Puslapis:LE03.djvu/250

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

idėją. B. buvo ir nusiginklavimo konferencijos iniciatoriumi. Išsp. Rapport sur la séparation des églises et de l’état 1906, La séparation 1908, Paroles de paix 1928; B. kalbos išspausdintos 1928.

V. Thomson Man of Peace 1930; G. Suarez B. 1938—1952; W. Schurer A. B. und der Trennung von Kirche und Staat 1938.

Brianitai, arba bibliniai krikščioniai, 1815 Williamo O’Bryano įsteigta metodistų sekta Anglijoje.

Briansk Rusijos miestas Desnos (Dniepro kairysis-rytinis intakas) upės dešiniajame krante. 88.000 gyventojų (1939). 1146 pirmą kartą minimas Debriansko vardu. Nuo 1246 čia susidarė atskira kunigaikštija. 1356 B. nukariavo D. L. K. Algirdas, paskyręs čia kunigaikščiu savo sūnų Dimit-rą. Nuo 1399 gavo D. L. K. Vytautas, čia palikęs Švitrigailą Algirdaitį. 1499 užėmė Maskva, ir Lietuva 1503 ir 1508 sutartimis ,nuo B. atsisakė. II pas. karo metu 1941 X — 1943 VIII čia vyko atkaklios kautynės dėl B. 1944 sudaryta B. sritis iš 34.000 km2 ploto su 1,8 miliono gyventojų.

Bryant 1) Arthur Wynne (g. 1899) anglų istorikas, parašęs veikalų iš Napoleono karų ir iš restauracijos meto Anglijoje. Išsp. The England of Charles II 1934, The Years of Endurance 1942, The Years of Victory 1944, The Age of Elegance 1950.

2) William Cullen (1794—1878) JAV poetas, vadinamas Amerikos poetų tėvu. Jo religinis auklėjimas atsiliepė jo poezijai Biblijos stiliaus rimtumu, kilnumu ir paprastumu. Parašė poemą To a Waterfowl 1815. 1821 pasirodė jo pirmas eilėraščių tomas, į kurį įeina poemos: Thana-topsis, The Inscription for Entrance to a Wood, To a Waterfowl, The Ages, The Fragment from Simonides, The Yellow Violet, The Song ir The River. 1825 New Yorke pradėjo darbą žurnalistikos srityje. 1866 išvertė Iliadą ir Odisėją. B. pirmutinis žymiausias amerikiečių poetas. Jo poezija pasižymi augštu moralumu. Daugiausia re-flektyvaus pobūdžio gamta, jo aprašoma, pataikoma religinėms tiesoms iliustruoti.

J. Bigelow William Cullen Bryant 1890.

Briawza Italijos priealpių sritis Milano ir Como provincijose, 450 km2 ploto, 300.000 gyventojų. Paviršius kalnuotas — daugiausia Addago ledyno morenos ir terciaro-kreidos sedimentinės augštumos. B. yra sujungta su Milanu keliomis geležinkelių linijomis ir gerais plentais. Dėl daugelio žalumynų, vaismedžių, vynmedžių ir šilkmedžių yra vadinama Lombardijos sodu.

Briarėjas šimtarankis graikų legendų milžinas, Poseidono ir Žemės sūnus. Jis su kitais dviem šimtarankiais Dzeusui padėjęs nugalėti titanus, besiveržiančius į Olimpą. Kita legenda sako, kad B. padėjęs titanams, ir už tai buvęs užverstas Etnos kalnu Sicilijoje.

Briaunos skliautas ar.chtektūroje dviejų lopšio skliautų sankryža.

Bryaxis graikų skulptorius, laikomas Skopo mokiniu. Gyveno ir dirbo IV a. pr. Kr. antroje pusėje. Pagamino daug statulų Halikarnaso mst. mauzolėjui, Apoloną Dainoje netoli Antiochijos, Dzeusą ir Serapį Egipto Aleksandrijoje.

Bryce James (1838—1922) anglų politikas. 1870—1893 Oxfordo universiteto civilinės teisės profesorius, nuo 1880 parlamento narys, 1886, 1892, 1894, 1905—1906 vyriausybės narys, 1907—1913 Anglijos atstovas JAV. Išsp. The Holy Roman Empire 1888, The American Commonwealth 1888, Impressions of South Africa 1897, Studies in History and Jurisprudence 1901, Modern Democracies 1921, International Relations 1922, Memories of Travels 1923.

Brictius (Briccius) apie 401—443 Tour-so vyskupas, pastatęs pirmą šv. Martyno katedrą, šv. Martyno mokinys ir įpėdinis, šventasis (šventė XI 13).

Brictius (Briccius) Jonas (1654 IV 4 Varmėje — 1710 X 10 Vilniuje) Lietuvos jėzuitas, dėstęs teologiją ir bažnytinę teisę Varšuvos, Brunsbergo ir Vilniaus kolegijose, 1708-1710 Vilniaus akademijos rektorius. Išsp. Filii Mariae eorumque obliga-tio 1697, Vita T. Ujejski 1706, Servus pec-cati in Christo 1710.

Bridge iš visto išsivystęs kortų lošimas, artimas vintui. Lošia 4 žmonės. Jo kilmė nėra tiksliai nustatyta: spėjama, kad jis bus buvęs atsiradęs Konstantinopolyje. Apie 1886 jis pateko Anglijon, paskiau Amerikon. Paplito ir kituose kraštuose. Ilgainiui atsirado net specialūs B. klubai. Ypač mėgiamas žmonių, nesugebančių savo laisvalaikio kultūriškai praleisti.

Bridgeport JAV Connecticuto valstybės miestas Pequennoco upės žiotyse, į žiemryčius nuo New Yorko. Siuvamųjų mašinų, rašomųjų mašinų, ginklų, šaudmenų pramonė. Apie 150.000 gyventojų (1950). Vadinamas parkų miestu, nes turi 1166 akrų parkų ir 4 km ilgio pajūrio pasivaikščioti. Universitetas, inžinerijos mokykla ir mokytojų seminarija.

Pirmieji B. lietuviai čia atsirado apie 1893. Kun. J. žebrys sumanė 1907 pradėti steigti šv. Jurgio lietuvių parapiją. Pradžioje pastatyta medinė koplytėlė, čia 1911 —1937 klebonu išbuvęs, kun. M. Pankus įgijo namus klebonijai, 1912 pradėjo statyti mūrinę bažnyčią, baigtą 1924. šventoriuje likusi medinė koplyčia buvo dvigubai padidinta ir paversta parapijos sale, prie kurios buvo pristatyta patalpa klubui. 1912 parapijai priklausė ligi 1000 lietuvių, 1953 apie 800 šeimų. Lietuvių su artimesnėmis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5339-0=5339 wiki spaudos ženklai).