Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/232

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


mantas, A. Bikantas ir kt., rašydamas meno ir kultūros apžvalgas, reportažus bei pasikalbėjimus su menininkais bei visuomenės veikėjais tiek spaudai, tiek ir radio transliacijoms. 1944—1949 gyveno Vokietijoje, bendradarbiaudamas lietuvių spaudoje (Mūsų Kelyje, Tėviškės Garse, Mūsų Viltyje, Mintyje, Apžvalgoje, Lietuvyje) ir rodėsi lietuvių kultūrinėje bei visuomeninėje veikloje. 1949 atvykęs į JAV, 1950 Tremtinių draugijos Clevelande pirmininkas, 1951—1952 sekretorius, 1952—1953 iždininkas, 1951 SLA 14-os kuopos vicepirmininkas, ALT bei Lietuvių Tautinės Sąjungos narys. Bendradarbiauja Dirvoje, Vienybėje, Lietuvių Dienose, Drauge. Atskirai išsp. Jonas Šliūpas 1926 (Ed. Vingė-los slap.), Aš laikiau pamaldas už Staliną 1950. Išvertė F. šaliapino atsiminimus Mano gyvenimas 1938 (su B. Sruogos įvadu) ir Hašeko novelę Hašekas, Boguimo karo komendantas 1936.

2) Juozapas (1833—1908 Gruzdžių vi. Laumakių k.) 1863 sukilimo dalyvis. 1863 VII 26 suimtas, rykštėmis nuplaktas, paskiau ligi 1864 IV kalintas Šiaulių kalėjime.

3) Kazimieras (1831 Gruzdžių vi. Laumakių k. — 1863 IX 3 Šiauliuose) valstietis bemokslis, Juozapo (2) brolis, 1863 sukilimo dalyvis, suimtas ties Joniškiu drauge su Bronislovu Kvietkovskiu. Nuteistas mirti ir 1863 IX 3 pakartas Šiaulių sukilėlių kalnelyje. Tą pačią dieną buvo pakartas ir Kvietkovskis.

Braizza 1) Giacomo (1859—1888) italas keliautojas-tyrinėtojas. Ištyrė Prancū-zijos Pusiaujo Afrikos p. dalį ir aptiko svarbiausio Kongo intako Likvalos versmes.

2) Pierre (1852—1905) Giacomos (1) brolis, Afrikos tyrinėtojas ir kolonizatorius prancūzų tarnyboje. 1875 — 1878 ištyrė Ogavės upės nuotaką, įkūrė Brazzaville miestą ir laidavo Prancūzijai š. Kongo žemupio dalies krantą. .1880—1885 suorganizavo Prancūzijos Pusiaujo Afrikos koloniją.

R. Maran B. et la londation de l’A. E. F. 1941.

Brazzaville Prancūzijos Pusiaujo Afrikos administracinis centras, Kongo deš. krante prie Stanley Pool, priešais belgų Lėopold-ville; 83.400 gyv. (1950). Uostas sujungtas geležinkeliu su pajūrio Pointe Noire uostu. Pasteuro institutas, 2 mokytojų seminarijos, administracinė mokykla, laukų bandymų stotis, hidroelektrinė stotis, nuo 1940 radijo siųstuvas. II pas. karo metu B. buvo La France Libre sąjūdžio centras.

Bražėnaitė Nijolė (g. 1923 VIII 26 Utenoje) gydytoja, visuomenininke. 1941 baigė Aušros mergaičių gimnaziją, nuo 1941 studijavo mediciną VDU, nuo 1943 —• Vokietijoje. Studijas baigė 1947 Innsbrucke med. daktaro laipsniu. Paryžiuje dirbo kraujo transfūzijos centro tyrimų laboratorijoje ir vėžio instituto bakteriologijos skyriuje Paryžiuje. Dėl nesveikatos pertraukusi darbą, 1952 persikėlė į Vokietiją, kur dirbo Vliko Vykd. Taryboje sekretore. 1953 X 13 atvyko į JAV. Būdama studentė buvo Gajos korp. Vokiečių okupacijos metu dirbo Lietuvių Aktyvistų Fronto štabo spaudos skyriuje. Nuo 1951 Lietuvių Kat. Organizacijų sąjungos valdybos narė; redakcijos komisijos narė, ruošiant Mūsų keliai knygą — apie liet. katalikų organizacijų veiklą Lietuvoje ir kitur. 1951 ir 1953 atstovavo ateitininkes Pax Romana studenčių aka-demikių suvažiavime Paryžiuje ir Burg Rothenfells. 1952 atstovavo lietuves kat. Pasaulinės Kat. Mot. Org. unijos kongrese Romoje, 1953 — ateitininkus sendraugius, Pax Romana katalikų inteligentų kongrese Berlyne. Draugo bendradarbė.

Bražėnas Vilius (g. 1913 IV Rygoje. 1933 baigė jėzuitų gimnaziją Kaune, VDU technikos fak. 8 sem. išklausė elektrotechnikos. 1937 baigė Karo mokyklos aspirantų kursą inž. j. ltn. laipsniu. Nuo 1926 priklauso ir Lietuvos Skautų Sąjungai, — skautininkas. Yra laimėjęs L. S. S. himno ir dainų žodžių konkursus II Tautinėje stovykloje. Bražviliaus ir Viliaus Bražviliaus slapyvardžiu nuo 1936 rašo feljetonus. Yra paskelbęs feljetonų rinkinį Normuotos šypsenos 1949 Vokietijoje ir Kalorijos ir doleriai ,1952 JAV. Studijavęs dainavimą iš A. Kutkaus Lietuvoje ir Vokietijoje. Dainavęs Liet. Tremtinių operoje Vokietijoje. Su pramogine muzikine programa (tenoras) ir feljetonais dalyvavęs scenoje Lietuvoje, Vokietijoje ir JAV. Nuo pat įsikūrimo dainuoja Aitvarų kvartete.

Bražylė, Bražyla Vilnios (Neries) deš. intakas Lavariškių apyl., 9,1 km ilgio.

Bražinskas Jonas (g. 1878 Platelių vi. Babrungėnuose). Mokėsi Palangoje. įgijo pradžios mokyklos mokytojo cenzą. Spaudos draudimo metu platino rusų draudžiamą lietuvių literatūrą. 1905—1908 Kalupė-nų ir Kužių pradžios mokyklų mokytojas, vėliau grįžęs į savo ūkį. 1916 su kun. P. Malakausku Plateliuose įsteigė slaptą jaunimo organizaciją Saulutę ir leido to paties vardo laikraštėlį. Bendradarbiavo židinyje, Ryte, XX Amžiuje.

Bražiukas Panevėžio aps. Subačiaus vi. upelis, Vašuokos deš. intakas, 9,1 km ilgio.

Bražuolės sutartis ž, Briežuolės sutartis.

V. Bražėnas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5109-0=5109 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai