Ran-mt (pr.) 1949; A. Dambrausko-Jakšto — K. Sendzikas 1940, K. Toločka 1940; S. Dariaus ir S. Girėno — P. Jurgėla 1935; S. Daukanto — M. Davainis Silvestraitis 1898, A. Janulaitis 1913, G. Rutenbergas 1923; M. Daukšos — K. Jablonskis 1931; E. J. Dauk-šio —Myk. Biržiška 1926; V. Dembskio — J. Šliūpas ir kt. 1916; J. S. Dovydaičio — J. Tumas .1924; K. Donelaičio — F. Tetzner (vok.) 1895—1914, Myk. Biržiška 1918, V. Gaigalaitis 1914, J. Ambrazevičius 1940; vysk. J. A. Giedraičio — B. Smigelskis 1840 (lenk.); S. Gimžausko — J. Tumas 1924, K. Sčesnulevičius 1951; E. Gisevijaus — J. Schiekopp (vok.) 1881 (21930); K. Glinskio — A. Vengris 1937; kun. A. Grinevičiaus — A. Milukas 1926; J. Jablonskio (Liet. Mokykla 1921 rinktinė); P. Jakubėno — K. Kurnatauskas 1954; K. Jauniaus (Draugija 1908 N. 16 rinktinė); L. A. Jucevičiaus — A. Janulaitis 1910, J. Balčiūnas 1930; A. ir J. Juškų — J. Tumas 1924; A., T. ir V. Juzumų —• J. Tumas 1924; L. Yvinskio — J. Tumas 1926; Klemenso Kairio — Vac. Biržiška 1944; J. Katelės — V. Bičiūnas 1934; A. Klemento — Myk. Biržiška 1910; P. Kraujelio — 1934 (rinktinė); P. Kriaučiūno — M. Gustaitis 1926; V. Kudirkos — J. Būtėnas 1937; A. Kulviečio —• Th. Wotsch-ke 1905 (vok.), K. Jablonskis 1935, Vac. Biržiška 1946 ir 1947 (angį.); kun. Silvestro Leono — P. Leonas 1932; P. Leono — Z. Toliušis 1939, Vac. Biržiška 1949; J. Mačiulio-Maironio — J. Tumas 1924; arkiv. J; Matulevičiaus — K. Čibiras 1933, K. Zajančkauskas 1939; M. Mažvydo — Vac. Biržiška 1949 (liet. ir vok.) O. V. Milašiaus— J. Grinius 1930; J. Oleškevičiaus — P. Galaunė .1927; A. Olšauskio — P. Jurgėla 1934; J. A:. Pabrėžos — K. Šaulys .1911, Vac. Biržiška 1950; M. Pečkauskaitės -— K. Čibiras 1937, J. Eretas 1937; V. Pietario — J. Basanavičius 1905, A. Dambrauskas 1930; D. Poškos — M. Branšteinas 1934 (lenk.); VI. Putvio-Putvinskio — J. Matusas 1939; L. Rėzos — J. Eretas 1938, 1939; A. Rudaminos — B. Andruška 1933; J. Rupeikos — A. Janulaitis 1921; č. Sasnausko — J. Žilevičius 1936 (21953); J. Sauerveino — J. Basanavičius 1921—1922 (rankr.), M. Kujus 1937; K. Skrodzkio — J. Tumas 1924; M. Sleževičiaus — M. Markauskis 1939, Z. Toliušis 1940; A. Smetonos — K. Binkis 1934, A. Merkelis 1938; E. Steponaičio — L. Gira 1912; A. Strazdo — V. Maciūnas 1954; K. Šklėriaus — V. Kairiūkštis 1938; A. Tatarės — M. Gustaitis 1913—1915; J. Tumo — J. Ambrazevičius 1936, A. Merkelis 1934; P. Vaičaičio — J. Vaičaitis 1912; L. Vailionio — J. Dagys (Gamta 1939); S. Vaišnoro — W. Witte 1931 (vok.); vysk. Motiejaus Valančiaus — A. Alekna 1922, K. Binkis 1935, Vac. Biržiška 1952; A. Vanagaičio — Vyt. Alanto red. 1953; Vydūno — A. Merkelis 1948; A. Vienažindžio — K. Jurgelionis 1911, J. Tumas 1925; P. Višinskio — J. Būtėnas 1936; A. Volano — A. Kurnatovskis 1910 (lenk.); K. J. Zabičio — A. Janulaitis 1931; J. Žebrio — J. Tareila (Bažnytinis) 1915; Žemaitės — J. Būtėnas 1936; T. F. Žilinskio (Liet. Mokykyla 1921 rinktinis).

Be šių B., kiekvieno žymesnio asmens mirties proga buvo dar daug smulkesnių ir platesnių atsiliepimų, nekrologų ir B. periodinėje spaudoje.

Biografinis metodas literatūroje literatūros kūrinio svarbiausiojo šaltinio jieško rašytojo individinėje psichologijoje ir todėl

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5670-0=5670 wiki spaudos ženklai).