Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/367

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


B. S. pagyvėjo, atgavus Vilniaus kraštą. 1940 VI—VII studentų Jūra korporacija Skaisčio ežere netoli Trakų surengė dvejus buriavimo kursus (vadovai B. 'Stundžia ir M. Martynaitis). Bolševikų okupacijoje buriavimas nutrūko, bet okupantus išvijus, 1942 prie Kūno Kultūros Rūmų buvo sudarytas buriavimo komitetas (vadovai D. Didžys, nariai kpt. Z. Domeika, S. Dagys, jachtų vadai P. Dėdinas, V. Petukauskas, B. Stundžia), šis komitetas suorganizavo Vilniaus, Kauno, Šiaulių apygardų komitetus ir buriuotojų klubus Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. 1942 IX 27 įvyko pirmoji vidaus vandenų buriavimo regata Rėkyvos ežere prie Šiaulių. Pereinamąją taurę laimėjo Šiaulių klubas, o 1943 ji atiteko Kauno klubui.

B. Stundžia Jūrininkystė ir buriavimas 1953.

Buridan, Buridanus Johannes (g. prieš 1300 — m. po 1358) prancūzų scholastikas, Paryžiaus Sorbonos profesorius, 1337—1346 rektorius. 1356 ištremtas iš Prancūzijos, gyveno Vienoje. Vienos universiteto įkūrimo iniciatorius. Occamo mokinys, savo raštais — Summula de dialectica, Compen-dium logicae, Quest'iones in VIII libros physicorum, Questiones in X libros ethico-lum Aristotelis ir kt. iškilęs žymus nomi-nalizmo atstovas — valios laisvės tyrinėjimais, .nearistotelin'iu judėjimo supratimu fizikoje.

Buridano asilas. Buridano raštuose neminimas, greičiausiai, Buridano mokinių sugalvotas palyginimas determinizmui įrodyti: jei asilas stovėtų vienodame nuotolyje tarp dviejų vienodos kokybės kūgių šieno ar tarp dviejų kibirų vandens, tai, turėdar-mas laisvą valią, vienon ir kiton pusėn lygių motyvų skatinamas, negalėtų nuspręsti, kurį kūgį šieno ar kurį kibirą vandens turėtų pasirinkti, ir šitaip besvarstydamas, liktų ir neėdęs, ir negėręs.

Burtininkas Lietuvos kariuomenėje būrio vado padėjėjas ir pavaduotojas, savo būrio kareivių tiesioginis viršininkas, skiriamas iš vyresniųjų puskarininkių.

Būrys — kariuomenės organizacinis dalinys. Lietuvos kariuomenėje pėstininkų šaulių kuopa buvo skirstoma trimis B., kulkosvaidininkų kuopa keturiais B., raitininkų eskadronas keturiais B., artilerijos baterija dviem B. Apie 40—60 kareivių B. esti. Jo vadu skiriamas karininkas, padėjėju vyresnysis puskarininkis — būrininkas. B. vadas prižiūri vidaus tvarką, žmonių, arklių, ginklų ir kito valstybinio turto apyskaitą, B. žmonių tarnybos eilę.

Burka (iš turkų burk — iš kupranugario vilnų austas apsiaustas) turkų ir totorių iš seno vartotas Viršutinis apsiaustas, per karus patekęs Ukrainon, Lietuvon, Lenkijon. B. būdavo siuvamas arba iš gero milo, arba iš avių vilnų ir su pamušalu. Lietuvoje liaudyje B. išliko ligi XIX a. 80-jų metų pradžios. I pas. karo metu paplito neperli-jamos kaukazinės B. Jų gamybos centras buvo Dagestanas Kaukaze.

Burke Edmund (1729—1797) anglų politikas, laikomas žymiausiuoju anglų politikos filosofu. 1756 išsp. Bolinbrokui taikomą satyrą A Vindication of Natural Society ir On the Sublime and Beautiful. Nuo 1766 parlamento narys. Raštu The Present State of Nation 1769 užtarė sukilusius Amerikos kolonistus, o raštu Thoughts on the Cause of the Present Discontents 1770 stojo prieš stiprėjančią karaliaus įtaką valdyti ir palaikė Airijos lygių teisių reikalavimą. Savo prakalbomis prisidėjo prie Anglijos ir Amerikos karo baigimo (Conci-lation with America 1775). Vėliau palaikė Foxo politiką ir kovojo su Pittu. Rašte Reflections on the Revolution in France 1790 (naujausias leidimas 1952) pasisakė prieš prancūzų revoliuciją. Jo raštai — Collected Works išsp. 1792 (^1898), rinktiniai raštai — Selected Works 1897 (21952), korespondencija išl. 1852.

A.M. Osborn Rousseau and B. 1940; Fr. Meinecke Historismus 2 leid. 1946.

E. Burke

Iš Lietuvos Nepriklausomybės kovos laikų — žvalgų būrys

Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai