Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/530

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


žomis išimtimis) iki šių dienų. Vėliau šią sporto rūšį pamėgo ir moterys.

Lietuvoje ši sporto šaka, kaip varžybinis sportas nebuvo praktikuojama, bet ji nuo senų laikų kaimo jaunimui buvo žinoma kaip miklinimosi pramoga.

Birma žr. Burma.

Birmingham 1) Vidur. Anglijos mst., didumo antras visoje Did. Britanijoje. 1.112.000 gyv. (1951). Metalo pramonės centras; univ., meno ir muzikos augštosios mokyklos, meno galerija, muzėjus, centr. biblioteka su Shakespearo dalykų kolekcija. Čia J. Watt padirbo pirmąją garo mašiną. B. ir apylinkėse gyvena nemažai lietuvių. 1952 veikė D. Britanijos Lietuvių Sąjungos apygarda ir skyrius.

2) JAV mst. Alabamoje; 299.000 gyv. (1950), išaugęs glž. rūdos ir akmens anglies kasyklų vietoje, didelė metalo pramonė.

Birmitas mineralas iš organinių junginių grupės, artimas gintarui ir vartojamas jo vietoje papuošalams gaminti. Randamas Burmoje.

Byrnes James Francis (g. 1879 Charles-tone S. C.) teisininkas ir JAV politinis veikėjas. 1911—1925 kongreso narys, 1931 — 1941 senatorius. 1941—1942 augščiausiojo teismo narys, 1942—1943 ekonominės stabilizacijos direkcijos dir., 1943—1945 karo mobilizacijos įst. direktorius, 1945 VII — 1947 I valst. sekretorius — JAV užsienių reik. min. Išsp. Speaking frankly 1947.

Birobidžan Sibiro, Chabarovskio apyg. sritis Mandžiūrijos pasienyje, Amūro intakų Biros ir Bidžano baseinuose; 73.200 km2 su 140.000 gyv. (1950), iš kurių apie 30% žydų. 1928 pavesta žydų kolonizacijai, 1934 V 8 pripažinta autonomine žydų sritimi, bet nuo 1950 naujiems ateiviams žydams uždrausta kurtis. Daug žydų kolonistų dėl sunkių gyvenimo sąlygų iš B. pasitraukė. Iš Lietuvos ligi 1932 išvyko į B. apie 400 žydų.

Byrom John (1691—1763) anglų poetas ir stenografas. Gydytojas, 1731 išl. 2 tomus savo poezijos, patobulino stenografiją, kuria daugiausia vertėsi, 1741 gavo patentą savo sistemai, bet ji tik jam mirus jo mokinių tebuvo 1767 paskelbta: The universal English short-hand.

Byron George Gordon (1788 1 22 Londone — 1824 IV 19 Graikijoje) anglų poetas. Kilęs iš bajorų de Burun giminės, 1643 pakeltos lordais B. Dėl silpnos sveikatos gyveno Škotijoje (Aberdeene), augo nuošaliai nuo žmonių gražioje gamtoje, motinos auklėjamas. 1798 paveldėjęs iš giminaičio lordo titulą ir dvarą su pilim (Newstead-Abbey), nuo 1799 mokėsi Dulwicho mokykloje, nuo 1801 Harrowo aristokratiškoje mokykloje, 1805 1 808 Cambridge univ. 1807 išl. eilių rinkinį Hours of idlemers, kuris žurnale Edinburgh Review neigiamai įvertintas. Atsakydamas kritikams, 1809 išl. skaudžią satyrą English bards a. Scotch reviewers. 1809 — 1811 padarė savo pirmą kelionę į Portugaliją, Ispaniją, Maltą, Albaniją, Turkiją, Mažąją Aziją, rašydamas savo įspūdžių užrašus, kuriuos 1812 panaudojo poemai Child Harold’s pilgrimage. Vėliau išspausdino rytų poemas: 1813 The Giaour, The bride of Abydos, 1814 The corsair ir Lara, 1816 The siege of Corinth ir Parisina. Šitose lyrinėse epinėse poemose vaizduojami stiprios valios herojai, nepatenkinti gyvenimu, visuomene, savimi; jų praeitis nežinoma; negalėdami pakęsti kultūringo pasaulio ištvirkimo, veidmainystės, jį apleidžia; tai baironiško tipo užuomazga, kuri užaugo Manfredu.

1815 vedęs Anna Isabella Milbanke (1792 -—-I860) ir 1815 XII susilaukęs iš jos dukters (Ada Augusta, m. 1852), 1816 I su žmona persiskyrė. Nors, kurstoma savo giminių, žmona patį-nuo jo pasitraukė, bet jų išsiskyrimas sukėlė įv. kalbų, ilgainiui virtusių net kaltinimu B. amoralumu. B. pasipiktinęs visuomenės veidmai-ningumu, 1816 visiškai atsisveikino su Anglija. Įsikūręs Šveicarijoje, susitiko su poetu Shelley ir parašė 1816 Child Haroldo III d., The prisoner of Chillon, The dream, The darkness ir Manfredo vieną dalį. Nuo 1816 rudens gyveno Italijoje, daugiausia A^enecijoje, dalyvavo revoliuciniame italų (karbonarų) veikime, 1819 susipažinęs su graf. Terese Guiccioli (g. Gamba, m. 1873), gyv. su ja Ravennoje, Pisoje, Genevoje ligi 1823. Pi-soje leido žurnalą The Liberal. Italijoje jis baigė Manfredą (išsp. 1817) ir Child Haroldą (1818), parašė The lament of Tasso (1817), Beppo (1818), Mazeppa (1819), Prophecy of Dante (1821), The two Foscara (1821), Marino Falieri (182:1), Sardanapa-lus (1821), dvi misterijas Heaven and earth (1823) ir Cain (1821), Vision of the judgement (1822), The age of bronze (1822), The island (1823), Ivernar (1822), baigė satyrą Don Juan (.1819—1824). Paskutinis jo kūrinys The deformed transformed (1824). Susidomėjęs graikų kovomis dėl savo nepriklausomybės su turkais, 1824 tenai nuvyko ir nušalęs jūroje po 3 mėnesių mirė.

Pati B. prigimtie ir--gyvenimas pilni kontrastų: nepaprastai gražios išvaizdos vyras, buvo "kiek šlubas, aristokratiškos kilmės lordas - - nustoja visų savo turtų, aristo-

G. Byron

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5079-0=5079 wiki spaudos ženklai).