Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/216

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


1926 VI 27 — 1934 VIII valstybės tarnautojų pensijų ir pašalpų skyrimo komisijos pirmininkas. Lygiagrečiai dirbo kooperacijoje, ir buvo įvairių kooperacijos įstaigų valdybos nariu.

Brazaitytė-Trzebinskienė Elena (g. 1882 III 10 Šiauliuose) dr. Juozo (1) B. duktė. Petrapilyje baigė šv. Kotrynos bažnyčios gimnaziją. 1905 P. Vileišiui knygyną Vilniuje įsteigus, jame tarnavo, o paskiau kartu su M. Piaseckaite-šlapeliene įkūrė savo lietuviškųjų knygų ir raštinės reikmenų krautuvę, vėliau veikusią kaip vien Šlapelių knygynas. 1905— 1906 pradžioje dirbo slaptoje LSDP spaustuvėje Vilniuje (šnipiškyje). 1906 buvo oficialioji Naujosios Gadynės” redaktorė. Už kelis ten išspausdintus straipsnius buvo pareikalauta atsakyti, bet pasislėpė, ir keletą metų gyveno svetima pavarde ir pasu. 1911 buvo Kijeve suimta, etapu atgabenta į Vilnių ir Vilniaus teismo rūmų nuteista vienerius metus tvirtovės. Vilniaus Lukiškių kalėjime iškalėjo 9 mėnesius. 1910 ištekėjo už gamtininko, 1919— 1939 buvusio Vilniaus universiteto profesoriaus ir Vilniaus botanikos sodo direktoriaus Juozo Trzebinskio.

Brazauskas (Brzozovskis) 1) Gustavas (1841 Anykščių vi. Slavėnų dv. — 1906 XII 22 ten pat). Mokslus ėjo Kauno* gimnazijoje. 1863 iš gimnazijos pabėgęs, stojo į sukilėlius. Buvo sunkiai sužeistas. Muravjovo įsakymu ilgai buvo kalintas Vilniuje. Iš kalėjimo išleistas, ūkininkavo Slavėnuose, o iš čia slapyvardžiu Mate- usz bendradarbiavo rusų ūkio laikraščiuose ir lenkų Gazeta šwiątecz,na. Buvo Kauno ūkio Dr-jos narys. Slapyvardžiu Mateusz išsp. Stosunki polsko-litewskie 1906 ir Vilniaus žiniose 1906, be kelių straipsnių, išsp. apie lenkų ir lietuvių santykius, taip pat atsiminimus — Kun. vysk. A. Baranauskas ir kun. K . Kairys ON. 70).

2) Jonas (g. 1904 VI 26 Vilkaviškio aps. Pilviškių vi. Bartininkuose) miškininkas. Baigė Marijampolės gimnaziją ir 1929 Dotnuvos žemės ūkio Akademijos miškininkystės skyrių. Buvo Kėdainių girininkijos girininku, Panevėžio ir Jūros miškų urėdijų urėdų pavaduotoju, Panemunės ins- pektoriato vyriausiuoju miškų inspektoriumi, 1937—1940 vidurinės miškų mokyklos dėstytoju. Bendr. Mūsų Giriose. Tremtyje 1944— ,1945 dirbo Austrijos miškuose tak- satoriumi. Nuo 1949 JAV. Lietuvių Enciklopedijos bendradarbis.

3) Mikalojus (g. 1902 XII 2 Raseinių aps Šiluvos vi. Vaikštaičių k.) . Vi suomenininkas. Mokėsi Raseinių ir Kauno gimnazijose, 1934 baigė VDU ekonominį skyrių. 1920— 1922 Raseiniuose redagavo moksleivių laikraštėlį Atžalos, 1923-1924 red. Lietuvos žinių skyrių Moksleivių reikalai. Universitete buvo moksl. varpininkų organizacijos steigėjuose, studentų Varpo ir Žalgirio korporacijų pirmininku. 1924—1926 redagavo Moksleivių Varpą. Bendradarbiavo Lietuvos žiniose, Jaunime. Baigęs universitetą, dirbo žemės Ūkio ministerijos kanceliarijos viršininku, vėliau žemės Ūkio Rūmų reikalų vedėju.

4) Pijus (g. 1905 XI 28 Vilkaviškio aps. Pilviškių vi. Bartininkų k.) kunigas. Pradžios mokslą išėjo Bagotosios bažnytkaimyje, 1919—1924 mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, 1924— 1930 Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1932— 1936 studijavo tapybą Kauno meno mokykloje. Išdekoravo Pajevonio bažnyčią. Atskiri paveikslai: LTSR makykla, Apreiškimas, Mindaugo krikštas, Šv. Kazimieras. 1949 atvykęs į JAV, ligoninės kapelionas Oregone.

Brazdas 1) sultinga žievelė, skirianti medieną nuo žievės. 2) Trintosios daržovės ar vaisiai.

Brazdžionis 1) Balys (g. 1916 X I 20 Panevėžio aps. Piniavos vi. žaliosios vs.) žurnalistas. Spaudoje bendradarbiauja nuo 1934 (Jaunajame Ūkininke, Karyje, ūkininke, Ūkininko Patarėjuje, Mūsų R ytojuje, Pavasaryje, Lietuvos ūkininke, Lietuvos žiniose), nuo 1950 lietuvių žurnalistų sąjungos narys. Nuo 1952 Chicagos radijo programos biuletenio— Pasaulio Lietuvių Žinios redaktorius ir Karių gyvenimo skyriaus Kario redakciG. Brazauskas J. Brazauskas Kartuolės stiebo skerspjūvis

BĮ. Brazdžionis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+4364-0=4364 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai