Puslapis:LE03.djvu/251

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

apylinkėmis priskaitoma ligi 4000, kurių 3/4 laiko ryšius su parapija.

1898 įsteigta Lietuvos Kunigaikščio Vytauto ir Klubo Draugystė; 1904 SLA 51-ji kuopa; 1908 pašalpinė organizacija Lietuvių Jaunų Vyrų Draugystė, turinti nuosavus namus ir klubą; 1910 prie parapijos pašalpinė šv. Jurgio Draugija vyrams (jos užuomazga 1893 II 13) ir Po Globos Panelės švenčiausios moterims; 1910 Lietuvos Dukterų Draugija ir LRKS apskrities skyrius; 1916 Amerikos Lietuvių Tautinės Sandoros 15-ji kuopa ir draugija Apšvieta; 1929 Amerikos Lietuvių Darbininkų Susivienijimo skyrius; 1943 ALT ir B ALF skyriai; 1942—1943 Tretininkų Draugija; 1947 Moterų Gildos skyrius ir šventojo Vardo Draugijos kuopa. Prie parapijos bažnyčios veikia vargonininko Stanišausko vedama Choro Draugija. 1930 įsteigtas Lietuvių Balsuotojų Klubas. 19.16—1918 veikė Lietuvių Socialistų Sąjungos kuopa, o 1917— 19,18 Šiaučiūno choras. 1923—1935 Apaštalavimo Maldos Draugijos skyrius. 1936 Bu-zausko Lietuvių Jaunuolių Choras, 1949 — 1953 lietuvių jaunimo socialinė draugija Georgian Club.

1949—1953 čia buvo apsigyvenę 78 tremtiniai. Mokytojo P. Rasto vedama, veikia sekmadieninė lietuvių mokyklėlė, kurią lanko 15 vaikų.

Bridges Robert Seymour (1844-—1930) anglų poetas ir kritikas. Pradžioje vertėsi gydytojo praKtika, nuo 1882 perėjo į literatūros darbą. Iškilo kaip poetas, kuriam daug reiškia eilėraščių taisyklingumas, precizija, ekspresijos švelnumas. Jo eiliavimas remiasi ne skiemenų, bet kirčių skaičiumi eilutėje. 1913 B. buvo išrinktas poetu laureatu. Išleido Shorter Poems 1890, Poetical Works 1898—1905. Parašė ir 8 dramas. Literatūros kritikos raštai: Milton’s Prosody ,1895, Jolm Keats 1895. Senatvėje dar išspausdino New Verse 1925, poemą The Testament of Beauty 1929. Jo Collected essays išsp. 1927—1936. 1914 Jaunojoje Lietuvoje buvo išsp. jo eilėraščių, K. Jurgelinio verstų.

Bridgetown Antilų salyno Barbadoso salos administracinis centras ir uostas. 15.300 gyventojų (1950). Išvežama cukrus, vaisiai, romas, tabakas. Anglikonų vyskupo rezidencija.

Bridgewater JAV Massachusetts valstybės miestas į pietus nuo Bostono. 9100 gyventojų (1950). Geležies liejyklos, popieriaus, medvilnės pramonė. Lietuvių keliasdešimt šeimų (1953). Jie turi Piliečių Klubą, SLA kuopą.

Brklgeville JAV Pennsilvanijos valstybės miestas, 5650 gyventojų (1950). Anglių kasyklos. Lietuvių per 200. 1913—1915 suorganizuota pranciškonų administruojama lietuvių šv. Antano parapija. Veikia ir SLA kuopa.

Bridgman 1) Frederic (1847 —• 1927 JAV tapytojas, daugiausia Paryžiuje gyvenęs, nutapęs daug paveikslų iš šiaurės Afrikos gyvenimo ir gamtos, pažintos kelionėse po Afriką.

2) Percy Williams (g. 1882 Cambridge, Mass.) JAV fizikas. Nuo 1908 dirbo Harvardo universitete, nuo 1919 to universiteto profesorius. Už savo darbus augšto-jo spaudimo srityje 1946 gavo Nobelio fizikos premiją. Išsp. Dimensional Analysis 1922, The Logic of Modern Physics 1927, The Physics of High Pressure 1931, The Thermodynamics of Electrical Phenomens in Metals 1934, The Natur of Thermodynamics 1941.

Bridie James (1888—1951) škotų dramaturgas. Jo veikaluose yra daug sveiko humoro. Išsp. The anatomist 1931, Tobias and the angel 1931, King of nowhere 1938, It depends what you mean .1944, Daphne Laureola 1949.

Bridlington, Burlington Anglijos uostas ir pajūrio kurortas Yorko grafijoje. 24.800 gyventojų (1951). XII a. bažnyčia.

Bridžius Andrius Jonas (g. 1895 XII 20 Gižų vi. Bačkiškių k.) 1931 VIII 2 baigęs Berlyno universitetą, buvo pakviestas į VDU, oftalmologijos katedros asistentu.

Brie (fromage de Brie) prancūziško sūrio rūšis. Daromas arba iš gryno, arba su liesu pienu maišyto pieno.

Briedaunė (Bredaunė; Bradūnė—Bradū-na) M. Lietuvos upelis, Peisės (Unguros, arba Ungurupės, Insrės, Priegliaus) dešinysis intakas, 21 km ilgio. Įteka į Peisę, 71,5 km nuo jos žiočių.

Briedėja Vilkaviškio aps. Pajevonio ir Alvito vi. upelis, Širvintos (šešupės) kairysis intakas, 11,9 km ilgio. Ties Alvitu įteka į Širvintos senąjį žemupį. Baseino plotas 28 km2.

Briedeiis (Briedis) Antanas (1860 XI 28 Panevėžio aps. Krekenavos vi. šambaloniš-kių k. — ?) knygnešys. Grįžęs iš kariuomenės, stojo Panevėžio miesto policijos policininku. Nuo 1883 ligi 1904 platino lietuvišką spaudą. Policijoje tarnaudamas 15 metų, lietuvių visuomenės veikėjus nekartą įspėdavo apie ruošiamus prieš juos policijos žygius. Nepriklausomojoje Lietuvoje gaudavo knygnešio pensiją.

Briedgaurė (lot. Nardus) varpinių (Gra-mineae) šeimos augalų gentis. Tėra viena rūšis — Nardus stricta L. Auga Europoje ir Azijoje smėlingose vietose, durpynuose.

Briedis (Alces alces L.). Klaipėdos krašte B. vadinamas elniu, o elnias briedžiu. Elninių šeimos atrajotojas, ligi 2 m 80 cm ilgio ir 1 m 90 cm augščio per pečius. Vidutinis svoris 300—400 kg, stambūs B. sve-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5176-0=5176 wiki spaudos ženklai).