Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/266

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

nų, vėliau Vilkaviškio kunigų seminariją, kurią baigė Gižuose 1927. Kunigu įšventintas 1927 VI 5. Trejus metus vikaravęs S. Kalvarijoje, 1930—1935 studijavo Romoje Gregorianume ir gavo filosofijos ir kanonų teisės doktoratus (disertacijos: Spino-zos Dievo buvimo įrodymo kritika ir Moterystė pagal civilinius įstatymus). Drauge klausė socialinių mokslų ir eilę kitų kursų. 1936—1940 dėstė Vilkaviškio kunigų seminarijoje, tuo pačiu metu dalyvaudamas Katalikų akcijos valdyboje ir kurijos tribunole. 1940 IV 2 nominuotas Kauno arkivyskupo vyskupu padėjėju. 1940—1941 tuo laiku visai Lietuvai vienintelės kunigų seminarijos rektorius. 1941—1944 VDU teologijos fakulteto dekanas. ,Nuo 1951 gyvena Chicagoje. Katalikų spaudoje bendradarbiauja nuo 1922, pradžioje Pavasaryje, paskiau Tėvynės Sarge, Tiesos Kelyje, žvaigždėje, Ryte, XX Amžiuje. Iš Lietuvos išvykęs 1944 į Vokietiją, nuo to laiko bendradarbiavo Aiduose, Ateityje, Darbininke, Drauge, Tėviškės žiburiuose, Tėvų Kelyje, šv. Pranciškaus Varpelyje, šv. Kazimiero Akademijos Aide ir kt. .1942 Lietuvos Archyve išsp. jo Mano santykiai su NKVD (pakartota Lietuvos Archyve 1952). Atskirai išsp. Civilinės metrikacijos klausimu 1939, Vadinamosios civilinės jungtuvės proto, teisės ir istorijos šviesoje 1939. Išvertė L. Fanfani Vienuolių luomo katekizmą 1938, Angelo Trolsi Teisybės paveikslą 1938. Bendradarbiavo Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos išleistame leidinyje Kelias į laimingą šeimą 1939. Išvertė Arndto Šv. Stanislovą Kostką.

Brno antrasis didumo Čekoslovakijos miestas, Moravijos sostinė (nuo 1350); 273.000 gyv. (1948). Masaryko universitetas, augšt. technikos mokykla, augščiau-siojo teismo būstinė. Mašinų, vagonų, audinių, cukraus, alaus, ginklų pramonė. Au-gustinionų vienuolyne Mendelio muzėjus; agronomijos, veterinarijos, prekybos institutai; konservatorija. B. nuo 1055 kunigaikščių sostinė; XIII a. čia apsigyvenama kolonistų vokiečių, kurių 1939 buvo per 20% visų gyventojų.

Brno (Brünno rasė) naujojo paleolito homo sapiens grupė, gyvenusi vidur, ir r. Europoje; šalia Cro-Magnon rasės, gyvenusios vak. ir vidur. Europoje ir šalia Grimaldžio rasės. B. rasės žmonės randami ir vak. bei š. Europoje. B. R. pavadinta nuo Brno miesto Moravijoje, kur buvo rasta kaukolė drauge su mamuto kaulais ir dirbiniais molio sluogsnyje. Į B. R. grupę įeina .ir iškastosios kaukolės iš Combés Capellės, Brno I, moteriškoji Oberkassele-rio, taip pat ir Kirsnos kaukolė (iškasta nusausinimo darbams einant iš Kirsnos upės Marijampolės aps. Kalvarijos vi.). Tos visos kaukolės yra ilgos, siauros, augintos, su vidutiniškai plačia kakta, plačiu pa-kauškauliu; augštas veidas su plačia nosimi. B. R. kaukolės ilgis 175 mm, plotis 140 mm, dolichokef alinė (pločio — ilgio indeksas 70,2).

J. Žilinskas Akmens periodo žmogus Žemaitijoje ir Suvalkijoje 1931.

Broad Church — plačioji bažnyčia. Tai senasis vardas liberalinei racionalistinei krypčiai pažymėti anglų bažnyčioje, šiandien jos tikintieji vadinami modernists (modernistais).

Broadway (angl. — platus kelias) daug JAV didmiesčių šiuo vardu vadina svarbiausias susisiekti gatves. Išgarsėjo New Yorko B.; pačiame mieste 18 km ilgio, o su tęsiniu Yonkerso priemiestyje ir už jo ligi 25 km. Išilgai New Yorko B. koncentruojasi žymiausios miesto komercinės ir kultūrinės įstaigos (keliasdešimt teatrų, Metropolitan operos rūmai ir kt.).

Broca Paul (1824—1880) prancūzų chirurgas, anatomas ir antropologas. Nuo 1867 universiteto profesorius. B. pirmas nustatė motorinį kalbos centrą smegenų žieviniame sluogsnyje. Antropologijoje pateikė rasių ir tautų antropometrinius ir kranio-metrinius matavimus, įtaisė tikslius antropometrinius instrumentus. 1859 Paryžiuje įkūrė antropologų draugiją, nuo 1872 leido Revue d’Anthropologie, 1876 įkūrė antropologų mokyklą. Išsp. L’ethnologie de la France 1859, Traité des tumeurs 1865 — 1869, Mémoires d’anthropologie 1871—1883.

Brocchi Giovanni Battista (.1772—1826) italų geologas. Nuo 1802 Brescios licėjaus profesorius, 1810 Italijos geležies kasyklų inspektorius. Išsp. Memoria mineralógica sulla Valle di Fassa nel Tirolo 1811, Con-chiologia fossile subapennina 1814, Dell stato físico del suolo di Roma 1820, kuriame įrodinėjo, kad Roma stovinti ant buvusio ugnikalnio, kurio liekanos esančios septynios kalvos, 1824 tyrinėjo Egipto geologija

Broch Hermann (1856—1951) austrų rašytojas. Vienos tekstilės koncerno direktorius, 1938 emigravo į JAV. Yale universitete New Havene, Conn. psichologijos ir literatūros profesorius. Moderniškojo romano meistras. Išsp. Schlafwandler (trilogija) 1930 — 1932, Der Tod des Vergil 1946. Schuldlosen 1950.

Vysk. V. Brizgys

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5025-0=5025 wiki spaudos ženklai).