Puslapis:LE03.djvu/135

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

zimierui pasiūlė Lenkijai ir Lietuvai atmušti kelis milionus tokių monetų, norėdamas jomis apmokėti valstybės skolas, šį pasiūlymą seimui priėmus, jis tas monetas mušė Lenkijai Ujazdove ir Krokuje, o Lietuvai — 1660—1661 Ujazdove, Olivoje, J. Hornas — Kaune, vėliau pats Boratini Vilniuje ir Lietuvos Brastoje. 1659 —1666 B. buvo atmušta daugiau kaip 10 milionų auksinų sumai. Vilniaus, Lietuvos Brastos ir Kauno kalyklos buvo uždarytos 1666 XII 28. Lietuvoje B. išmokėta 4 milionai auksinų skolos kariuomenei ir 2 milionai auksinų kitiems reikalams. Jų kursas buvęs 3 B. už vieną grašį. Nepilna jų vertė buvo padariusi ekonominę krizę. 1675 Boratini Vilniuje išleido Misura universale.

M. Gumowski Mennica Wilenska 1921.

Boratinskiai (Boriatinskiai) kunigaikščiai. Jonas B. XVI a. pabėgo iš Maskvos į Lietuvą ir 1522 gavo Maišiogalos valsčiuje du kaimus ir nuomojo Utenos valsčių. Iš tos giminės XVI—XVIII a. buvo kilę Oršos (rytų Lietuvoje) įvairūs vietiniai dignitoriai.

Boratynskis Vladislovas (1845 apie 1890) 1863 sukilimo dalyvis rytų Lietuvoje. Dalyvavo Liaskovskio-Sobeko būryje. Suimtas ir 1864 III ištremtas 20 metų sunkiųjų darbų į Sibirą. Nuo 1869 VII buvo įkurdintas Minusinsko apygardoje Krasnojarske. Ten gyvendamas, surašė atsiminimus iš sukilimo, kalėjimo ir ištrėmimo laikų — Os-tatnie polskie powstanie (neišspausdintas rankraštis buvo VDU bibliotekoje).

Borchai (Borc'h) Lybių žemės vokiečių giminė.

1) Bernardas B. 1477—1485 buvo kardininkų didžiuoju magistru.

2) Kazimieras F a b i o n a s XVIII a. pradžioje buvo Lietuvos artilerijos generolu ir Lietuvos pasiuntiniu prie rusų caro Petro I.

3) Jonas Andrius Juozas (apie 1715—1780) 1744 Livonijos pakamaris, Sak-sų dinastijos šalininkas, ilgai buvęs Čartoriskių priešininkas, bet 1765 pakeltas Livonijos vaivada, su jais susitaikė. 1767 Lenkijos pakancleris, 1780 kancleris.

4) Mykolas (1751—1810) Jono Andriaus Juozo (3) sūnus. 1776—1782 gyveno Italijoje ir savo patyrimus aprašė Lettres sur la Sicile et sur l’ile de Malte 1782, Mi-nėralogie sicilienne 1780. Lietuvon grįžęs, 1782 Lietuvos kariuomenės generolas, paskiau Lietuvos kariuomenės stovyklininkas, 1787—1791 Belzo vaivada.

5) Mykolas (1810—1889) Mykolo (4) broliavaikis. Gyvendamas Letgaloje, prancūziškai išvertė A. Mickevičiaus Farys ir Dziady — Les mânes 1859.

Borchard ,1) Ludwig (1863-1938) vokiečių egiptologas, nuo 1906 vokiečių egiptologijos muzėjaus Kaire steigėjas ir direktorius. 1899—1914 vadovavo Amarnos griuvėsių ir kt. kasinėjimams. Išsp. Die ägyptische Pflanzensäule 1897, Das Re Heiligtum 1905, Das Grabdenkmal des Königs S’a hu-Re 1910—1913.

2) Rudolf (1877 Karaliaučiuje—1945) vokiečių rašytojas, kilimo žydas. Išsp. Gespräch über die Formen 1912, Rede über Hofmannsthl 1907, Das Buch Joram (apysaka) 1907, Jugengedichte .1920, Vermischte Gedichte 1924, Handlungen und Abhand lungen 1928, Pisa 1948, Der Leidenschaftliche Gärtner 1952.

Borchertas Endrius (1891X1 26 Tilžėje) Mažosios Lietuvos veikėjas. Mokyklas lankė Vainuočiuose ir Tilžėje. Kurį laiką dirbo Mauderodės spaustuvėje Tilžėje prie Naujos Lietuwiszkos Ceitungos. 1905-1911 dalyvavo Vydūno vadovautoje Tilžės Giedotojų draugijoje. 1914—1918 dalyvavo kare. Karui pasibaigus, aktyviai veikė Jaunimo draugijose ir buvo Kalno draugijos pirmininkas. 1923 krašto direktorijos narys, 1925 Klaipėdos direktorijos pirmininkas. 1927, 1929 ir 193.2 Klaipėdos krašto seimelių narys. Nuo 1929 buvo Klaipėdos Krašto Lietuvių Susivienijimo centro valdybos pirmininkas. Vokiečiams Klaipėdos kraštą užgrobus ištremtas į Lietuvą. 1947 bolševikų išvežtas į Sibirą.

Barchgreving Carsten Egerberg (1864— 1934) norvegų geografas keliautojas, pietų ašigalio sričių tyrinėtojas. 1898—1900 vadovavo G. Newneso organizuotai Southern Cross ekspedicijai į pietų ašigalį, 1899-1900 pasiekė 780 35' pietų platumos. 1902 tyrinėjo Martinikos ugniakalnius. B. pirmutinis pasiekė pietų ašigalio žemyną. Išsp. När-mest Sydpolen 1904-1905, Aaret 1900, First on the Antaretic Continent 190.1, Das Festland am Süd-Pol 1904.

Borda Jean Charles (1733—1799) prancūzų matematikas, fizikas ir geodezininkas. Išėjęs inžinieriaus mokslą, už darbą Mémoire sur le mouvement des projectiles 1756 buvo priskirtas prie Paryžiaus mokslo akademijos. 1767-1776 tarnaudamas laivyne, ištaisė daugelio vietų geografinį ilgį ir plotį ir paruošė Kanarų salų ir Afrikos pakrančių žemėlapį. 1777 ir 1778 dalyvavo

1666 Kaune kaldintos boratinės

E. Borchertas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4802-0=4802 wiki spaudos ženklai).